Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Poročilo o zdravstvenih pregledih sadik v gozdnih, okrasnih in topolovih drevesnicah v letu 2002
Avtor(ji): Dušan Jurc
Leto: 2003

V letu 2002 so lastniki 14. gozdnih, okrasnih in topolovih drevesnic prijavili Gozdarskemu inštitutu Slovenije svoje drevesnice za obvezni zdravstveni pregled sadik. Preglede sadik v vseh prijavljenih drevesnicah v spomladanskem in jesenskem roku za pregled je opravil mag. Dušan Jurc, dipl. biol.. Pri obeh pregledih so v 13. drevesnicah sodelovali gozdarski inšpektorji: Drago Križan, Ani Zavr1-Bogataj, Janez Slavec in Andreja Ratajc.

Pregledane so bile naslednje drevesnice: drevesnice gozdnih in okrasnih rastlin Štivan, Omorika, Lovrenc na Pohorju, Polana, Mengeš, Radvanje, Markovci, Tišina, Rimš, Kostanjevica na Krki, drevesni ca Tušek in Medvedica ter topolovi drevesnici Ižakovci in Vrbina. Sadike smo pregledali spomladi, v času, ko se najbolje opazijo znaki rastlinskih bolezni in škodljivcev (1. junij -31. julij) in ponovno v jeseni, preden so oddali sadilni material v promet (1. september -31. november). Pri spomladanskem pregledu smo svetovali ukrepe za zatiranje ugotovljenih bolezni in škodljivcev. Ob pregledu smo sestavili zapisnik in zdravstveno stanje sadik zabeležili v knjige o zdravstvenih pregledih. Pri jesenskem pregledu drevesnic smo za sadike, ki ustrezajo merilom Pravilnika o obveznem zdravstvenem pregledu posevkov in objektov, semena in sadilnega materiala kmetijskih in gozdnih rastlin (Ur. list SFRJ. št. 56, 1986, s. 1542 -1588, popr. Št. 3, 1987), izdali tudi spričevalo. Gozdarski inšpektorji so o pregledih sestavili zapisnike in odredili ukrepe, ki so jih bili drevesničarji dolžni izvesti. Poleg sodelovanja pri zdravstvenih pregledih sadik in odrejanja ukrepov v tej zvezi, je delovanje gozdarske inšpekcije pomembno zaradi zagotavljanja evidence o provenienci sadilnega materiala, ki jo zahteva zakon o gozdovih in zakon o semenu in sadikah gozdnega drevja.

Zaradi obvestila Službe za varstvo rastlin in kontaktov z izvajalci nadzora nad boleznijo na KIS, smo posebno pozornost pri zdravstvenih pregledih sadik posvetili iskanju simptomov ognjevke (Erwinia amylovora) na dovzetnih gostiteljskih rastlinah (Malus sp., Pyrus sp., Sorbus sp., Pyracantha sp., Crataegus sp., Cotoneaster sp. in ostali rodovi iz poddružine Pomoideae). V nobeni od pregledanih drevesnic nismo našli simptomov omenjene bolezni, ki bi upravičevali natančnejše določevanje povzročiteljev, oziroma pošiljanje vzorcev pooblaščeni instituciji.

Poleg tega smo pri koščičarjih (v pregledanih drevesnicah gojijo Prunus avium, Prunus padus, Prunus spinosa, Prunus mahaleb, Prunus mirabolana, Prunus sp.) iskali simptome šarke (plum pox potyvirus). V skladu z dvakratnim sestankom na KIS (sklicateljica dr. Mojca Viršček Marn) in v skladu s posebnimi navodili o sistematičnem vzorčenju z dne 19.4.2001 ter dopolnilom za leto 2002 (Mojca Viršček Mam), smo vse gojene sadike iz rodu Prunus v pregledanih drevesnicah tudi sistematično vzorčili. Vzorčili smo po predpisani metodi (vendar za vse vzorčene vrste ni predpisan sistematični pregled, zato število vzorcev ni bilo vedno enako), vzorce shranili v hladilni torbi in jih v najkrajšem možnem času dostavili v pooblaščeni laboratorij (KIS). O vsakem odvzemu je bil sestavljen zapisnik o odvzemu vzorcev in prijava vzorcev za determinacijo. Vse vzorce smo odvzeli skupaj z gozdarskimi inšpektorji, ki so sodelovali pri pregledu.

V spomladanskem roku za pregled smo dostavili naslednje število vzorcev:

Drevesnica Vrsta rastline Starost Število št. vzorcev Datum Rezultat

Sadik V letih sadik v kosih (vsak po min.IO listov) nabiranja testa na PPV

Omorika P. avium 1+1 10.000 10 4.6.2002 -

Mengeš P. padus 1+2 2.500 2 10.6.2002 -

Mengeš P. spinosa 2 25.000 4 10.6.2002 -

Mengeš P.padus 2 5.000 5 10.6.2002 -

Mengeš P. mahaleb 2 300 1 10.6.2002 -

Mengeš P. mahaleb 3 7.000 2 10.6.2002 -

Mengeš P. mirabolana 3 3.500 3 10.6.2002 -

Markovci P. padus 2 28.000 3 6.6.2002 -

Markovci P. spinosa 2 3.300 3 6.6.2002 -

Markovci P. mahaleb 2 1000 1 6.6.2002 -

Radvanje P. spinosa 2 3.400 3 6.6.2002 -

Radvanje P. avium 2 3.000 3 6.6.2002 -

Tišina P. padus 2 5.000 3 3.6.2002 -

Tišina P. spin osa 2 4.000 1 3.6.2002 -

Tišina P. mahaleb 2 3.500 2 3.6.2002 -

Tišina P. mahaleb 3 1000 1 3.6.2002 -

Tišina P. sp cimbora Cca4 3 1 3.6.2002 +

105.503 48

Skupaj smo odvzeli 48 vzorcev iz 105.503 sadik iz rodu Prunus. Šarko je pooblaščeni laboratorij ugotovil venem vzorcu -v listih treh cimbor, ki so bile posajene v drevesnici Tišina. Drevesca so bila posajena izven pridelovalnih površin za sadike, ker so jih delavke posadile za pridelavo plodov. Na listih in plodovih pregledanih drevesc so bili jasno izraženi simptomi šarke. Vsa tri drevesca so bila takoj posekana in sežgana, še pred zaključkom testiranja in inšpekcijske odreditve uničenja. Na vseh ostalih vzorcih, v katerih tudi s testiranji šarka ni bila ugotovljena, niso bili opaženi simptomi šarke, pogoste pa so bile številne pege in proge rumene barve, ki jih najverjetneje povzročajo drugi virusi (predvsem na P. padus, redkeje na P. avium in P. spinosa). V skladu z dogovorom z izvajalci sistematičnega nadzora nismo vzorčili rastlin lovirikovca (P. laurocerassus).

Najpomembnejše ugotovitve in opažanja v zvezi z zdravstvenimi pregledi sadik v letu 2002:

Situacija v zvezi s zdravstvenim stanjem sadik v gozdnih drevesnicah se izboljšuje.

Poškodbe sadik zaradi napačne uporabe herbicidov so bile redke (vendar se v posameznih drevesnicah še vedno pojavljajo -najpogosteje so opazne poškodbe zaradi glifosata). Drevesničalji pogosteje kontaktirajo z izvajalcem zdravstvenih pregledov tudi ob pojavu posamičnih zdravstvenih problemov v drevesnicah in takrat, ko kupci prinašajo obolele kupljene rastline.

Zaradi vse pogostejše kontejnerske vzgoje iglavcev (tudi za uporabo kot novoletne jelke) se pojavljajo problemi, ki doslej niso bili pogosti -zaradi majhnega koreninskega sistema in občasnega sušnega stresa se sadike pogosto sušijo in napadejo jih podlubniki (predvsem mali smrekov lubadar -Pityogenes chalcographus). Inšpektorji predpišejo odstranitev napadenih rastlin in v nekaterih primerih (Radvanje) še postavitev feromonskih pasti. Zato smo posebej opozarjali vse drevesničarje na pomen izvajanja higiene v gozdnih drevesnicah.

Borov osip (Lophodermium seditiosum in L. pinastri) se pojavlja predvsem na gredah, kjer je setev pregosta in tam, kjer sejanke niso pravočasno presadili in so v nekaj sezonah postale pregoste (3 in večletne). Škopljenje s fungicidi zaradi pregoste sadnje ne more zaščititi iglic. Problem se pojavlja predvsem zaradi premajhne prodaje sadik, ki ostajajo v drevesnicah in drevesničarji jih zaradi visokih stroškov ne presadijo.

Vsi najdeni škodljivi organizmi, datumi pregledov, sodelujoči gozdarski inšpektor so navedeni v preglednicah, dodani so seznami sadik, v kolikor so nam jih drevesničarji posredovali.

Priloge:

1) 14 preglednic s seznamom bolezni in škodljivcev, ki so bili najdeni v posameznih drevesnicah

2) 10 seznamov sadik za drevesnice, kjer v preglednicah niso navedene vse vzgojene sadike

Sestavil: Mag. Dušan Jurc

Ljubljana, 17. 1.2003

V vednost:

- Gozdarski inšpektor B. Vomer

- KIS

Drevesnica: Medvedica Površina: 0,75 ha 1Naslov: Črnič Alojz, Medvedica 12, 1290 Grosuplje Datum spomladanskega pregleda: 12.6.2002 Datum jesenskega pregleda: 17.9.2002 Pregled opravil: Gozdarski inštitut Slovenije -mag. Dušan Jurc Sodeloval gozdarski inšpektor: Ani Zavrl -Bogataj Podpis:

Vrsta rastline Izvor Starost Stevilo Ugotovljene bolezni ali škodljivci

Prunus avium 1 leto 0,5 kg semena Liste enoletnih sejank češnje je v sledovih okuž1a listna pegavost koščičarjev

(Blumeriella jaapii).

Acer pseudoplatanus Ambrož3K 1+1 leto 1.500 Liste belega javora je rahlo okužila javorova pepelovka (Uncinula aceris)

Seznam sadik je priložen

Drevesnica: Gozdna drevesnica Tišina Površina: 10 ha + parcela v Naslov: Semesadike, Prešernova 35, 1234 Mengeš

najemu Frumen -1,3 ha Datum spomladanskega pregleda: 3.6.2002 Datum jesenskega pregleda: 24. 9. 2002 Pregled opravil: Gozdarski inštitut Slovenije -mag. Dušan Jurc Sodeloval gozdarski inšpektor: Andreja Ratajc Podpis:

Vrsta rastline Izvor Starost Stevilo Ugotovljene bolezni ali škodljivci

Prunus avium Kočevje 1 leto 1,500 m2 Na sejankah češnje, je bila ugotovljena okužba listov v sledovih z

82.400 kosov (Blumeriella jaapii) in (Clasterosporium carpophyllum)

Pinus sylvestris Bosilegrad 1+11eto 20.500 Na lanskoletnih iglicah, je ugotovljena okužba v sledovih z borovim osipom

(Lophodermium sp.)

Prunus avium 1+2 leti Liste je v sledovih okužila gliva (Blumeriella jaapii

Seznam sadik je priložen

Drevesnica: Gozd.drev. Lovrenc na Pohorju Površina: 5,5 ha Naslov: Omorika d.o.o., 2366 Muta Datum spomladanskega pregleda: 4. 6.2002 Datum jesenskega pregleda: 23. 9. 2002 Pregled opravil: Gozdarski inštitut Slovenije -mag. Dušan Jurc Sodeloval gozdarski inšpektor: Drago Križan Podpis:

V [sta rastline Izvor Starost Število Ugotovljene bolezni ali škodljivci

Quercus robur Maribor 2 + 2 leti 1.000 Liste je v sledovih okužila hrastova pepelovka (Microsphaera alphitoides)

Seznam sadik je priložen

Drevesnica: Okrasna drevesnica Tušek Površina: 1,5 ha Naslov: Ivan Tušek, Zapoge lE, 1217 Vodice Datum spomladanskega pregleda: nepregledano Datum jesenskega pregleda: 13.9.2002 Pregled opravil: Gozdarski inštitut Slovenije -mag. Dušan Jurc Sodeloval gozdarski inšpektor: Podpis:

Vrsta rastline Izvor Starost Stevilo Ugotovljene bolezni ali škodljivci

Drevesnica: Topolova drevesnica Ižakovci Površina: 3,5 ha INaslov: Gozd.in les. gosp., 9000 Murska Sobota Datum spomladanskega pregleda:3. 6.2002 Datumiesenskega pregleda: 24. 9. 2002 Pregled opravil: Gozdarski inštitut Slovenije -mag. Dušan Jurc Sodeloval gozdarski inšpektor: Andreja Ratajc Podpis:

Vrsta rastline Izvor Starost Stevilo Ugotovljene bolezni ali škodljivci

Topolovi kloni Lastni 111 4.300 Na posamičnih posušenih topolicahso razvita trosišča glive Cryptodiaporthe populea (odmiranje topolovega lubja), na listju so prisotne posamezne ličinke in imagi topolovke (Melasoma populi) in na debelcih posamičen napad malega topolovega kozlička (Saperda populnea).

potaknjenci 2/2 4.300

2/3 100

3/3 1.200

Drevesnica: Gozdna drevesnica Polana Površina: 2,2 ha Naslov: Gozd. in les. gospo 9000 Murska Sobota Datum spomladanskega pr~leda: 3. 6. 2002 Datum jesenskega pregleda: 24. 9.2002 Pregled opravil: Gozdarski inštitut Slovenije -mag. Dušan Jurc Sodeloval gozdarski inšpektor: Andreja Ratajc Podpis:

Vrsta rastline Izvor Starost Stevilo Ugotovljene bolezni ali škodljivci

Quercus robur L:51/H-55 4 leta 10.000 Liste je rahlo okužila hrasto va pepelovka (Microsphaera alphitoides).

Quercus robur 2 leti 50.000 Liste je rahlo okužila hrastova pepelovka (Microsphaera alphitoides).

Drevesnica: Gozdna in okrasna drevo Muta Površina: 20 ha, Muta in Grašin Naslov: Omorika d.o.o., Koroška 44,2366 Muta Datum spomladanskega pregleda: 4. 6.2002 Datum jesenskega pregleda: 23. 9. 2002 Pregled opravil: Gozdarski inštitut Slovenije -mag. Dušan Jurc Sodeloval gozdarski inšpektor: Drago Križan Podpis:

Vrsta rastline Izvor Starost Stevilo Ugotovljene bolezni ali škodljivci

Prunus avium Janče, S-8 1+1 leto 10.000 Liste je močno okužila listna pegavost koščičarjev (Blumeriella jaapii).

Prunus avium Kočevski rog, 1 leto 9.000 Liste je močno okužila listna pegavost koščičarjev (Blumeriella jaapii).

3K

Pinus sylvestris Bosilegrad 2+2 leti 4.800 Iglice je v sledovih okužil borov osip (Lophodermium seditiosum).

BB 12, lI2 sil.

Alnus glutin osa Mengeš 1+1 leto 1.500 Liste je v sledovih okužila jelševa kodravost (Taphrina tosquinetii)

Drevesnica: Topolova drevesnica Vrbina Površina: 3 ha + 0,4 ha (pri Naslov: Hortikultura, plantaže in grradnje,

upravni zgradbi) 2230 Gornji Lenart, 28a Datum spomladanskega pregleda: 14.6.2002 Datum jesenskega pregleda: 18.9.2002 Pregled opravil: Gozdarski inštitut Slovenije -mag. Dušan Jurc Sodeloval gozdarski inšpektor: Janez Slavec Podpis:

Vrsta rastline Izvor Starost Stevilo Ugotovljene bolezni ali škodljivci

Pinus nigra 8 let 100 Letošnje poganjke je v sledovih napadel borov strženar (Blastophagus sp.)

Topolovi kloni Lastni 111-6/3 4.500 Posamične topolice je napadel topolov steklokrilec (Sciapteron tabaniformis) .

Picea abies 2+ 1 leto 50.000 V se ostale sadike so zdrave Picea pungens 8 let cca 80 Picea abies 2+2 leti 10.000 Quercus robur 2 leti 1.500 Acer pseudoplatenus 2 leti 4.750 Quercus petraea 2 leti 2.100

Drevesnica: Okrasna drev. Kostanjevica na Krki Površina: 3 ha INaslov: Hortikul.l~1.in gr., 2230, Gor.Lenart, 28.a Datum spomladanskega pregleda: 14.6.2002 Datum jesenskega pregleda: 18.9.2002 Pregled opravil: Gozdarski inštitut Slovenije -mag. Dušan Jurc Sodeloval gozdarski inšpektor: Janez Slavec Podpis:

Vrsta rastline Izvor Starost Stevilo Ugotovljene bolezni ali škodljivci

Različne okrasne grmovnice in 5-20 let Cca. 2.000 Drevesnicaje v opuščanju (denacionalizacija) in sadike so prerasle prodajne drevje velikosti -zdravstveni pregled ni smiselen.

Drevesnica: Gozd. in okrasna drevesnica Rimš Površina: 10,4 ha Naslov: Hortikul. pLin gr., 2230 Gor.Lenart, 28a Datum spomladanskega pregleda: 14. 6.2002 Datum jesenskega pregleda: 18.9.2002 Pregled opravil: Gozdarski inštitut Slovenije -mag. Dušan Jurc Sodeloval gozdarski inšpektor: Janez Slavec Podpis:

Vrsta rastline Izvor Starost Stevilo Ugotovljene bolezni ali škodljivci

Quercus petraea 1 leto Liste je v sledovih okužila hrasto va pepelovka (Microsphaera alphitoides)

Quercus robur 1 leto Liste je v sledovih okužila hrastova pepelovka (Microsphaera alphitoides)

Seznama sadik lastnik drevesnice ni pripravil

Drevesnica: Drevesnica Štivan Površina: 10,5 ha Naslov: Štivan d.o.o.,Matenja vas, 6258 Prestranek Datum spomladanskega pregleda: 12.62002 Datum jesenskega pregleda: 17.9.2002 Pregled opravil: Gozdarski inštitut Slovenije -mag. Dušan Jurc Sodeloval gozdarski inšpektor: Ani Zavrl -Bogataj Podpis:

Vrsta rastline Izvor Starost Stevilo Ugotovljene bolezni ali škodliivci

Acer pseudoplatanus 3 leta 3.000 Liste je rahlo okužila pepelovka Sawadea bicornis in katranasta pegavost javmjevih listov (Rhytisma acerinum)

Pinus nigra 3 leta 6.000 Iglice je močno okužil borov osip (Lophodermium pinastri)

Quercus robur 1 leto Liste je močno okužila hrastova pepelovka (Microsphaera alphitoides)

Quercus petraea 2 leti 2.400 Liste je v sledovih okužila hrasto va pepelovka (Microsphaera alphitoides

Picea abies Picea abies cca 10 let 2+3 leta 6 9.000 Sadike v kontejnerjih je l\ničil mali smrekov lubadar (Pityogenes chalcographus) I Sadike je v sledovih napadla smreko va uš (Sacciphantes sp.)

Pinus sylvestris 2+3 leta 1.480 Iglice je rahlo okužil borov osip (Lophodermium sp.)

Drevesnica:Gozd. in okrasna drevo Mengeš Površina: 36 ha + M. Koželj Naslov: Semesadike, Prešernova 35, 1234 Mengeš (0,05 ha) + parc. Trzin (0,23 ha) Datum spomladanskega pregleda: 10.6.2002 Datum jesenskega pregleda: 19.9.2002 Pregled opravil: Gozdarski inštitut Slovenije -mag. Dušan Jurc Sodeloval gozdarski inšpektor: Janez Slavec Podpis:

Vrsta rastline Izvor Starost Stevilo Ugotovljene bolezni ali škodljivci

Aesculus hippocastanum 7 let 50 Liste je močno napadel listni zavrtač Cameraria ohridella.

Thuja spp. vse starosti Vse sadike je močno napadel molj Argyresthia tujeIla.

Cotoneaster spp. vse starosti Liste je močno okužila pepelovka (Erysiphaceae)

Pinus mu go 2+1 leto 3.500 Iglice je rahlo okužil borov osip (Lophodermium sp.)

Seznam sadik je priložen

Drevesnica: Gozd. in okrasna drevo Radvanje Površina: 1 O ha +parc.v najem I Naslov:Semesadike, Prešernova 35, 1234 Mengeš I

Datum spomladanskega jJregleda: 6.6.2002 Datum jesenskega pregleda: 25.9.2002

Pregled opravil: Gozdarski inštitut Slovenije - mag. Dušan Jurc

Sodeloval gozdarski inšpektor: Drago Križan Podpis:

Vrsta rastline Izvor Starost Stevilo

Prunus avium Maribor 2 leti 3.000

Picea abies cca 10 let 3

Ugotovljene bolezni ali škodljivci

Liste je rahlo okužila listna pegavost koščičaIjev (Blumeriella jaapii)

Smrekove sadike so se posušile zaradi napada malega smrekovega lubadarja

(Pityogenes chalcographus)

V pasti za podlubnike s feromonom cha1coprax je manjše število hroščkov

Pityogenes chalcographus.

Seznam sadik je priložen.

Drevesnica: Gozdna drevesnica Markovci Površina: 11,7 ha Naslov: Semesadike, Prešernova 35, 1234 Mengeš Datum spomladanskega pregleda: 6.6.2002 Datum jesenskega pregleda: 25. 9. 2002 Pregled opravil: Gozdarski inštitut Slovenije -mag. Dušan Jurc Sodeloval gozdarski inšpektor: Drago Križan Podpis:

Vrsta rastline Izvor Starost Stevilo Ugotovljene bolezni ali škodljivci

Prunus padus 2 leti 28.000 Liste je močno okužila listna pegavost koščičaIjev (Blumeriellajaapii)

Tilia cordata 2 leti 25.000 Liste je rahlo okužila gliva Cercospora microsora.

Seznam sadik je priložen


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani