Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Sušenje smrek na parceli št. 981/2, odd. 107, KO Savina, GG Nazarje
Avtor(ji): Dušan Jurc
Leto: 1984
Ključne besede:
KO Savina, GGO Nazorje, navadna smreka (Picea abies), Ips typographus, Armillaria mellea, Heterobasidion annosum, fitotoksična kemična sredstva

OCR besedilo:
... .. INSTITUT ZA GOZDNO IN LESNO GOSPODARSTVO PRI BF 61001 UUBUANA, VEONA POT 2 p, p, 523-X. TELEFON 268 963 . 7 r .. Gozdno gospodarstvo Nazarje 63 331. NAZARJE Vaš znak: Tov.Jože Jeraj J L ZADEVA:lsušenje smrek na parc~li št.981/2, odd. 107, / KO Savina , ~~ ~~ Na parceli št.981/2, odd. 107, KO Savina, katere lastnik je tov. Ivan Ermenc, Ljubno 12, so si v petek, 28.9.1984, ogledali zdravstveno stanje smrek: inž. Jože Je:r:aj, vodja gojenja pri GG Nazarje, inž~Hf ' ---; ~}~-~:~·.· Jože Poznič, medobčinski gozdarski inšpektor, tov. Franc Zamernik, ·. revirni gozdar za družbeni sektor in mag.Dušan Jurc, fitopatolog iz Inštituta za gozdno in lesno gospodarstyo Ljubljana. Parcela se razprostira ob cesti Radmirje -Ljubno, na strmem pobo­čju nad stanovanjsko hišo in bencinsko črpalko. šest smrek v meša­nem gozdu iglavcev in listavcev, tik nad stanovanjsko hišo, je suhih ali se sušijo. V deplih so številne odprtine, pod lubjem pa značilni rovi, ki jih je izv~~al veliki smrekov lubadar in njegove ličinke (Ips typographus). Kambij odmrlih in hirajočih smrek je odmrl v pasovih. Odmrli (nekrotizirani) deli kambija so rjavi, široki pribl. 10 cm, potekajo od korenin navzgor več kot 1,S min se ostro ločijo od normalnega, živega tkiva. V dnišču pregledanih smrek, kjer se korenine že razraščajo vstran, je v območju posameznega nekrotiziranega dela navadno votlina, ki je napolnjena s smolo. v gozdarskj fitopatologiji so znani pojavi skupinskega sušenja odraslih smrek, vendar je ta pojav redek. Sušenje lahko povzroči .,.. prava štorovka (Armillariella mellea), ki okuži korenine, jih uni­ či in ko obraste dnišče debla, se drevo posuši. Okužba se često UOSM84 2 širi v sosednja drevesa, ki se tudi posuše. še redkeje pov­ ~­ zroči podobno obliko sušenja tudi koreninska goba (Heterobasi­dion annosum). Običajno se na odmrla ali hirajoča drevesa na­selijo različni podlubniki. Znamenja okužbe s pravo štorovko ali koreninsko gobo je mogoče ugotoviti makroskopsko ~ena terenu. Ta znamenja na sušečih smrekah na parceli tov.Erme:mca niso opazna in domnevamo, da omenjene glive sušenja niso pa,.,­zročile. Lubadarji so se najverjetneje naselili nanje se­kundarno, potem, ko so smreke že oslabele. Nenavaden je pojav odmiranja kambija v pasovih in oblikovamjs s smolo napolnjenih votlin med lubjem in lesom koreničnika. Vzroka tega pojava ni bilo mogoče ugotoviti in za njegovo razjasnitev bi bila potrebna obširna preiskava (posek obole­lih smrek, izkop panjev in kiorenin, natančna anatoms~a analiza odmrlih in zdravih tkiv, kemijska analiza odmrlih tkiv itd.) ,, .,~\~ ~~::.;~{>'' :· ta katero pa IGLG nima vseh potrebnih inštrwilentov. Ob ogledu obolelih smrek na terenu je bila izražena domneva, da gre morda za namerno poškodovanje dreves s fitotoksični11 kemičnim .sredstvom. Simptomi sušenja te domneve ne zavračajo in z izključitvijo možnih biotskih povzročiteljev (glive, iu­želke) ostaja ta domneva najverjetnejša. V.d.direktor: Marko KMECL,dipl.inž. ,-. -;•.'1--,. ;.ji[;..,. -~ .._
Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani