glava
Skip Navigation Links

Rezultati projekta

Št. Naslov Cilj DS
1 Elaborat o vzrokih hiranja navadne bukve v Sloveniji 1 2
2 Model o vplivu suše na hiranje navadne bukve 2 3
3 Elaborat o vplivu suše na hiranje navadne bukve 2 3
4 Model(i) o vplivu bolezni in škodljivcev na hiranje navadne bukve 4 3
5 Elaborat o vplivu bolezni in škodljivcev na hiranje navadne bukve 4 3
6 Model naravne razširjenosti navadne bukve v Sloveniji 4 3
7 Projekcija potencialne razširjenosti navadne bukve do 2100 glede na tri scenarije podnebnih sprememb (RCP2.6, RCP4.5 in RCP8.5) 4 3
8 Ocena potencialne ogroženosti navadne bukve v Sloveniji zaradi bolezni, škodljivcev in vpliva suše do 2100 letih glede na tri scenarije podnebnih sprememb (RCP2.6, RCP4.5 in RCP8.5)
  - bolezni in škodljivci
  - suša
3 3
9 Objava rezultatov dolgoročne napovedi razširjenosti navadne bukve v Sloveniji na spletnem portalu Varstvo gozdov 4 3
10 Priporočila in usmeritve za dolgoročno gospodarjenje z navadno bukvijo z vidika njenega zdravja vključno s predlogi ukrepov za izboljšanje zdravstvenega stanja navadne bukve 5 4
11 Zaključna konferenca projekta 5 1, 4
12 Organizacija letnih srečanj z naročniki in končnimi uporabniki
Sestanek projektnih partnerjev, 19. 11. 2020
5 1, 4
13 Spletna stran projekta 5 1, 4
14 Objava izvirnih znanstvenih in/ali strokovnih del (vsaj tri)
- OGRIS, Nikica, SKUDNIK, Mitja. V Sloveniji se povečuje osutost bukove krošnje = Beech defoliation in Slovenia is increasing. Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo, 2021, letn. 79, št. 5/6, str. 226-237. Povezava
- OGRIS, Nikica, SKUDNIK, Mitja. Naraščanje osutosti bukve 1993-2019 : online predavanje na 11. Seminarju in delavnici iz varstva gozdov, 1. in 2. 6. 2021. Povezava
- UCMAN, Renata (oseba, ki intervjuva), OGRIS, Nikica (intervjuvanec, fotograf). Slovenski gozdovi so bolni. Jana. 31. maj 2022, št. 22, str. 48-49, ilustr. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 110054915]
- CVIRN, Tatjana (oseba, ki intervjuva), LEKŠE, Marko (intervjuvanec), OGRIS, Nikica (intervjuvanec). Ali bukovi gozdovi umirajo?. Novi tednik NT&RC. 26. maj 2022, leto 77, št. 21, str. 6, ilustr. ISSN 0353-734X. [COBISS.SI-ID 110527491]
- CVIRN, Tatjana (oseba, ki intervjuva), LEKŠE, Marko, OGRIS, Nikica (avtor, fotograf). Bukovim gozdovom v Sloveniji zaradi škodljivcev grozi popolno uničenje : slovenski gozdovi : zaradi velikih podnebnih sprememb so gozdovi izpostavljeni boleznim in zajedavcem. Svet24. [Tiskana izd.]. 25. maj 2022, letn. 10, št. 99, str. 20, ilustr. ISSN 2335-3325. [COBISS.SI-ID 110170115]
- OGRIS, Nikica, KAVČIČ, Andreja, ZAJC, Janja, BRGLEZ, Ana, DE GROOT, Maarten, PIŠKUR, Barbara. Vzroki hiranja navadne bukve v Sloveniji. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (31 str.)). [COBISS.SI-ID 170556163]
- OGRIS, Nikica. Vpliv suše na hiranje bukve. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (20 str.)). [COBISS.SI-ID 170559235]
- OGRIS, Nikica. Vpliv bolezni in škodljivcev na hiranje bukve. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (26 str.)). [COBISS.SI-ID 170560771]
- OGRIS, Nikica. Potencialna razširjenost navadne bukve glede na različne scenarije podnebnih sprememb. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (23 str.)). [COBISS.SI-ID 170561539]
- OGRIS, Nikica, DE GROOT, Maarten, PIŠKUR, Barbara, KOLŠEK, Marija. Priporočila in usmeritve za dolgoročno gospodarjenje z navadno bukvijo z vidika njenega zdravja. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (8 str.)).[COBISS.SI-ID 170568195]
- OGRIS, Nikica (urednik). Bolezni, škodljivci in sušni stres pri navadni bukvi v različnih scenarijih podnebnih sprememb (V4-2026) : končno poročilo. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (102 str.)). [COBISS.SI-ID 170673155]
5 1, 4
Urejanje, oblikovanje, izdelava: Nikica Ogris, Gozdarski inštitut Slovenije. ISSN 2738-4497
noga