Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Poročilo o zdravstvenih pregledih sadik v gozdnih, okrasnih in topolovih drevesnicah, ki jih je v letu 2006 opravil Gozdarski inštitut Slovenije
Avtor(ji): Igor Rener
Leto: 2006

Zakonsko podlago za zdravstveni pregled sadik v gozdnih, okrasnih in topolovih drevesnicah zagotavljajo 29. člen (fitosanitarni pregledi), 30. člen (pregled listin in istovetnosti), 31. člen (zdravstveni pregled), 32. člen (potrdilo o zdravstveni ustreznosti), 33. člen (izdaja rastlinskega potnega lista za neokužene rastline), 34. člen (fitosanitarni ukrepi) in 35. člen (nadzor pridelave gozdnih rastlin in uradno potrjenega semenskega materiala kmetijskih rastlin) Pravilnika o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov izdanega na osnovi 20., 21., 22., 23., 41., 42., 43., 44., 45., 49. in 50. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 23/05, uradno prečiščeno besedilo). Tako smo v letu 2006 pregledali zdravstveno stanje sadik v gozdnih, okrasnih in topolovih drevesnicah. Pregled je bil opravljen na način kot ga predpisuje Pravilnik o obveznem zdravstvenem pregledu posevkov in objektov, semena in sadilnega materiala kmetijskih in gozdnih rastlin (Ur. list SFRJ. št. 56, 1986, s. 1542 – 1588, popr. št. 3, 1987) ter na podlagi seznama škodljivih organizmov, ki so priloge Direktive sveta št. 2000/29/ES (v uporabi od 01.03.2005). V letu 2006 je bil sprejet tudi Pravilnik o pogojih in nalogah opravljanja javne službe zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS 34/2006 z dne 31. 3. 2006), ki pa bistveno ne spreminja postopkov zdravstvenega pregleda.

Pregledali smo devet drevesnic gozdnih in okrasnih rastlin: Štivan, Omorika, Polana, Mengeš, Radvanje, Markovci, Tišina, Rimš, Kostanjevica ter dve topolovi drevesnici Ižakovci in Vrbina. Sadike smo pregledali spomladi v času, ko se najbolje opazijo znaki rastlinskih bolezni in škodljivcev (1. junij - 31. julij) in ponovno v jeseni, preden so oddali sadilni material v promet (1. september - 31. november).

Pri spomladanskem pregledu smo svetovali ukrepe za zatiranje ugotovljenih bolezni in škodljivcev. Po pregledu drevesnice smo sestavili zapisnik pregleda zdravstvenega stanja sadik, v njem smo navedli morebitno prisotnost škodljivih organizmov s seznama Pravilnika o obveznem zdravstvenem pregledu posevkov in objektov, semena in sadilnega materiala kmetijskih in gozdnih rastlin, vse prej navedeno ter ostale ugotovljene škodljive organizme, pa smo tudi zabeležili v knjigo o zdravstvenih pregledih, ki jo poseduje vsaka drevesnica. Pri jesenskem pregledu drevesnic smo izdali tudi spričevalo za sadike, katerih zdravstveno stanje je ustrezalo pogojem iz Pravilnika.

Gozdarski inšpektorji so o pregledih sestavili zapisnike in odredili ukrepe. Drevesničarji so dolžni izvesti odrejene ukrepe gozdarske inšpekcije. Poleg sodelovanja pri zdravstvenih pregledih sadik in odrejanja ukrepov v tej zvezi, je delovanje gozdarske inšpekcije pomembno zaradi zagotavljanja evidence o provenienci sadilnega materiala, ki jo zahteva Zakon o gozdovih in Zakon o semenu in sadikah gozdnega drevja.

Preglede sadik v vseh prijavljenih drevesnicah je v spomladanskem in jesenskem roku opravili Igor Rener (sodelavec GIS in pooblaščenec Fitosanitarne uprave RS (odločba št. 327-01-146/2004, zaporedna št. pooblastila: 029). Pri pregledih so sodelovali gozdarski inšpektorji: Drago Križan (Markovci pri Ptuju, Radvanje pri Mariboru, Muta), Anica Zavrl Bogataj (Matenja vas), Ida Kranjc Odrlap (Mengeš), Andreja Ratajc (Tišina, Ižakovci, Polana) in fitosanitarna inšpektorica Doroteja Hauptman (Mengeš). Pri pregledu drevesnic Vrbina, Rimš in Kostanjevica ni sodeloval gozdarski inšpektor.

V Pravilniku o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja glive Phytophthora ramorum (Uradni list RS, št. 120/04) je določen seznam rastlin občutljivih za okužbo s P. ramorum (Acer macrophyllum, Aesculus californica, Arbutus menziesii, Arctostaphylos spp, Heteromeles arbutifolia, Lithocarpus densiflorus, Lonicera hispidula, Quercus spp., Rhamnus californica, Rhododendron spp. (razen R. simsii), Viburnum spp., Umebellularia californica, Vaccinium ovatum,) dopolnil z vrstami: Arbutus unedo, Camellia spp., Kalmia latifolia, Leucothoe fontanesiana, Pieris spp., Pseudotsuga menziesii, Sequoia sempervirens, Syringa vulgaris, Taxus baccata, Trientalis latifolia, Vaccinium vitis-idaea. Poleg naštetih je okužba v naravi možna tudi pri bukvi (Fagus sylvatica), pravem kostanju (Castanea sativa), divjem kostanju (Aesculus hippocastanum) in še nekaterih drugih vrstah.

V tako širokem naboru gostiteljskih rastlin pa je bila letos najdena okužba le na sadikah rododendronov v kontejnerjih iz uvoza v drevesnici Mengeš. Pri spomladanskem pregledu je sumljivi vzorec odvzela fitosanitarna inšpektorica Doroteja Hauptman, sum je bil potrjen in odrejeni so bili ukrepi (priloga ).

V skladu z Odredba o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo povzroča virus Plum pox virus (Uradni list RS, št. 18/02, 48/04 in 68/05) (odredba predpisuje posebej nadzorovano območje za šarko, ki jo povzroča virus Plum pox virus, ugotavljanje zdravstvenega stanja gostiteljskih rastlin na ogroženem območju in dolžnosti imetnikov, fitosanitarne ukrepe za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, prijavo pridelave gostiteljskih rastlin za sajenje, vlogo za izjemno dovoljenje in odškodnino, letni program sistematičnega nadzora ter vodenje evidence o obsegu ugotovljene okužbe) in letnim programom posebnega nadzora šarke smo ugotavljali navzočnost šarke na gostiteljskih rastlinah gojenih sadik (sejank in presajenk) v pregledanih drevesnicah: črni trn (Prunus spinosa L.), rešeljika (Prunus mahaleb), čremsa (Prunus padus), (Prunus mirabolana) in druge vrste Prunus L., ki so občutljive na šarko. Po seznamu sadik iz prijave pregleda je bilo razvidno, da se le v drevesnici Markovci nahaja takšna količina sadik omenjenih vrst, ki bi bilada je podvržena obveznemu sistematičnemu vzorčenju. Pri samem pregledu pa je bilo ugotovljeno, da so bile te sadike uničene že pred zdravstvenim pregledom sadik, spomladi 2006. V pregledanih drevesnicah tako nismo nikjer sistematično vzorčili odvzeli vzorce za ugotavljanje prisotnosti šarke (1 promil sejancev, v skladu s posebnimi navodili o sistematičnem vzorčenju, vse gojene sadike iz rodu Prunus, razen češnje (Prunus avium) in lovorikovca (Prunus laurocerassus)).

Posebno pozornost smo namenili tudi gostiteljem ognjevke, to nam nalaga Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga (Uradni list RS, 18/04, 44/04 in 21/05) in Program posebnega nadzora hruševega ožiga (Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al.). V skladu z navedenima predpisoma smo posebno pozornost namenili gostiteljskim rastlinam, ki so posebno občutljive na hrušev ožig:

Amelanchier (šmarna hrušica),

Malus (jablana),

Chaenomeles (japonska kutina),

Mespilus (nešplja),

Cotoneaster (panešplja),

Pyracantha (ognjeni trn),

Crataegus (beli trn, glog),

Pyrus (hruška),

Cydonia (kutina),

Sorbus (jerebika, skorš), razen S.intermedia,

Eryobotria (japonska nešplja),

Photinia davidiana (fotinija, ex. stranvezija).

V nobeni od pregledanih drevesnic nismo našli takšnih simptomov , ki bi upravičevali natančnejše določevanje povzročiteljev, oziroma pošiljanje vzorcev pooblaščeni instituciji.

Ugotovljeni škodljivi organizmi v posamezni drevesnici

Gozdna in okrasna drevesnica Mengeš

Semesadike Mengeš d.d.

Prešernova 35

1234 Mengeš

Površina: 28 ha

Spomladanski pregled: 02.06.2006

Na listih 1000 sadik Quercus petraea (spodnja drevesnica SP 10, leha 10/11) je v sledovih prisotna okužba s hrastovo pepelovko (Microsphaera alphitoides).

Vzorčenje fitosanitarne inšpektorice Doroteja Hauptman: odvzeti 4 vzorci z različnih sort rododendronov nemškega dobavitelja, 09.06.2006 - KIS v 1 vzorcu ugotovi navzočnost glive Phytopthora ramorum, ostali 3 vzorci so negativni, 16.06.2006 - izdana odločba o uničenju 87 sadik rododendronov (2-metrski pas) in prepovedi premeščanja (prodaje) 168 sadik rododendronov in 11 sadik kamelij (10-metrski pas), 19.06.2006 - sežig 87 sadik rododendronov, 28.07.2006 - pregled rastlin v 10-metrskem pasu v času prepovedi premeščanja (pri nekaj rastlinah venenje posameznih poganjkov, vzorčeno ni bilo), 07.09.2006 - ponoven pregled rastlin v 10-metrskem pasu, odvzeta sta bila 2 vzorca, 14.09.2006 - KIS v 1 vzorcu ugotovi navzočnost P.ramorum, drugi vzorec je negativen.

Jesenski pregled: 22.09.2006

Na listih 1000 sadik gradna Quercus petraea (spodnja drevesnica SP 10, leha 10/11) je v sledovih prisotna okužba s hrastovo pepelovko (Microsphaera alphitoides).

Ponovno vzorčenje fitosanitarne inšpektorice Doroteje Hauptman, odvzeti so bili 4 vzorci različnih sort rododendronov nemškega dobavitelja, 28.09.2006 - KIS v 2 vzorcih ugotovi navzočnost P.ramorum, ostala 2 vzorca sta negativna, 02.10.2006 - izdana odločba o uničenju 168 sadik rododendronov in prepovedi premeščanja 11 sadik kamelij in 9 sadik azalej, 03.10.2006 - sežig 168 sadik rododendronov.

Na sadiki večletnega rdečega bora prisotni znaki okužbe z glivo Melampsora pinitorqua

Pregled opravil preglednik Gozdarskega inštitut Slovenije: Igor Rener

Sodelovali gozdarska inšpektorica Ida Kranjc Odrlap in fitosanitarna inšpektorica Doroteja Hauptman

Seznam sadik je priložen.

Gozdna in okrasna drevesnica Radvanje

Semesadike Mengeš d.d.

PE Drevesnica Radvanje pri Mariboru

Lackova cesta 29

2000 Maribor

Površina:3,3 ha +1,2 ha parcele v najemu

Spomladanski pregled: 09.06.2006

Ni ugotovljenih škodljivih organizmov.

Jesenski pregled: 20.10.2006

Ni ugotovljenih škodljivih organizmov.

Pregled opravil preglednik Gozdarskega inštitut Slovenije: Igor Rener

Sodeloval gozdarski inšpektor Drago Križan

Seznam sadik je priložen.

Gozdna in okrasna drevesnica Markovci

Semesadike Mengeš d.d.

PE Drevesnica Markovci pri Ptuju

2281 Markovci

Površina:11,7 ha +1,15 ha parceli v najemu – Stanko, Horvat

Spomladanski pregled: 09.06.2006

Ni ugotovljenih škodljivih organizmov.

Jesenski pregled: 20.10.2006

V lehi 11 000 sadik domačega kostanja (Castanea sativa), starosti 2+0, so bili na 12 sadikah opaženi znaki bolezni za katere smo sumili, da so značilni za kostanjev rak Cryphonectria parasitica, odvzeti so bili vzorci, v Laboratoriju za varstvo gozdov GIS je bila na vseh odvzetih vzorcih potrjena okužba z navedeno boleznijo domačega kostanja.

Na listih 25 000 sadik gradna Quercus petraea, starost 1+0 je v sledovih prisotna okužba s hrastovo pepelovko (Microsphaera alphitoides).

Na listih sadik gorskega in ostrolistnega javorja Acer pseudoplatanus A. platanoides, prisotna močna okužba z javorjevo pepelovko (Uncinula bicornis).

Pregled opravil preglednik Gozdarskega inštitut Slovenije: Igor Rener

Sodeloval gozdarski inšpektor Drago Križan

Seznam sadik je priložen.

Gozdna in okrasna drevesnica Tišina

Semesadike Mengeš d.d.

PE Drevesnica Tišina

Tišina 53,

2281 Tišina

Površina: 10 ha

Spomladanski pregled: 18.07.2006

V lehah 67 000 sadik doba Quercus robur in gradna Quercus petraea starosti 1+0, so na listih najdene listne uši.

Jesenski pregled: 29.09.2006

Ni ugotovljenih škodljivih organizmov.

Pregled opravil preglednik Gozdarskega inštitut Slovenije: Igor Rener

Sodelovala gozdarska inšpektorica: Andreja Ratajc

Seznam sadik je priložen.

Topolova drevesnica Vrbina

HPG BREŽICE d.o.o.

Gornji Lenart 28a

8250 Brežice

Površina: 3 ha + 0,4 ha (pri upravni zgradbi)

Spomladanski pregled: 16.06.2006

Pod lubjem sadike kleka Thuja sp.so opaženi rovni sistemi z ličinkami ličarja Phloesinus aubei (Hylesininae, Scolytidae).

Jesenski pregled: 15.09.2006

Na listih topolovih klonov prisotna okužba s topolovo rjo Melampsora sp.

Pregled opravil preglednik Gozdarskega inštitut Slovenije: Igor Rener

Pregled je potekal brez sodelovanja gozdarske inšpekcije.

Priložen je samo seznam za spomladanski pregled.

Gozdna in okrasna drevesnica Rimš

HPG BREŽICE d.o.o.

Gornji Lenart 28a

8250 Brežice

Površina: 10,4 ha

Spomladanski pregled: 16.06.2006

Na sadiki atlaške cedre Cedrus atlantica v loncu osute iglice in vhodni rovi z imagi podlubnikov (Scolytidae), prav tako na koreninskem vratu štirih 6 letnih sadik omorike Picea omorica.

Jesenski pregled: 15.09.2006

Na iglicah 6 letnih sadik črnega bora v sledovih prisotna okužba z borovim osipom Lophodermium sp..

Pregled opravil preglednik Gozdarskega inštitut Slovenije: Igor Rener

Pregled je potekal brez sodelovanja gozdarske inšpekcije.

Priložen je samo seznam za spomladanski pregled.

Gozdna in okrasna drevesnica Kostanjevica

HPG BREŽICE d.o.o.

Gornji Lenart 28a

8250 Brežice

Površina: 3,0 ha

Spomladanski pregled: 16.06.2006

Ni ugotovljenih škodljivih organizmov.

Jesenski pregled: 15.09.2006

Ni ugotovljenih škodljivih organizmov.

Pregled opravil preglednik Gozdarskega inštitut Slovenije: Igor Rener

Pregled je potekal brez sodelovanja gozdarske inšpekcije.

Priložen je samo seznam za spomladanski pregled.

Gozdna drevesnica Polana

Gozdno in lesno gospodarstvo Murska Sobota

Arhitekta Novaka 17

9000 Murska Sobota

Površina: 2,2 ha + parcela Sarjaš 0,2 ha

Spomladanski pregled: 18.07.2006

Liste 87 000 sadik doba Quercus robur, starosti 3+0, je okužila hrastova pepelovka (Microsphaera alphitoides).

Jesenski pregled: 29.09.2006

Liste 150 osem letnih sadik doba Quercus robur je okužila hrastova pepelovka (Microsphaera alphitoides).

Pregled opravil preglednik Gozdarskega inštitut Slovenije: Igor Rener

Sodelovala gozdarska inšpektorica: Andreja Ratajc

Seznam sadik je priložen.

Topolova drevesnica Ižakovci

Gozdno in lesno gospodarstvo Murska Sobota

Arhitekta Novaka 17

9000 Murska Sobota

Površina: 3,5 ha

Spomladanski pregled: 18.07.2006

Na posameznih debelcih opažen napad malega topolovega kozlička (Saperda populnea) in/ali topolovega steklokrilca (Sciapteron tabaniformis).

Jesenski pregled: 29.09.2006

Liste topolovih klonov močno skeletirale ličinke rdeče topolovke Melasoma populi (Chrysomelidae).

Pregled opravil preglednik Gozdarskega inštitut Slovenije: Igor Rener

Sodelovala gozdarska inšpektorica: Andreja Ratajc

Seznam sadik je priložen.

Gozdna in okrasna drevesnica Muta

Omorika d.o.o.

Koroška cesta 44

1366 Muta

Površina: 11,88 ha

Spomladanski pregled: 07.07.2006

Na posameznih dvoletnih sadikah rdečega bora prisotni znaki okužbe z glivo Melampsora pinitorqua

Na debelcih večletnih sadik omorike Piceae omorica prisotno močno smoljenje, iglice rumenijo, sadike odmirajo, v smoli pomešani s črvino se nahajajo gosenice smolastega plamenca Dioryctria splendidella (Pyralidae, Microlepidoptera).

Jesenski pregled: 27.10.2006

Na listih sadik gorskega in ostrolistnega javorja Acer pseudoplatanus A. platanoides, prisotna okužba z javorjevo pepelovko (Uncinula bicornis).

Na listih 8 600 sadik doba Quercus robur, starost 1+0 in 2+0 ter na listih 9 500 sadik gradna Quercus petraea, starost 1+0, je v sledovih prisotna okužba s hrastovo pepelovko (Microsphaera alphitoides).

Na debelcih večletnih sadik omorike Piceae omorica prisotno močno smoljenje, iglice rumenijo, sadike odmirajo, v smoli pomešani s črvino se nahajajo gosenice smolastega plamenca Dioryctria splendidella (Pyralidae, Microlepidoptera).

Pregled opravil preglednik Gozdarskega inštitut Slovenije: Igor Rener

Sodeloval gozdarski inšpektor Drago Križan

Seznam sadik je priložen.

Gozdna in okrasna drevesnica Štivan

Drevesnica Štivan d.o.o.

Matenja vas

6258 Prestranek

Površina: 10,5 ha

Spomladanski pregled: 23.06.2006

Pod lubjem osem letne sadike himalajskega bora Pinus walichiana, 4 letne sadike himalajske cedre Cedrus deodara in 4 letne sadike Lawsonove paciprese Chamaecyparis lawsonniana opaženi rovni sistemi z ličinkami podlubnikov (Scolytidae)

Jesenski pregled: 27.10.2006

Na listih 400 pet letnih sadik doba Quercus robur je v sledovih prisotna okužba s hrastovo pepelovko (Microsphaera alphitoides).

Na 4 letni sadiki Lawsonove paciprese Chamaecyparis lawsonniana opaženi rovni sistemi z ličinkami krasnikov (Buprestidae).

Pregled opravil preglednik Gozdarskega inštitut Slovenije: Igor Rener

Sodelovala gozdarska inšpektorica Anica Zavrl

Seznam sadik je priložen.

Najpomembnejše ugotovitve in opažanja v zvezi z zdravstvenimi pregledi sadik v letu 2005:

Množično pojavljanje podlubnikov, predvsem Pityogenes chalcographus (Ipinae, Scolytidae) ob zdravstvenem pregledu sadik v letu 2005 se je odrejenimi ukrepi gozdarske inšpekcije v letu 2006 večinoma zajezilo, drevesničarji z ustreznimi ukrepi sprotno razrešujejo naveden problem.

Okužbe listov gradnovih in dobovih sadik s hrastovo pepelovko (Microsphaera alphitoides) se v manjši meri pojavljajo v vseh drevesnicah kjer vzgajajo navedene drevesne vrste. Redkejše pojavljanje omenjene bolezni gre pripisati letošnjim manj ugodnim vremenskim razmeram ter redno tretiranje drevesničarjev s fungicidi po škropilnem koledarju.

Pri letošnjih zdravstvenih pregledih sadik v drevesnicah ni bilo odvzetih nobenih vzorcev zaradi potreb potrjevanja sumov na okužbe ali napade karantenskih škodljivih organizmov. Drevesničarji večinoma ne gojijo več rastlin, ki so gostitelji karantenskih škodljivih organizmov ali pa jih imajo v zelo majhnem številu.

Zdravstveno stanje sadik v pregledanih drevesnicah je v primerjavi z lanskim pregledom boljše. Pojavljanje škodljivih organizmov je v jakosti, ki jo je mogoče kontrolirati, drevesničarji pa so tudi vedno bolj organizirani in opremljeni s sodobnimi preventivnimi in kurativnimi sredstvi in tehnikami. Drevesničarji se poslužujejo tudi informacij in znanj izvajalcev zdravstvenih pregledov izven uradnega sistema zdravstvenih pregledov sadik.

V prilogah so dodani seznami sadik.

Priloge:

10 seznamov sadik za drevesnice, pri katerih v zapisniku pregleda niso navedene vse vzgojene sadike

Sestavil: Igor Rener

Tehnično odgovornost prevzema vodja Laboratorija za varstvo gozdov: doc. dr. Dušan Jurc

Ljubljana, 17. 11. 2006

V vednost:

Gozdarska inšpekcija, Parmova 33, 1000 Ljubljana (Direktor gozdarske inšpekcije Bojan Vomer)

Fitosanitarna inšpekcija, Parmova 33, 1000 Ljubljana (Direktorica fitosanitarne inšpekcije Joži Jerman Cvelbar)


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani