Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Poročilo o zdravstvenih pregledih sadik v gozdnih, okrasnih in topolovih drevesnicah, ki jih je v letu 2007 opravil Gozdarski inštitut Slovenije
Avtor(ji): Igor Rener
Leto: 2007

Zakonsko podlago za zdravstveni pregled sadik v gozdnih, okrasnih in topolovih drevesnicah zagotavljajo 29. člen (fitosanitami pregledi), 30. člen (pregled listin in istovetnosti), 31. člen (zdravstveni pregled), 32. člen (potrdilo o zdravstveni ustreznosti), 33. člen (izdaja rastlinskega potnega lista za neokužene rastline), 34. člen (fitosanitami ukrepi) in 35. člen (nadzor pridelave gozdnih rastlin in uradno potrjenega semenskega materiala kmetijskih rastlin) Pravilnika o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov izdanega na osnovi 20., 21., 22., 23., 41., 42., 43., 44., 45., 49. in 50. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 23/05, uradno prečiščeno besedilo). V letu 2007 smo pregledali zdravstveno stanje sadik v gozdnih, okrasnih in topolovih drevesnicah. Pregled je bil opravljen na način kot ga predpisuje Pravilnik o obveznem zdravstvenem pregledu posevkov in objektov, semena in sadilnega materiala kmetijskih in gozdnih rastlin (Ur. list SFRJ. št. 56, 1986, s. 1542 -1588, popr. št. 3, 1987) ter na podlagi seznama škodljivih organizmov, ki so priloge Direktive sveta št. 2000129/ES (v uporabi od 01.03.2005), ter leta 2006 sprejet Pravilnik o pogojih in nalogah opravljanja javne službe zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS 34/2006 z dne 31. 3. 2006), ki pa bistveno ne spreminja postopkov zdravstvenega pregleda.

Pri zdravstvenih pregledih smo upoštevali tudi Odločbo o določitvi mej okuženega in nevtralnega območja ter žarišč okužbe s hruševim ožigom (27.06.2007) in ažuriran seznam žarišč (najnovejši 12.1 0.2007), Pravilnik o začasnih nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja kostanjeve šiškarice (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu), Razmejena območja napada kostanjeve šiškarice (Dryocosmus kuriphilus)v Sloveniji (29.07.2007), Program posebnega nadzora za fitoftomo sušico vejic (Phytophthora ramorum in Phytophthora kernoviae) za leto 2007, Program posebnega nadzora borove ogorčice (Bursaphlenchus xylophilus (Steiner and Buhrer, 1934) Nickle, 1970) za leto 2007, Program posebnega nadzora šarke za leto 2007 in Program posebnega nadzora fitoplazme Europena stonefruit yellows (Apricot chiorotie leafroll mycoplasm) za leto 2007.

Pregledali smo devet drevesnic gozdnih in okrasnih rastlin: Štivan, Omorika, Polana, Mengeš, Radvanje, Markovci, Tišina, Rimš, Kostanjevica ter dve topolovi drevesnici: Ižakovci in Vrbina. Sadike smo pregledali spomladi v času, ko se najbolje opazijo znaki rastlinskih bolezni in škodljivcev (1. junij -31. julij) in ponovno v jeseni, preden so drevesničarji oddali sadilni material v promet (1. september -31. november).

Pri spomladanskem pregledu smo svetovali ukrepe za zatiranje ugotovljenih bolezni in škodljivcev. Po pregledu drevesnice smo sestavili zapisnik pregleda zdravstvenega stanja sadik, v njem smo navedli morebitno prisotnost škodljivih organizmov s seznama Pravilnika o obveznem zdravstvenem pregledu posevkov in objektov, semena in sadilnega materiala kmetijskih in gozdnih rastlin, vse prej navedeno ter ostale ugotovljene škodljive organizme, pa smo tudi zabeležili v knjigo o zdravstvenih pregledih, ki jo poseduje vsaka drevesnica. Pri jesenskem pregledu drevesnic smo izdali tudi spričevalo za sadike, katerih zdravstveno stanje je ustrezalo pogojem iz Pravilnika.

Gozdarski inšpektorji so o pregledih sestavili zapisnike in odredili ukrepe. Drevesničarji so dolžni izvesti odrejene ukrepe gozdarske inšpekcije. Poleg sodelovanja pri zdravstvenih pregledih sadik in odrejanja ukrepov v tej zvezi, je delovanje gozdarske inšpekcije pomembno zaradi zagotavljanja evidence o provenienci sadilnega materiala, ki jo zahteva Zakon o gozdovih in Zakon o semenu in sadikah gozdnega drevja.

Preglede sadik v vseh prijavljenih drevesnicah je v spomladanskem in jesenskem roku opravili Igor Rener (sodelavec GIS in pooblaščenec Fitosanitarne uprave RS (odločba št. 327-01-146/2004, zaporedna št. pooblastila: 029). Pri pregledih so sodelovali gozdarski inšpektorji: Drago Križan (Markovci pri Ptuju, Radvanje pri Mariboru, Muta), Anica Zavrl Bogataj (Matenja vas), Ida Kranjc Odrlap (Mengeš), Andreja Ratajc (Tišina, Ižakovci, Polana), Danijel Pavlin (Vrbina, Rimš, Kostanjevica) in fitosanitarna inšpektorica Doroteja Hauptman (Mengeš).

V Pravilniku o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje vnosa 111 širjenja glive Phytophthora ramorum (Uradni list RS, št. 120/04) je določen seznam rastlin občutljivih za okužbo s P.ramorum (Acer macrophyllum, Aesculus californica, Arbutus menziesii, Arctostaphylos spp, Heteromeles arbutifolia, Lithocarpus densijlorus, Lonicera hispidula, Quercus spp., Rhamnus californica, Rhododendron spp. (razen R. simsii), Viburnum spp., Umebellularia californica, Vaccinium ovatum,) dopolnil z vrstami: Arbutus unedo, Camellia spp., Kalmia latifolia, Leucothoe jontanesiana, Pieris spp., Pseudotsuga menziesii, Sequoia sempervirens, Syringa vulgaris, Taxus baccata, Trientalis latifolia, Vaccinium vitis-idaea. Poleg naštetih je okužba v naravi možna tudi pri bukvi (Fagus sylvatica), pravem kostanju (Castanea sativa), divjem kostanju (Aesculus hippocastanum) in še nekaterih drugih vrstah.

V skladu z Odredba o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo povzroča virus Plum pox virus (Uradni list RS, št. 18/02, 48/04 in 68/05) (odredba predpisuje posebej nadzorovano območje za šarko, ki jo povzroča virus Plum pox virus, ugotavljanje zdravstvenega stanja gostiteljskih rastlin na ogroženem območju in dolžnosti imetnikov, fitosanitarne ukrepe za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, prijavo pridelave gostiteljskih rastlin za sajenje, vlogo za izjemno dovoljenje in odškodnino, letni program sistematičnega nadzora ter vodenje evidence o obsegu ugotovljene okužbe) in letnim programom posebnega nadzora šarke smo ugotavljali navzočnost šarke na gostiteljskih rastlinah gojenih sadik (sejank in presajenk) v pregledanih drevesnicah: črni trn (Prunus spinosa), rešeljika (Prunus mahaleh), čremsa (Prunus padus), (Prunus mirabolana) in druge vrste iz rodu Prunus, ki so občutljive na šarko. Po seznamu sadik iz prijave pregleda je bilo razvidno, da se le v drevesnici Markovci nahaja takšna količina sadik omenjenih vrst, ki bi bila podvržena obveznemu sistematičnemu vzorčenju. Pri samem pregledu pa je bilo ugotovljeno, da so bile te sadike uničene že pred zdravstvenim pregledom sadik, spomladi 2007. V pregledanih drevesnicah tako nismo nikjer sistematično vzorčili za ugotavljanje prisotnosti šarke (l promil sejancev, v skladu s posebnimi navodili o sistematičnem vzorčenju, vse gojene sadike iz rodu Prunus, razen češnje (Prunus avium) in lovorikovca (Prunus laurocerassus)). Posebno pozornost smo namenili tudi gostiteljem ognjevke, predvsem v drevesnici Muta , ker so v njeni neposredni bližini odkrili novo žarišče omenjene bolezni. V skladu z aktualnimi predpisi smo vzorčili na gostiteljski rastlinah, ki so prisotne v drevesnici:

• Cotoneaster (panešplja),

• Crataegus (beli trn, glog),

• Sorbus aucuparža (jerebika).

Analiza poslanih vzorcev v laboratoriju Nacionalnega inštituta za biologijo ni potrdila okužbe s hruševim ožigom.

Ugotovljeni škodljivi organizmi v posamezni drevesnici

Gozdna in okrasna drevesnica Mengeš Semesadike Mengeš d.d. Prešernova 35

1234 Mengeš

Površina: 28 ha

Spomladanski pregled: 13.06.2007

- Pod lubjem dveh sadik omorike (Picea omarica) opaženi rovni sistemi z larvami podlubnikov (Scolytidae).

Jesenski pregled: 04.09.2007

- Ni ugotovljenih škodljivih organizmov.

Pregledoma prisostvoval predstavnik drevesnice Jani Bele.

Seznam sadik je priložen.

Gozdna in okrasna drevesnica Radvanje

Semesadike Mengeš d.d.

PE Drevesnica Radvanje pri Mariboru

Lackova cesta 29

2000 Maribor

Površina:3,3 ha

Spomladanski pregled: 15.06.2007

-Ni ugotovljenih škodljivih organizmov.

Jesenski pregled: 11.09.2007

-V ograjeni lehi, na dveh sadikah domačega kostanja (Castanea sativa) (2+0, 100, dobavljenih iz drevesnice Markovci), povezanih v šope, prisotni znaki okužbe s kostanjevim rakom (Cryphonectria parasitica).

Pregledoma prisostvovala predstavnica drevesnice Suzana Mesič.

Seznam sadik je priložen.

Gozdna in okrasna drevesnica Markovci Semesadike Mengeš d.d.

PE Drevesnica Markovci pri Ptuju

2281 Markovci

Površina: 11,7 ha + 1,15 ha parceli v najemu -Stanko, Horvat

Spomladanski pregled: 15.06.2007

- Na listih sejank doba (Quercus robur, 1 +0, 80 000) in gradna (Quercus petraea, 1 +0, 70 000) je prisotna močna okužba s hrastovo pepelovko (Microsphaera alphitoides).

- Na dveh sadikah domačega kostanja (Castanea sativa, 2+0, 5000) prisotni znaki okužbe s kostanj evim rakom (Cryphonectria parasitica).

Jesenski pregled: 11.09.2007

- Na dveh sadikah domačega kostanja (Castanea sativa, 2+0, 5000) prisotni znaki okužbe s kostanjevim rakom (Cryphonectria parasitica).

- Na listih sejank doba (Quercus robur, 1+0, 80 000) in gradna (Quercus petraea, 1 +0, 70 000) je prisotna močna okužba s hrastovo pepelovko (Microsphaera alphitoides).

- V lubje odmrlih vej klekov (Thuja sp), v vetrozaščitnem pasu drevesnice, se zavrtavajo imagi ličarja Phloesinus aubei (Hylesininae, Scolytidae).

Pregledoma prisostvoval predstavnik drevesnice Ivan Kekec.

Seznam sadik je priložen.

Gozdna in okrasna drevesnica Tišina

Semesadike Mengeš d.d.

PE Drevesnica Tišina

Tišina 53,

2281 Tišina

Površina: 10 ha

Spomladanski pregled: 08.06.2007

- V lubje odmrlih vej klekov (Thuja sp), v vetrozaščitnem pasu drevesnice, se zavrtavajo imagi ličarja Phloesinus aubei (Hylesininae, Scolytidae).

- Med iglicami poganjkov štirih sadik rušja (Pinus mugo, 3+0, 500) opaženi zapredki s pagosenicanli male borove zapredkarice (Acantholyda hieroglyphica, Pamphiliidae).

Jesenski pregled: 05.09.2007

- Na dveh sadikah domačega kostanja (Castanea sativa, 2+0, 8000) prisotni znaki okužbe s kostanjevim rakom (Cryphonectria parasitica).

- Na listih sadik doba (Quercus robur, 1 +0, 42 000 in 2+0, 1600) in gradna (Quercus petraea, 1+0, 38 500 in 2+0, 2500) je prisotna močna okužba s hrastovo pepelovko (Microsphaera alphitoides).

Pregledoma prisostvovala predstavnica drevesnice Majda Cipot

Seznam sadik je priložen.

Topolova drevesnica Vrbina

HPG BREŽICE d.o.o. Gornji Lenart 28a 8250 Brežice

Površina: 3 ha + 0,4 ha (pri upravni zgradbi)

Spomladanski pregled: 29.06.2007

- Ni ugotovljenih škodljivih organizmov.

Jesenski pregled: 12.09.2007

- Na devetih debelcih topolovih klonov opažen napad malega topolovega kozlička (Saperda populnea, Cerambycidae) in/ali topolovega steklo krilca (Sciapteron tabaniformis, Sesiidae).

Pregledoma prisostvoval predstavnik drevesnice Mirko Maljkovic.

Seznam sadik je priložen.

Gozdna in okrasna drevesnica Rimš

HPG BREŽICE d.o.o. Gornji Lenart 28a 8250 Brežice

Površina: 10,4 ha

Spomladanski pregled: 29.06.2007

- V lubje odmrlih vej kleka (Thuja sp) se zavrtavajo imagi ličarjaPhloesinus aubei (Hylesininae, Scolytidae).

Jesenski pregled: 12.09.2007

- Ni ugotovljenih škodljivih organizmov.

Pregledoma prisostvoval predstavnik drevesnice Mirko Maljkovic.

Seznam sadik je priložen.

Gozdna in okrasna drevesnica Kostanjevica

HPG BREŽICE d.o.o. Gornji Lenart 28a 8250 Brežice

Površina: 3,0 ha

Spomladanski pregled ni bil opravljen .

Jesenski pregled: 12.09.2007

- Ni ugotovljenih škodljivih organizmov.

Pregledoma prisostvoval predstavnik drevesniee Mirko Maljkovic.

Seznam sadik je priložen.

Gozdna drevesnica Polana

Gozdno in lesno gospodarstvo Murska Sobota

Arhitekta Novaka 17

9000 Murska Sobota

Površina: 2,2 ha + parecla Sarjaš 0,2 ha

Spomladanski pregled: 08.06.2007

- Ni ugotovljenih škodljivih organizmov.

Jesenski pregled: 05.09.2007

- Na listih sadik doba (Quercus robur, 2+1,57 OO) je v sledovih prisotna okužba s hrastovo pepelovko (Microsphaera alphitoides).

Pregledoma prisostvoval predstavnik drevesnice Igor Keveš. Seznam sadik Je priložen.

Topolova drevesnica Ižakovci

Gozdno in lesno gospodarstvo Murska Sobota

Arhitekta Novaka 17

9000 Murska Sobota

Površina: 3,5 ha

Spomladanski pregled: 08.06.2007

- Ni ugotovljenih škodljivih organizmov.

Jesenski pregled: 05.09.2007

- Na debe1cu topolovega klona opažen napad malega topolovega kozlička (Saperda populnea, Cerambycidae).

Pregledoma prisostvoval predstavnik drevesnice Igor Keveš.

Seznam sadik je priložen.

Gozdna in okrasna drevesnica Muta

Omorika d.o.o. Koroška cesta 44

1366 Muta

Površina: 11,88 ha

Spomladanski pregled: 22.06.2007

- Terminalne poganjke štiri letne sadike rdečega bora (Pinus sylvestris) je izvotlila gosenica zavijača borovih poganjkov (Rhyacionia buoliana, Tortricidae).

- Na debelcih večletnih sadik omorike (Piceae omorica) prisotno močno smoljenje, iglice rumenijo, sadike odmirajo, v smoli pomešani s črvino se nahajajo ostanki bub plamencev (Pyralidae, Microlepidoptera).

- Med iglicami poganjkov sadik samosevk rdečega bora (Pinus sylvestris) opaženi zapredki male borove zapredkarice (Acantholyda hieroglyphica, Pamphiliidae).

Jesenski pregled: 10.09.2007

- Na listih sadik ostrolistnega javorja (Acer pseudoplatanus) prisotna šibka okužba z j avorj evo pepelovko (Uncinula bicornis).

- Na listih sadik doba (Quercus robur, 1+0, 52 000 in 2+ 1, 1 000) in gradna (Quercus petraea, 2+1, 1 500) je v sledovih prisotna okužba s hrastovo pepelovko (Microsphaera alphitoides).

- Na večletnih sadikah omorike (Piceae omorica) v smoli pomešani s črvino gosenice smolastega plamenca (Dioryetria splendidella, Pyralidae, Microlepidoptera).

Pregledoma prisostvovala predstavnica drevesnice Marina Herman Planinšek.

Seznam sadik je priložen.

Gozdna in okrasna drevesnica Štivan

Drevesnica Štivan d.o.o.

Matenja vas

6258 Prestranek

Površina: 10,5 ha

Spomladanski pregled: 07.06.2007

- Pod lubjem sadik smreke (Picea abies), himalajske cedre Cedrus deodara in macesna (Larix decidua), posajenih v posodah, opaženi rovni sistemi z ličinkami podlubnikov (Scolytidae).

Jesenski pregled: 03.09.2007

- Pod lubjem sadike smreke (Picea abies), rušja (Pinus mugo) in treh sadikah Lawsonove paciprese (Chamaecyparis lawsonn iana) , posajenih v posodah, opaženi rovni sistemi z ličinkami podlubnikov (Scolytidae).

Pregledoma prisostvovala predstavnika drevesnice Milan Margon in Nevenka Mejak.

Seznam sadik je priložen.

Najpomembnejše ugotovitve in opažanja v zvezi z zdravstvenimi pregledi sadik v letu 2007:

- Pojavljanje podlubnikov, predvsem Pityogenes chalcographus (Ipinae, Scolytidae) se je z odrejenimi ukrepi gozdarske inšpekcije v preteklih letih večinoma zajezilo, vseeno je bilo tudi letos v nekaterih drevesnicah kar nekaj težav z njimi. Predvsem so problematične sadike posajene v posode. Presaditveni šok, preveč zmanjšan koreninski sistem glede na krošnjo in sušni stres so vzrok za slabo vitalnost, zato šibka obramba pred zavrtavanjem podlubnikov iz žarišč v neposredni bližini drevesnic (Mengeš, Štivan).

- Kljub rednemu tretiranju drevesničarjev s fungicidi po škropilnem koledarju se okužbe listov gradnovih in dobovih sadik s hrastovo pepelovko (Microsphaera alphitoides) do jesenskega pregledu ni ustavilo. V drevesnici Markovci in Tišina, kjer je tudi največja količina vzgojenih sadik omenjenih drevesnih vrst, je bil potreben dodaten pregled gozdarskega inšpektorja pred izdajo zdravstvenega spričevala.

- V drevesnicah ni bilo odvzetih nobenih vzorcev zaradi potreb potrjevanja sumov na okužbe ali napade karantenskih škodljivih organizmov. Smo pa na podlagi določil Odločbe o določitvi mej okuženega in nevtralne ga območja ter žarišč okužbe s hruševim ožigom (27.06.2007) in ažurirane ga seznama žarišč vzorčili gostiteljske rastline v drevesnici Muta, zaradi testiranja prikrite okužbe.

- Nekateri drevesničarji se obnašajo skrajno racionalno, škodljive organizme, ki jih ni na seznamu Pravilnika o obveznem zdravstvenem pregledu posevkov in objektov, semena in sadilnega materiala kmetijskih in gozdnih rastlin zatirajo šele takrat, ko imajo na voljo finančna sredstva, ne glede na tveganje širjenja škodljivega organizma v drevesnici. Tako se v drevesnici Muta že tretje leto zapored pojavljajo poškodbe na iglavcih zaradi gosenic smolastega plamenca (Dioryctria splendidella, Pyralidae).

Zdravstveno stanje sadik v pregledanih drevesnicah je primerljivo z lanskim. Pojavljanje škodljivih organizmov je v jakosti, ki jo je mogoče kontrolirati, drevesničarji pa so organizirani in opremljeni s sodobnimi preventivnimi in kurativnimi sredstvi in tehnikami, eni bolj drugi manj. Lastniška razmerja in finančna likvidnost vedno bolj vpliva na zdravstveno stanje sadik in vzdrževanje sadilnih objektov, v pozitivne smislu bi tu izpostavili drevesnico Muta, v negativnem pa drevesnico Mengeš. Drevesničarjem so na razpolago informacije in znanja izvajalcev zdravstvenih pregledov tudi izven uradnega sistema zdravstvenih pregledov sadik.

V prilogah so dodani seznami sadik.

Priloge: 1) 11 seznamov sadik za drevesnice, pri katerih v zapisniku pregleda niso navedene vse vzgojene sadike

Sestavil: Igor Rener

Tehnično odgovornost prevzema: vodja Laboratorija za varstvo gozdov doc. dr. Dušan Jurc

Ljubljana, 30. 11. 2007

V vednost:

- Gozdarska inšpekcija, Parmova 33, 1000 Ljubljana (Direktor gozdarske inšpekcije Bojan Vomer)

- Fitosanitarna inšpekcija, Parmova 33, 1000 Ljubljana (Direktorica fitosanitarne inšpekcije Joži Jern1an Cvelbar)


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani