Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Napovedi o zdravju gozdov / Napoved

GIS Invazivke Boletus informaticus DanubeForestHealth LVG FB-VARGO
Kratki znanstveni prispevekNapovedi o zdravju gozdov, 2023
DOI: 10.20315/NZG.64

Predlog optimalnega števila in lokacij kontrolno-lovnih nastav za prezimele osebke osmerozobega smrekovega lubadarja (Ips typographus) za leto 2023

Nikica OGRIS 1*, Marija KOLŠEK 2

1 Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana; 2 Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana

*nikica.ogris@gozdis.si

Ključne besede: kontrolno-lovne nastave, postopek optimizacije, osmerozobi smrekov lubadar, Ips typographus, smreka, Picea abies, spremljanje, monitoring, zatiranje

Povzetek

Pripravili smo predlog optimalnega števila in lokacij kontrolno-lovnih nastav za prezimele osebke osmerozobega smrekovega lubadarja (Ips typographus) (nastave I. serije) za leto 2023. Pri pripravi smo sledili predlogu postopka za določitev optimalnega števila in lokacij kontrolno-lovnih nastav za osmerozobega smrekovega lubadarja. Predlagamo, da se nastave I. serije v letu 2023 položi na 103 lokacijah.

Uvod

Kontrolno-lovne nastave so načrtno podrta, sveža in s podlubniki še nenaseljena drevesa, debla ali kupi vej, ki se polagajo (drevesa, debla) oziroma zlagajo (kupi vej) z namenom spremljanja razvoja in velikosti populacije podlubnikov in njihovega zatiranja (RS, 2009). Ogris in sod. (2021a) so pripravili predlog postopka za določitev optimalnega števila in lokacij kontrolno-lovnih nastav za osmerozobega smrekovega lubadarja, Ips typographus (Linnaeus, 1758). Predlog predvideva, da se postopek izvede oz. se določi optimalno število in lokacije kontrolno-lovnih nastav za vsako leto posebej. Cilj naše raziskave je bil izračunati in predlagati optimalno število in lokacije kontrolno-lovnih nastav za prezimele osebke osmerozobega smrekovega lubadarja, tj. nastav I. serije, za leto 2023.

Metode dela

Sledili smo navodilom predloga postopka za določitev optimalnega števila in lokacij nastav I. serije (Ogris in sod., 2021b). Postopek določitve optimalnega števila in lokacij kontrolno-lovnih nastav za Ips typographus za leto 2023 je opisan v nadaljevanju.

1. Določili smo območja (modelske celice), kjer je bila gostota populacije I. typographus v 2022 visoka vendar pod pragom za gradacijo, tj. v spomladanskem ulovu leta 2022 je bilo v kontrolno-lovno past ujetih od 2.000 do 7.000 osebkov I. typographus.

Podatke o ulovu smo pridobili iz 2.071 kontrolno-lovnih pasti, ki jih je v letu 2022 spremljal Zavod za gozdove Slovenije in jih vpisoval v podatkovno zbirko Varstvo gozdov (Ogris, 2022). Podatke smo preslikali na modelsko mrežo 8 × 8 km. Iz analize smo odstranili modelske celice, v katerih je prišlo do prenamnožitve I. typographus, tj. modelske celice, v katerih je bilo z vsaj eno kontrolno-lovno pastjo od pričetka spomladanskega rojenja do zaključka razvoja 1. generacije ujetih več kot 7.000 osebkov I. typographus. Ohranili smo samo modelske celice, kjer je bilo v letu 2022 v spomladanskem ulovu v kontrolne-lovne pasti ujetih od 2.000 do 7.000 osebkov I. typographus. Datum začetka rojenja in zaključka razvoja 1. generacije smo izračunali s pomočjo fenološkega modela RITY (Ogris, 2019b).

2. Potencialna območja za položitev nastav I. serije smo dodatno skrčili, tako da smo iz predlaganih modelskih celic, določenih v zgornjem koraku, odstranili območja, kjer so se v letu 2022 pojavila žarišča smrekovih podlubnikov. Okoli vsakega žarišča smo zarisali krog s polmerom 1 km in površino odšteli iz modelske celice. Dodatno smo odstranili smrekove sestoje z nadmorsko višino nad 1718 m. To je najvišja nadmorska višina, pri kateri je po modelu RITY in scenariju AVG (Ogris in sod., 2019) še mogoče, da se do konca razvije ena generacija I. typographus na leto. Nadmorsko višino smo določili s pomočjo digitalnega modela reliefa v ločljivosti 12,5 m (GURS, 2006).

3. Število lokacij kontrolno-lovnih nastav smo prilagodili sorazmernemu deležu smrekovih sestojev v modelski celici, kjer se v letu 2022 niso pojavila žarišča smrekovih podlubnikov.

Končni rezultat postopka vključuje samo tiste lokacije, ki so imele v izračunu vrednost večjo kot 0,5 na nivoju revirja, tj. število nastav na revir je bilo več kot pol nastave. Smrekove sestoje smo določili s pomočjo sestojne karte gozdov (ZGS, 2021).

Rezultati

Kontrolno-lovne nastave I. serije za osmerozobega smrekovega lubadarja v letu 2023 predlagamo položiti na 103 lokacijah, kot jih prikazuje slika 1.

Slika

Slika 1: Predlog lokacij za postavitev kontrolno-lovnih nastav I. serije za Ips typographus v 2023

Predlog lokacij za postavitev nastave I. serije v 2023 si lahko ogledamo na spletni karti (Priloga 1).

Večje število lokacij je predvidenih v GGO Tolmin, Maribor, Celje in Kočevje (Preglednica 1). Predlagano število lokacij kontrolno-lovnih nastav I. serije za 2023 po krajevnih enotah in revirjih ZGS je na voljo v Prilogi 2.

Preglednica 1: Število predlaganih lokacij za kontrolno-lovne nastave I. serije za Ips typographus za leto 2023 po GGO
GGO Št. lokacij
Tolmin 31
Bled 2
Kranj 2
Ljubljana 5
Postojna 4
Kočevje 12
Novo mesto 2
Brežice 9
Celje 12
Nazarje 1
Slovenj Gradec 1
Maribor 20
Murska Sobota 2
Skupaj 103

Razprava

V naši raziskavi smo določili optimalno število in lokacije kontrolno-lovnih nastav za osmerozobega smrekovega lubadarja za leto 2023. Obravnavali smo le enega od ukrepov za obvladovanje podlubnikov. Ne smemo pozabiti, da je pri obvladovanju podlubnikov še vedno najpomembnejše pravočasno odkrivanje lubadark ter pravočasna sanitarna sečnja, izdelava lubadark in uničenje podlubnikov pred izletom v vsem napadenem materialu (RS, 2009; Titovšek, 1988).

S položitvijo nastav na predlaganih lokacijah pričakujemo, da bi bila njihova učinkovitost pri preprečevanju prenamnožitve osmerozobega smrekovega lubadarja v letu 2023 optimalna. Na drugih lokacijah, torej povsod tam, kjer je prišlo do prenamnožitve podlubnikov, je bolj primeren ukrep za obvladovanje podlubnikov redno odkrivanje žarišč in zagotavljanje pravočasnega poseka lubadark in uničenja podlubnikov v žariščih.

Pri polaganju nastav moramo upoštevati strokovna navodila, predvsem pa naslednje:

– Nastave položimo en teden pred pričakovanim spomladanskim rojenjem (Holuša in sod., 2017), pri čemer upoštevamo napoved modela RITY in lokalne razmere (Ogris, 2019a, 2019b; Ogris in sod., 2019).

– Nastave položimo v medsebojni razdalji okoli 2 km in čimbolj enakomerno po celotni modelski celici (do 16 lokacij na modelsko celico).

– Na eni lokaciji lahko položimo več kontrolno-lovnih nastav (do 10 nastav na hektar).

– Za nastave uporabimo vitalne, sveže, z vodo ustrezno preskrbljene (ne izsušene) smreke debelejših dimenzij, ki so lahko (v lesno pridelovalnem smislu) slabše kakovosti.

– Nastave redno spremljamo (vsaj enkrat na teden). Ko je nastava polno zasedena (več kot ena vhodna odprtina na dm2) oz. najpozneje, ko se na delu nastave, ki je bil prvi napaden, nova generacija podlubnikov razvije do razvojne faze bube ali mladega hrošča, moramo nastave izdelati (jih olupiti), skorjo in zalego pa uničiti (zažgati) (Kolšek in Jakša, 2012). Dodatni napotki: a) Beljenje opravimo v gozdu ali pa sortimente prepeljemo v skladišča z lupilnimi linijami; b) Če so nastave na eni lokaciji polno zasedene (več kot ena vhodna odprtina na dm2 se pojavlja na več kot 50 % površine nastave), priporočamo, da se zraven položi še najmanj ena nastava.

Zahvala

Članek je nastal v okviru Javne gozdarske službe (Naloga 2: Usmerjanje in strokovno vodenje poročevalske, prognostične-diagnostične službe za gozdove) na Gozdarskem inštitutu Slovenije in Javne gozdarske službe na Zavodu za gozdove Slovenije, ki jo financira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zavodu za gozdove Slovenije se zahvaljujemo za podatke o ulovu podlubnikov v kontrolno-lovne pasti in o žariščih smrekovih podlubnikov. Recenzentoma se zahvaljujemo za koristne predloge in izboljšave članka.

Viri

GURS. 2006. Digitalni model višin 12,5 m. Geodetska uprava Republike Slovenije

Holuša J., Hlásny T., Modlinger R., Lukášová K., Kula E. 2017. Felled trap trees as the traditional method for bark beetle control: Can the trapping performance be increased? Forest Ecology and Management, 404: 165-173. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2017.08.019

Kolšek M., Jakša J. 2012. Navodila za postavitev in izdelavo kontrolnih in lovnih nastav za podlubnike. V: Navodila za preprečevanje in zatiranje škodljivcev in bolezni gozdnega drevja v Sloveniji: Priročnik za javno gozdarsko službo. Jurc D., Kolšek M. (eds.). Ljubljana, Gozdarski inštitut Slovenije, Silva Slovenica: 28-31

Ogris N. 2019a. Spletna aplikacija za izračun fenološkega modela za osmerozobega smrekovega lubadarja (Ips typographus) RITY-2. Napovedi o zdravju gozdov, 2018. https://doi.org/10.20315/NZG.48

Ogris N. 2019b. Spletna aplikacija za prostorski prikaz razvoja osmerozobega smrekovega lubadarja (Ips typographus), model RITY-2. Napovedi o zdravju gozdov, 2019. https://doi.org/10.20315/NZG.49

Ogris N. 2022. Varstvo gozdov, računalniška aplikacija. Ljubljana, Gozdarski inštitut Slovenije

Ogris N., Ferlan M., Hauptman T., Pavlin R., Kavčič A., Jurc M., De Groot M. 2019. RITY – A phenology model of Ips typographus as a tool for optimization of its monitoring. Ecological Modelling, 410: 108775. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2019.108775

Ogris N., Kolšek M., de Groot M. 2021a. Predlog števila in lokacij kontrolnih-lovnih pasti in kontrolno-lovnih nastav v 2021. Napovedi o zdravju gozdov, 2021. Ogris N., Kolšek M., de Groot M. 2021b. Predlogi postopkov za določitev optimalnega števila in lokacij kontrolno-lovnih pasti, kontrolno-lovnih nastav in lovnih nastav za osmerozobega smrekovega lubadarja (Ips typographus), različica 29. 1. 2021. Napovedi o zdravju gozdov, 2021: 5. http://dx.doi.org/10.20315/NZG.56

RS. 2009. Pravilnik o varstvu gozdov. Uradni list RS, 114/2009, 31/2016 in 52/2022

Titovšek J. 1988. Podlubniki (Scolytidae) Slovenije: obvladovanje podlubnikov. Ljubljana, Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije, Gozdarska založba: 128 str.

ZGS. 2021. Gozdni fondi. Podatkovna zbirka. Zavod za gozdove SlovenijePriloge


Citiranje: Nikica OGRIS , Marija KOLŠEK . 2023. Predlog optimalnega števila in lokacij kontrolno-lovnih nastav za prezimele osebke osmerozobega smrekovega lubadarja (Ips typographus) za leto 2023. Napovedi o zdravju gozdov, 2023. URL: https://www.zdravgozd.si/prognoze_zapis.aspx?idpor=64. DOI: 10.20315/NZG.64

Prispelo: 13. 01. 2023. Sprejeto: 25. 01. 2023. Objavljeno: 25. 01. 2023.

Št. ogledov: 511


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani