Seznam vrst in razširjenost makromicet v Sloveniji

je bil raziskovalno – razvojni projekt v okviru ciljnega raziskovalnega programa razvoj »Konkurenčnost Slovenije 2001-2006«.
Projekt je potekal od 01.10.2002 do 19.10.2004.

 

1. Izhodišča

Za izvajanje sprejetih mednarodnih obveznosti (Konvencije o biološki raznovrstnosti in Bernske konvencije), kakor tudi izvajanja slovenske zakonodaje (Zakona o ohranjanju narave) in Nacionalne strategije ohranjanja biotske pestrosti, je treba identificirati ogrožene vrste gliv , spremljati stanje njihovih populacij in habitatov. Slovenija je ena zadnjih evropskih držav, vključno z državami jugovzhodne Evrope, ki še nima izdelanega rdečega seznama gliv. Kartiranje in predlog rdečih seznamov v Evropi koordinira Evropski svet za varstvo gliv (European Council for Conservation of Fungi – ECCF). Hkrati je seznam nujno potreben za definiranje ogroženosti vrst in habitatov za izvajanje ukrepov varovanja posameznih habitatov v Sloveniji, saj glive predstavljajo eno bistvenih komponent v delovanju kopenskih ekosistemov in so hkrati občutljivi kazalci stanja okolja. V okviru tematike obstaja publikacija Seznam gliv Slovenije (ZGDS 1998), ki pa zajema zgolj seznam nomenklature in predstavlja le manjši del podlag za oblikovanje rdečega seznama v Sloveniji rastočih vrst samoniklih gliv.

 

2. Cilj raziskave

2.1 Prvi cilj raziskave je izdelava seznama gliv Slovenije z razširjenostjo in ogroženostjo samoniklih gliv v slovenskem prostoru na osnovi mednarodno primerljivih kriterijev z uporabo obstoječih baz podatkov in drugih recentnih virov znanja.

2.2 Drugi cilj je vzpostavitev sistema zbiranja podatkov za seznam vrst, tako, da se v celoti pridobi in vključi podatke Zveze gobarskih društev Slovenije, ki jih je treba znanstveno preveriti, revidirati in geografsko opredeliti ter jih tako vključiti v obstoječe taksonomske podatkovne zbirke. Izdelati je treba navezavo na CHM (Clearing House Mechanism), v okviru Ministrstva za okolje in prostor in zagotoviti javnost podatkov.

2.3 Tretji cilj je zasnova sistema kartiranja makromicet v Sloveniji in začetek sistematičnega zbiranja in shranjevanja eksikatov gliv iz celotnega območja Slovenije. V okviru projekta bodo izdelana navodila in shranjeni bodo vzorci, ki jih bodo zbirali zainteresirani determinatorji ZGDS. Vzpostavljeno sistematično shranjevanje vzorcev in beleženje podatkov bi potekalo tudi po zaključku projekta.

2.4 Četrti cilj je izdelava predloga rdečega seznama in njegova vključitev v Uredbo o varstvu samoniklih gliv kot strokovne podlage za ustrezno dopolnitev uredbe (dopolnitev seznama zavarovanih vrst in dopolnitev operativnosti uredbe). Rezultati bodo pripravljeni v takšni obliki, da bodo služili pripravi podlag za nadaljnja informativna in promocijska gradiva.

2.5 Analizirano bo tudi pojavljanje komercialno zanimivih vrst gliv v Sloveniji z namenom, da se vzpodbudi priprava zasnove sledenja izvora in kvalitete izbranih makromicet za prehrano ljudi.

 

3. Opis dela:

3.1 zbiranje in analiziranje celotnega časovnega niza podatkov Zveze gobarskih društev Slovenije (ZGDS) o razširjenosti samoniklih gliv v Sloveniji za obdobje okoli 40 let po enotni metodologiji,

3.2 na osnovi zgoraj navedenih podatkov izdelava modelov in na njihovi podlagi ocena stopnje pokritosti ozemlja Slovenije s podatki o razširjenosti gliv, oblikovanje seznama determiniranih vrst in ocena njihove razširjenosti, pogostnosti in trendov pojavljanja,

3.3 kritično vrednotenje podatkov, ustrezna revizija in izbor podatkov,

3.4 primerjava zgoraj navedenih podatkov s podatki iz Evrope in izdelava predloga Rdečega seznama samoniklih gliv Slovenije na nivoju makromicet.

3.5 zasnovanje dolgoročne strategije nabiranja, obdelave in shranjevanja herbarijskega materiala makromicet,

3.6 izdelava zasnove sistema kartiranja makromicet v Sloveniji,

3.7 uskladitev programskega sistema za vodenje baz podatkov o shranjenem materialu s sistemom kartiranj in prostorsko interpretacijo podatkov.

3.8 na osnovi obstoječih izkušenj z Uredbo o varstvu samoniklih gliv, zbranih pripomb in novih podatkov (glede seznama vrst), priprava predloga za dopolnitev Uredbe,

3.9 priprava osnov za novo dopolnjeno izdajo obstoječih promocijskih gradiv.

 

4. Rezultati

4.1 Pregled zbranih in znanstveno revidiranih podatkov ZGDS,

4.2 Predlog Rdečega seznama samoniklih gliv Slovenije,

4.3 Oblikovanje podlag za sistematsko kartiranje makromicet v Sloveniji,

4.4 Zasnova in izpopolnjevanje referenčne taksonomske zbirke gliv Slovenije,

4.5 Strokovne podlage s predlogom za dopolnitev Uredbe o varstvu samoniklih gliv,

4.6 Povezava zbirke na CHM

4.7 Gradiva za dopolnjeno izdajo promocijskih in izobraževalnih materialov.

DOMOV www.gozdis.si