Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Poročilo o zdravstvenih pregledih sadik v gozdnih, okrasnih in topolovih drevesnicah v letu 2001
Avtor(ji): Dušan Jurc
Leto: 2001

V letu 2001 so lastniki 14. gozdnih, okrasnih in topolovih drevesnic prijavili Gozdarskemu inštitutu Slovenije svoje drevesnice za obvezni zdravstveni pregled sadik. Preglede sadik v vseh prijavljenih drevesnicah v spomladanskem in jesenskem roku za pregled je opravil mag. Dušan Jurc, dipl. biol.. Pri obeh pregledih so v 13. drevesnicah sodelovali gozdarski inšpektorji: Drago Križan, Ani Zavrl-Bogataj, Janez Slavec in Andreja Ratajc.

Pregledane so bile naslednje drevesnice: drevesnice gozdnih in okrasnih rastlin Štivan, Omorika, Lovrenc na PohOIju, Polana, Mengeš, Radvanje, Markovci, Tišina, Rimš, Kostanjevica na Krki, drevesnica Tušek in Medvedica ter topolovi drevesnici Ižakovci in Vrbina. Sadike smo pregledali spomladi, v času, ko se najbolje opazijo znaki rastlinskih bolezni in škodljivcev (1. junij -31. julij) in ponovno v jeseni, preden so oddali sadilni material v promet (1. september -31. november). Pri spomladanskem pregledu smo svetovali ukrepe za zatiranje ugotovljenih bolezni in škodljivcev. Ob ( pregledu smo sestavili zapisnik in zdravstveno stanje sadik zabeležili v knjige o zdravstvenih pregledih. Pri jesenskem pregledu drevesnic smo za sadike, ki ustrezajo merilom Pravilnika o obveznem zdravstvenem pregledu posevkov in objektov, semena in sadilnega materiala kmetijskih in gozdnih rastlin (Ur. list SFRJ. št. 56, 1986, s. 1542 -1588, popr. št. 3, 1987), izdali tudi spričevalo. Gozdarski inšpektorji so o pregledih sestavili zapisnike in odredili ukrepe, ki so jih bili drevesničarji dolžni izvesti. Poleg sodelovanja pri zdravstvenih pregledih sadik in odrejanja ukrepov v tej zvezi, je delovanje gozdarske inšpekcije pomembno zaradi zagotavljanja evidence o provenienci sadilnega materiala.

Najpomembnejše ugotovitve in opažanja v zvezi z zdravstvenimi pregledi sadik v letu 2001:

Karantensko bolezen kostanjev rak (Cryphonectria partasitica) smo našli na eni sadiki pravega kostanja (Castanea sativa, 1 +2 leti -400 kosov) v drevesnici Muta. Sadike pravega kostanja niso dovoljene za promet in odrejen je dodatni spomladanski pregled, v kolikor bo lastnik drevesnice želel sadike prodati. Zaradi suma močne okužbe letošnjih iglic rdečega bora (Pinus sylvestris) z borovim osipom (Lophodermium seditiosum, 2 leti -16.903 kosi) v drevesnici Markovci pri Ptuju, je bil odrejen dodatni spomladanski pregled sadik, v kolikor bo lastnik drevesnice želel sadike prodati.

V spomladanskem roku za pregled je bil ugotovljen napad podlubnikov (Scolytidae) na smreki v živi meji okoli drevesnice Medvedica in na zelenem boru (Pinus strobus, 2+8 let, 7 kosov) ter na črnem boru (Pinus nigra, 2+8 let, 19 kosov) v drevesnici Mengeš. Do jesenskega pregleda so bile vsa napadena drevesca posekana in sežgana. V jesenskem roku za pregled smo ugotovili napad podlubnikov na smrekah v živi meji v drevesnici Muta, odrejen je bil posek napadenih drevesc in sežig le-teh. Zaradi napada podlubnikov na smreki je bila v letu 2000 odrejena postavitev pasti s feromoni (chalcoprax) v drevesnicah Radvanje in Mengeš. Redna kontrola ulova podlubnikov je pokazala, da je bil ukrep smiseln in pasti uspešno reducira jo število malega smrekovega lubadarja.

Zaradi obvestila Službe za varstvo rastlin, smo posebno pozornost pri zdravstvenih pregledih sadik posvetili iskanju simptomov bakterijskega hruševega ožiga (Erwinia amylovora) na dovzetnih gostiteljskih rastlinah (Malus sp., Pyrus sp., Sorbus sp., Pyracantha sp., Crataegus sp., Cotoneaster sp. in ostali rodovi iz poddružine Pomoideae). V nobeni od pregledanih drevesnic nismo našli simptomov omenjene bolezni, ki bi upravičevali natančnejše določevanje povzročiteljev, oziroma pošiljanje vzorcev pooblaščeni instituciji.

Poleg tega smo pri koščičarjih (predvsem gojijo v pregledanih drevesnicah Prunus avium -češnjo in Prunus padus -čremso) iskali simptome šarke (plum pox potyvirus). V spomladanskem roku za pregled smo na čremsi v Markovcih pri Ptuju opazili rumene (klorotične) pege in vzorec listja s pegami dostavili Kmetijskemu inštitutu Slovenije v pregled.

Z vsakoletnimi navodili in opozarjanjem drevesničarjev na pomen kemične zaščite sadik pred nevarnimi boleznimi in škodljivci smo v letu 2001 dosegli zadovoljivo zdravstveno stanje sadik hrastov (nikjer ni hrastova pepelovka presegla predpisane jakosti okužbe), tudi stanje v zvezi z osipom borovih iglic v pretežni večini ustreza. Zaskrbljuje stanje v zvezi z zdravstvenim stanjem češnje, saj je kljub pogostim škropljenjem z registriranimi sredstvi proti listni pegavosti koščičarjev (Blumeriella jaapii) okužba listov (predvsem starejših) močna in je zdravstveno stanje komaj zadovoljivo.

Izredno zadovoljivo je v letu 2001 stanje smrekovih sadik v zvezi s smrekovimi ušmi (Adelgidae), saj so bile hipertrofije poganjkov (šiške) izredno redke. Zato smo drevesničarjem svetovali, naj v naslednjem letu uporabljajo za zatiranje uši pred odganjanjem smreke spomladi manj strupena sredstva (npr. belo olje) kot doslej (običajno uporabljajo folidol, metasystox ali ultracid), oziroma naj škropljenje sploh opustijo (v drevesnicah, kjer je bil že doslej napad uši slab).

Priloge:

1) 14 preglednic s seznamom bolezni in škodljivcev, ki so bili najdeni v posameznih drevesnicah

2) seznamov sadik za drevesnice, kjer v preglednicah niso navedene vse vzgojene sadike

Sestavil: Mag. Dušan Jurc

V vednost: Gozdarski inšpektor B. Vomer

Ljubljana, 13.12.2001

Drevesnica: Medvedica

Sadike je v sledovih napadla smrekova uš (Sacchiphantes sp.)

Drevesca v živi meji v drevesnici so napadli podlubniki (Scolytidae)

Drevesnica: Gozdna drevesnica Tišina

Prunus avium Liste je v sledovih okužila pegavost listja koščičarjev (Blumeriella jaapii) in listna luknjičavost koščičarjev (Clasterosporium carpophillum)

Prunus avz"um Liste je v sledovih okužila pegavost listja koščičarjev (Blumeriellajaapii) listna luknjičavost koščičarjev (Clasterosporium carpophillum)

Prunus padus Liste je v sledovih okužila pegavost listja koščičarjev (Blumeriella listna luknjičavost koščičarjev (Clasterosporium carpophillum)

Quercus petraea Listje so obžrle ličinke hrastove listne ose (Caliroa sp.)

Quercus petraea Liste je rahlo okužila hrastova pepelovka (Microsphaera alphitoides)

Euonymus europaeus Liste je močno okužila pepelovka (Oidium sp.)

Drevesnica: Gozd.drev. Lovrenc na Pohoriu

Liste je rahlo okužila hrastova pepelovka (Microsphaera alphitoides)

Drevesnica: Okrasna drevesnica Tušek

Korenine so obgrizle ličinke brazdastega trsnega rilčkarja (Otiorhynchus sulcatus)

Drevesnica: Topolova drevesnica Ižakovci

Posamezne topolice je napadel topolov kozliček (Saperda populnea), spodnje liste je rahlo okužila topolova rja (Melampsora populina), na listih so posamezni lepenjci in njihove ličinke (Melasoma populi, Phyllodecta vitellinae).

Drevesnica: Gozdna drevesnica Polana

Liste je rahlo okužila hrastova pepelovka (Microsphaera alphitoides)

spomladi so jih v sledovih obžirale ličinke hrastove listne ose (Caliroa sp.),

posamični listi imajo izjedine hrastovega molja (Tischeria complanella).

Liste je rahlo okužila hrastova pepelovka (Microsphaera alphitoides).

Liste je rahlo okužila hrastova pepelovka (Microsphaera alphitoides).

Liste je rahlo okužila hrasto va pepelovka (Microsphaera alphitoides).

Drevesnica: Gozdna in okrasna drev. Muta

Posamične sadike je okužil kostanjev rak (Cryphonectria parasitica)

Poganjke je rahlo napadel zavijač borovih poganjkov (Rhyacionia buoliana)

Sadike je v sledovih napadla smrekova uš (Sacchipanthes sp.).

Posamične smreke v vsej živi meji okoli drevesnice in vse smreke v živi meji v dolžini cca 18 m pri vhodu iz Dobrave so napadli podlubniki (Scolytida)

Drevesnica: Topolova drevesnica Vrbina

Sadike v kontejnerjih so napadli podlubniki (Scolytidae)

Brste glavnih poganjkov bodečih smrek je uničila gliva Megaloseptoria mirabilis

Brste je v sledovih napadel zavijač borovih poganjkov (Evetria buoliana)

Posamične topolice je napadel mali topolov kozliček (Saperda populnea), liste je v sledovih okužila rjava pegavost topolovih listov (Marssonnina brunnea).

Drevesnica: Okrasna drevo Kostanjevica na Krki

Liste je v sledovih okužila hrastova pepelovka (Microsphaera alphitoides), večini sadik je korenine pogrizel voluhar (Arvicola terrestris),

Drevesnica: Gozd. in okrasna drevesnica Rimš

Liste je rahlo okužila hrasto va pepelovka (Microsphaera alphitoides)

Drevesnica Štivan

Acer pseudoplatanus Liste je rahlo okužila pepelovka Sawadea bicornis in katranasta pegavost javorjevih listov (Rhytisma acerinum)

Pinus nigra 3 letne iglice je rahlo okužil borov osip (Lophodermium pinastri)

Betula verrucosaa Liste je močno okužila brezova rja (Melampsoridium betulinum)

Mahonia aquifolium Liste je rahlo okužila rja Cumminsiella sanguinea

Picea omorika Posamične sejanke je uničila gliva Sirococcus conigenus.

Drevesnica:Gozd. in okrasna drevo Mengeš

Sadike so napadli podlubniki (Scolytidae)

Sadike so napadli podlubniki (Scolytidae)

Liste je rahlo okužila hrastova pepelovka (Microsphaera alphitoides)

Liste je rahlo okužila gliva Cercospora microsora

Liste je močno okužila listna luknjičavost koščičarjev (Clasterosporium

carpophillum)

Liste je rahlo okužila pepelovka Sawadea bicornis.

Liste je rahlo okužila gliva Septoria corni.

Poganjke je v sledovih napadel zavijač borovih poganjkov (Rhyacionia buoliana)

Liste je rahlo okužila rja Phragmidium sp.

Liste je močno napadel listni zavrtač Cameraria ohridella.

Liste je močno okužila topolova lja (Melampsora populina)

Drevesnica: Gozd. in okrasna drevo Radvanje

Liste je rahlo okužila listna pegavost koščičatjev (Blumeriellajaapii)

Debelca so napadle ličinke krasnikov (Buprestidae)

Drevesnica: Gozdna drevesnica Markovci

Lanskoletne iglice je močno okužil borov osip (Lophodermium seditiosum)

letošnje imajo številne rumene pegice.

Liste je rahlo okužila listna pegavost koščičatjev (Blumeriellajaapiij

Liste je močno okužila pepelovka Sawadea bicornis.

Liste močno obžira hrastova listna osa (Caliroa sp.)


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani