Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / Izobraževalno gradivo

GIS Invazivke Boletus informaticus DanubeForestHealth LVG FB-VARGO

Izobraževalno gradivo

Seznam gradiva

Naziv Opis Datum Tip
Hrastova čipkarka – Corythucha arcuata Navodilo za spremljanje pojava poškodovanosti hrastovih gozdov zaradi hrastove čipkarke. Navodilo je del Navodil za preprečevanje in zatiranje škodljivcev in bolezni gozdnega drevja v Sloveniji, tj. priročnika za javno gozdarsko službo. 26.06.2023 datoteka
Dvojnozobi smrekov lubadar – Ips duplicatus Navodilo za preprečevanje širjenja in zmanjševanja ekološke ter gospodarske škode zaradi dvojnozobega smrekovega lubadarja. Navodila določajo načine spremljanja, preprečevanja širjenja in zatiranja omenjene vrste. Navodilo je del Navodil za preprečevanje in zatiranje škodljivcev in bolezni gozdnega drevja v Sloveniji, tj. priročnika za javno gozdarsko službo. 26.06.2023 datoteka
Plodova vinska mušica (Drosophila suzukii) Podatkovni list o plodovi vinski mušici. 19.05.2021 datoteka
Mnenje Gozdarskega inštituta Slovenije na predlog "Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom" z dne 26. 2. 2021 Mnenje Gozdarskega inštituta Slovenije na predlog "Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom" z dne 26. 2. 2021 29.03.2021 datoteka
Rjava pegavost bukovega listja (Pseudodidymella fagi) v Sloveniji: prva najdba in gostitelji Članek o rjavi pegavosti bukovega listja objavljen v reviji Forests 21.08.2019 povezava
Borov smolasti rak: Terenski priročnik Avtorji izvornega besedila: Martin Mullett, Kath Tubby in Ana Pérez-Sierra (Forest Research). Terenski priročnik za Slovenijo sta prevedla in prilagodila dr. Barbara Piškur in dr. Nikica Ogris, Gozdarski inštitut Slovenije. Besedilo je strokovno pregledal prof. dr. Dušan Jurc. Terenski priročnik je pripravljen v okviru akcije COST FP1406 PINESTRENGTH (Pine pitch canker – strategies for management of Gibberella circinata in greenhouses and forests). 11.06.2019 datoteka
Borov smolasti rak: Poti prenosa bolezni in preventivni ukrepi Avtorji: Jarkko Hantula, Pablo MartínezÁlvarez, Kalev Adamson, Rodrigo Ahumada, Helena Bragança, Paolo Capretti, Nick McCarthy, Rein Drenkhan, Miloň Dvořák, Jorge MartínGarcía, Paolo Gonthier, Svetlana Markovskaja, Rosa Raposo, Dina Ribeiro, Leticia Botella, Alejandro Solla, Eeva Vainio, Julio Diez. Prevod: dr. Barbara Piškur in dr. Nikica Ogris (Gozdarski inštitut Slovenije) Strokovni pregled besedila: prof. dr. Dušan Jurc (Gozdarski inštitut Slovenije Brošura je bila pripravljena v okviru akcije COST FP1406 PINESTRENGTH (Pine pitch canker – strategies for management of Gibberella circinata in greenhouses and forests), 2018. 11.06.2019 datoteka
Primerjava sistema varstva gozdov pred podlubniki v izbranih državah Primerjava sistema varstva gozdov med Slovenijo, Avstrijo, Slovaško, Hrvaško in Federacijo Bosne in Hercegovine, s poudarkom na organiziranosti sistema varstva gozdov, financiranjem ukrepov varstva, ukrepi varstva gozdov, obveznosti in sankcijah za lastnike gozdov. Avtor elaborata: Gregor Meterc, MKGP. 01.10.2017 datoteka
Predstavitev namnožitve zapredkaric (Cephalcia spp.) v Evropi, primeri dobri praks in možni načini zatiranja Predavanje avtorjev dr. Andreje Kavčič in dr. Maartena de Groota na sestanku lastnikov gozdov na Riflovem vrhu nad Prevaljami (KE Prevalje) 13.04.2017 datoteka
Aktualne bolezni in škodljivci v GGO Nazarje Vabljeno predavanje na ZGS OE Nazarje, KE Šoštanj, na skupščini Društva lastnikov gozdov Šaleška Dolina. 02.03.2017 datoteka
Kostanjeva šiškarica (Dryocosmus kuriphilus) in vnos parazitoida Torymus sinensis v Slovenijo Avtorja: Maja Jurc in Dušan Jurc. Predstavitev na sestanku strokovne skupine za sadjarstvo in vinogradništvo, dne 16. 12. 2016, Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana. 16.12.2016 datoteka
Mnenje o uporabi različnih vrst pasti in feromonov za podlubnikov in primernosti uporabe kemičnih sredstev za obvladovanje podlubnikov Mnenje so pripravili prof. dr. Maja Jurc, Roman Pavlin, dr. Andreja Kavčič, dr. Maarten de Groot in dr. Tine Hauptman po naročilu Skupine za obvladovanje biotskega ravnovesja in škodljivih organizmov v gozdovih, ki jo je ustanovilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 19.10.2016 datoteka
Poročilo in ocena ogroženosti habitatnih tipov zaradi bolezni in opredelitev ukrepov Program Finančni mehanizem EGP 2009–2014. Naslov projekta: Upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v izbranih območjih Natura 2000 ob Muri (GoForMura). Delovni sklop 5: Analiza stanja in izdelava upravljavskega načrta. Dejavnost 5.3: Popis bolezni in invazivnih vrst. Avtorja: Nikica Ogris in Dušan Jurc 28.06.2016 datoteka
Brezov krasnik (Agrilus anxius) Opis brezovega krasnika 15.06.2016 datoteka
Seminar iz varstva gozdov na OE Kranj Predavanje o izbranih aktualnih škodljivih dejavnikov (56) na ZGS OE Kranj. 20.02.2015 datoteka
Jesenov krasnik (Agrilus planipennis) Opis jesenovega krasnika. 18.09.2014 datoteka
Navodila za ukrepanje proti podlubnikom od poletja 2014 do pomladi 2015 Svetovanje, izobraževanje in usposabljanje lastnikov gozdov. Vsebina: (1) Žledolomu lahko sledi obsežna in dolgotrajna namnožitev podlubnikov, (2) Navodila za odkrivanje žarišč podlubnikov, (2) Ukrepi za zatiranje podlubnikov 25.07.2014 datoteka
Črni bor je posivel in ogolel Objava v Primorskih novicah o pojavu borove penarice (Haematoloma dorsata) na Krasu. Avtor: Marica Uršič Zupan. 23.06.2014 povezava
Seminar iz varstva gozdov na OE Maribor Predavanje o izbranih aktualnih škodljivih dejavnikov (41) na ZGS OE Maribor. 11.03.2014 datoteka
Možnosti in omejitve pri nabiranju gob v gozdovih in razvoj gomoljikarstva v Sloveniji Zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (V41145). 03.02.2014 datoteka
Novosti o aktualnih škodljivih dejavnikih gozdnega drevja Vabljeno predavanje na ZGS OE Nazarje. 18.12.2013 datoteka
Operativni seznam gliv Slovenije za razstave gobarskih društev Operativni seznam gliv Slovenije (OSGS) vključuje najpogostejše glive, ki se pojavljajo na gobarskih razstavah. Podatki gliv, ki so se vsaj tri ali večkrat pojavile na razstavah, so pridobljeni iz baze podatkov o glivah Boletus informaticus. Vsi podatki gliv so se nato primerjali in uskladili z mednarodno bazo podatkov o glivah Index Fungorum (IF). V OSGS so naslednji podatki: zaporedna številka, znanstveno ime, • slovensko ime, status. 23.08.2013 datoteka
Uporabniški priročnik za računalniki program Varstvo gozdov: Različica: 1.0 Uporabniški priročnik za računalniški program za varstvo gozdov, ki je del elektronskega sistema za varstvo gozdov. Njegov namen je izpolnjevanje obveznosti, ki jih določa Zakon o gozdovih, Pravilnik o varstvu gozdov, Zakon o varstvu rastlin in drugi zakonski akti, ki so povezani z varstvom gozdov. Program je podpora delovanju Poročevalsko, prognostične-diagnostične službe za gozdove (PPD), katero vodi in usmerja Gozdarski inštitut Slovenije ter je del Javne gozdarske službe. Program se uporablja v sklopu Javne gozdarske službe na Zavodu za gozdove Slovenije (ZGS) in Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS). 01.01.2013 datoteka
Navodila za preprečevanje in zatiranje škodljivcev in bolezni gozdnega drevja v Sloveniji. Priročnik za javno gozdarsko službo Navodila so namenjena javni gozdarski službi. Predpisuje jih Pravilnik o varstvu gozdov in jih obravnavamo kot interna strokovna navodila Zavoda za gozdove Slovenije in Gozdarskega inštituta Slovenije, katerih uporaba je za delavce obeh inštitucij obvezna. Vsako navodilo določa načine spremljanja, preprečevanja in zatiranja posamičnega škodljivca ali bolezni drevja in obsega vse podatke, ki omogočajo strokovno ustrezno delovanje (namen, zakonske podlage, predpisi, odgovornosti, opis škodljivca ali bolezni, opis postopkov ravnanja in ukrepov, načine poročanja, navaja najpomembnejše vire, različico dokumenta in datum izdaje). 06.09.2012 datoteka
Prognostične osnove za varstvo gozdov Slovenije Znanstvena monografija, ki opisuje prognostične osnove za varstvo gozdov, t.j. metode spremljanja škodljivih dejavnikov, modeliranje, elektronski informacijski sistem za varstvo gozdov. Avtor: Nikica Ogris. Izdal Gozdarski inštitut Slovenije 2012. 26.04.2012 datoteka
Očistimo Slovenijo Akcija Očistimo Slovenijo. 06.03.2010 povezava
Nove grožnje slovenskemu gozdu! "Wanted!" - Iščimo jih - Prej jih najdemo, lažje jih bomo zatrli Poster s slikami škodljivih organizmov iz posebnih nadzorov. 10.08.2009 datoteka
Varstvo gozdov pred podlubniki Navodila za varstvo gozdov pred podlubniki, ukrepi za zatiranje podlubnikov, strokovna priporočila za postavljanje in čiščenje kontrolnih pasti na skladiščih gozdnih lesnih sortimentov. 13.07.2007 povezava
Priročnik za ugotavljanje povzročiteljev poškodb: delovna različica Opis metode popisa povzročiteljev poškodb drevja na ploskvah Nivo I in Nivo II za popis poškodovanosti v okviru International Co-operative Programme on Assessement and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests. Avtorja: Dušan Jurc, Maja Jurc. Izdal: Gozdarski inštitut Slovenije. Leto 2006. 01.01.2006 datoteka
Seznam vrst in razširjenost makromicet v Sloveniji Karte razširjenosti in seznam vrst makromicet Slovenije. 12.10.2004 povezava
Rdeča trohnoba: povzročitelji, opis bolezni in ukrepi proti njej Strokovna monografija o Heterobasidion spp., to so povzročitelji rdeče trohnobe, zelo pomembne bolezni iglavcev. Avtor Dušan Jurc. 01.10.2001 datoteka
Optimizacija sistema gospodarjenja v smrekovih gozdovih, prizadetih zaradi trohnob na Koroškem Elaborat GIS. Avtorji: Miran Čas, Dušan Jurc, Miloš Kecman, Tone Kralj, Mitja Piškur, Niko Torelli 01.12.2000 datoteka
Stanje in perspektive oskrbe s kostanjevim lesom iz domačih virov v tovarni Tanin Sevnica Elaborat GIS. Avtorji: Dušan Jurc, Tone Kralj, Mirko Medved, Vid Mikulič, Lojze Žgajnar 01.09.1994 datoteka
Platanov obarvani rak (Ceratocystis platani) Opis platanovega obarvanega raka   datoteka
Sibirska svilena kokljica (Dendrolimus sibiricus) Opis sibirske svilene kokljice   datoteka
Borov smolasti rak (Fusarium circinatum) Opis borovega smolastega raka   datoteka
Rjavenje borovih iglic (Lecanosticta acicola) Opisni list za rjavenje borovih iglic   datoteka
Sahalinski jelov ličar (Polygraphus proximus) Opis sahalinskega jelovega ličarja   datoteka
Azijski ambrozijski podlubnik (Xylosandrus crassiusculus) Opis azijskega ambrozijskega podlubnika   datoteka

Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani