Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Poročilo o sušenju tuje (Thuja occidentalis) v drevesnici VEKOS v Titovem Velenju
Avtor(ji): Dušan Jurc
Leto: 1983
Ključne besede:
Velenje, GGO Nazarje, Ameriški klek (Thuja occidentalis)

OCR besedilo:
„ INŠTITUT ZA GOZDNO IN LESNO GOSPODARSTVO PRI BF 61001 WUBWANA, VECNA POT 2 P. P. 523-X, TELEFON 268 963 r SEMESADIKE 1 Ljubljana, ................~...!..L~...~ ................................. 19..~..?... MENGEŠ Preše.rnova 35 61234 MENGEŠ Vaš znak: • J ZADEVA: Poročilo o sušenju sadik tuje ( Thuja occidentalis) v drevesnici VEKOS v Titovem Velenju .. V sredo, 13.4.1983 sem po naročilu podjetja Semesadike Mengeš poiz­ kušal ugotoviti vzr'oksušenja 2200-sadik tuje (Thuja occidentalis). Sadike so stare 2+2 leti , sušijo pa se v drevesnici VEKOS v Titovem Velenju. Podje.tje VEKOS, TOZD Komunalna oskrba Velenje, je kupilo te sadike 18.10.1982 v Gozdni drevesnici Radvanje, ki jo upravlja Seme­ sadike Mengeš. Informacije o izkopu in ravnanju s sadikami mi je v Radvanju dal tov. Rotar, v Titovem Velenju pa tov.Dol inšek. V drevesnici Radvanje so sadike izkopali ročno, nekaj dni pred predajo kupcu. Izkopane sadike so name.stili ob upravni zgradbi in jim korenine prekrili s prstjo, kot to delaj(? običajno. Podjetje VEKOS (tov.Dol inšek) je prevzelo sadike 18.10.1982. Sadike so isti dan prepeljali v Titovo Velenje s kombijem in jih zako­pali v drevesnici. Približno 14 dni kasneje so del sadik posadi 1 i ročno na parcelo ob rastlinjakih, manjši del sadik so ponovno zakopali v dr~vesnici ,' 200· kosov pa je posadil tov.Dol inšek ob robu okrasne dre­vesnice v Bevčah. UD BMI 82 2 Tuje na parceli ob rastlinjakih so v veliki večini suhe (približno 90%), Sadik~ so poležane, ker jih je pozimi nagnil sneg. Suhim je lubje na ko­reninskem vratu razpokalo in le-to odstopa, ali pa je že odpadlo. Kjer lubja ni, je spodnji in zgornji rob lubja, ki je še na debelcu, nacefran in razpada v vlakna. Korenine so pri suhih sadikah odmrle, pri zelenih pa le posamezne odganjajo. Mnogo preživelih sadik ima tudi rjave vrhove · (izgledajo, kot bi jih poškodoval zimski mraz). Sadike, ki so jih namenili takojšnji prodaji, so zakopali v gredi z betonskimi stranicami tako, da stojijo pokonci , korenine pa imajo dobro prekrite s prstjo. Razporejene so pregosto in po iglicah in mladih po­ganjkih nekaterih sadik . se je površinsko razrasla plesen. Večina sadik . ,. ima suhe vrhove in mnoge tudi 6dmrle korenine. Kljub temu imajo normalno zelene iglice in najmlajše poganjke, kajtL_pregosta razporeditev v gredi _!'.:-,--.­ je zadrževala vlago in zaradi tega se iglice niso izsušile. Sadike v drevesnici Bevče se po navedbi tov;Oolinška sušijo le v malo manjšem odstotku kot v drevesnici VEKOS v Titovem Velenju. Nekaj sadik iz drevesnice Bevč~ je tov.Dolinšek pred pribi.tednom dni (ok.6.4,1983) namestil v korito z vodo v orodjarni podjetja. Nekatere tuje z odmrlimi koreninami so iz debelca odgnale nove korenine (nad odmrlim delom). eri iskanju vzroka sušenja sadik v drevesnici Radvanje se mi je zdelo upoštevanja vredno mnenje tov.Dol inš.ka, da je morda sušenje sadik povzro­čil herbicid. Ce bi namreč v drevesnici . Radvanje jeseni uporabili herbi­cide in če bi sledilo močnejše. deževje, bi zaradi nagnjenosti drevesnice proti mestu, kjer so bile zakopane sadike, dež lahko spral herbicid proti koreninam sadik in jih poškodoval. Po navedbi tov.Rotarja so v drevesnici Radvanje v l.1982 uporabi.l i le herbicid Radokor , s katerim so škropili spomladi. Levo in desno od mesta, kjer so bi le zakopane sa­dike, rastejo sadike razl.ičnih vrst drevja (večina jih je sicer v kontejner-_ jih) in pričakovali bi, da bi herbicid poškodoval tudi te. Sadike pa so zdrave. Torej to mnenjei da je herbicid povzroči 1 sušenje sadik tuje, od­pade. V drevesnici Radvanje so lani jeseni istočasno izkopali večje število sa­dik tuje in le del jih je kupilo podjetje VEK,OS, Drugi znani kupec je 3 podjetje Flori na (ostali so zasebniki, ki jim ne vedo naslova). Podje­ tje Florina je prevzelo 2000 sadik tuje 11 dni kasneje kot podjetje VEKOS. V Florini so povedali, da so večino sadik prodali spomladi 1983 in doslej se ni še noben kupec sadik tuje pritožil, da bi se mu te po­ sušile, Navedli so, da so sadike dobro preživele zimo. Makroskopski ogled odmrlih sadik tuje v Titovem Velenju je odvrnil sum, da bi zajedavska gliva ali škodljiva žuželka povzročila njihov propad. To je potrdi 1 tudi natančen pregled odvzetih vzoicev v fitopatološkem la­ boratoriju. Korenine so odmrle nenadoma in najverjetneje že jeseni ali pozimi. Odmrlo lubje se z lahkoto lušči od lesa, les pa je potemnel. Sa­ dike niso tršate -za svojo višino imajo relativno slabo razvite korenine. . . Vendar to ne more biti razlog, da se sušijo v tako visokem odstotku. Sadike so se torej posuši le zaradi abiotskega dejavnika. Najverjetnejši vzrok je po mojem mnenju izsušitev korenin. Možno je tudi, da je odmrtje korenin povzročilo mehanično poškodovanje -stlačenje korenin in korenin­ skega vratu, previsoka temperatura pri prevozu (korenine bi se v zaprtem kombiju lahko "vne.le"), mraz, daljše deževje (korenine v vodi ne dihajo in odmro) itd. Pri ugotavljanju vzroka sušenja sadik smo zato odvisni od opisa ravnanja s sadikami obeh drevesničarjev. Iz teh opisov pa je nemogoče sklepati• zakaj so se sadike posuši le, saj po njunem opisu pri delu ni bila storjena nobena bistvena napaka. Po doslej povedanem je seveda vprašljivo, ali vzrok sušenja lahko ugo­tovi, oziroma, ali ga je dolžan ugotavljati fitopatolog, Kljub temu po­dajam svoje mnenje, saj bi le doslej-našteta dejstva pripeljala do napačnih zaključkov. Po podatkih, ki so jih posredovali v Flori hi, bi sklepali, da so sesa­di.ke v Ti tovem Ve 1enj u posuši 1 e zaradi nepravi 1 nega ravnanja po prevzemu sadik v drevesnici Radvanje. Vendar tov.Rotar ne more vedeti, ali so s sadikami , ki jih je kupilo podjetje VEKOS ravnali enako kot s tistimi, ki jih je kupilo podjetje Florina. Vse sadike verjetno niso izkopali iste­ga dne (ve .č kot 4000 sadi k) , saj so jih kopa 1 i ročno. So jih takoj po­veza 1 i v šope po 50 in korenine prekr·i 1 i s prstjo ? Tov.Rotar ni ves čas • 4 sodeloval pri izkopu in ponovnem zakopu in ne more vedeti ?a napake, ki so se morda zgodi le pri mani pul ac i ji s sadikami. Sadike pa so se lahko poškodovale tudi po prevzemu v drevesnici Radvanje. Danes ni mogoče ugotoviti, ali so bile sadik~ v Titovem Velenju pravilno zakopane, Ce so bile zakopane nenatančno (npr. v šopih, korenine le delno prekrite s prstjo), potem bi v 14. dnevih korenine lahko odmrle. Dvomim, da bi lahko tudi z natančnejšo preiskavo ugotovili vzrok in krivca za sušenje sadik tuje v Titovem Velenju. Zato predlagam, da se podjetji VEKOS in Semesadike Mengeš sporazumeta o rešitvi, ki bi upošteva­la možnost napake na obeh straneh. ­ .. -.Li.. - Dušan Jurc, dipl.biol, V vednost: Semesad ike Mengeš, Gozdna drevesnica Radvanje VEKOS, TOZD Komunalna oskrba Titovo Velenje
Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani