Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Bolezni in škodljivci na sejankah, presajenka in gozdnem drevju v Sloveniji
Avtor(ji): Stana Hočevar, Dušan Jurc, Janez Titovšek
Leto: 1984

IME BOLEZNI

Endothia parasitica

KRAJ NAJDENE BOLEZNI IN DREVESNA VRSTA

Studenice TOK Gozdarstvo Slovenska Bistrica GG Maribor mešani sestoji pravega kostanja, hrasta,bukve in gorskega bresta

Kamenke TOK gozdarstvo Slov.Bistrica GG I~ar I bor mešani sestoj pravega kostanjas pridruženo bukvijo,hrastom ln brezo

Donačka gora TOK Gozdarstvo Ptuj GG Hari bor mešani sestoj pravega kostanja s primesjo belega gabra,bukve, hrasta ln smreke

Območje med Rogatcem inDobovcem TOZD Gozdarstvo Boč GG Cel je mešani sestoji pravega kostanja

Območje TOK Gozdarstvo Kozjansko GG Celje mešani sestoji pravega kostanja

Revir Svetina TOK Gozdarstvo Celje GG Celje mešani sestoj i pravega kostanj a

Okol ica Tabora TOK Gozdarstvo Vransko GG Celje mešan I sestoj i pravega kostanj a

Resevna TOK Gozdarstvo Šentjur pri Celju GG Celje mešani sestoj i pravega kostanJa

Mokri ce TOZD Gozdarstvo Brežice GG Brežice mešani sestoj I pravega kostanja

Sevnica TOZD Gozdarstvo Sevnica GG Brežice mešani sestoj i pravega kostanja

Krško TOZD Gozdarstvo Senovo GG Brežice mešani sestoji pravega kostanja

Catež TOZD Gozdarstvo Brežice GG Brežice mešani sestoji pravega kostanja

OBSEG OKUŽBE : m3, ha ,število sejank ali dreves

Gliva je okužila veje ln debla pravega kostanja,ki so stari 15-40 let, na povr5inj, 10 ha. 40% pravih kostanjev je okuženih.

Gllva je okužila veje ln posamezna debla pravega kostanja na površini 2 ha.

Gliva je okužila veje in debla pravega kostanja na povr.30 ha.

Gliva je okužila veje in debla pravega

kostanja. Posušenih je 100 m3 kosta

njevine.

Gliva je okuži la veje in debla pravega

kostanja .Na tem območju je že suhih

500 m3 kostanjevine.

Gliva je okužila veje in debla pravega

kostanja.Posušenih je že okoli 200 m3

kostanjevine.

Gliva je okužila veje in debla pravega

kostanja. Posušilo se je že 100 m3

kostanjevine.

Gliva je okužila veje ln debla pravega

kostanja. Posekali so že 15,00 m3 kostanjevine.Škoda znaša na območju GG Ce

lje oko 400.000,00 din.

Gliva je okužila veje in debla pravega kos~anJa na površini 100 ha. Okuženih je 80% dreves.

Gliva je okužila posamezne veje in debla pravega kostanja na povr. 1.000 ha.

Gliva je okužila posamezne veje in debla pravega kosanja na povr. 400 ha. Okuženih Je 40% dreves.

JAKOST OKUŽBE : prisotnost,slaba, srednjain močna

močna

srednja

močna

močna

močna

močna

močna

močna

močna

močna

močna

Gliva je okužila posamezna debla in veje pra-močna vega kostanja na pov. 500 ha. Okuženih je 20% dreves.

Botrytis cinerea

Ceratocystis ulmi

Cercospora microsora

Coccomyces hiemalis

Besn ica TOK Gozdarstvo Preddvor Gozdno gospodarstvo Kranj Gozdna drevesnica smreka

Gorjanci TOZD Gozdarstvo Novo mesto GG Novo mesto Gozdna drevesnica evropski macesen

Matenja vas TOZD Gozdarstvo Postojna GG Postojna Gozdna drevesnica smreka

Studen ice TOK Gozdarstvo Slovenska Bistrica GG Maribor mešani sestoji pravega kostanja, hrasta,bukve ln gorskega bresta

Ibč

TOK Gozdarstvo Slovenska Bistrica GG Maribor mešani sestoji bukve s pridruženim gorskim brestom

Območje GG Celje mešani sestoji gorskega bresta

Revir Poljanska dol ina, Struge GG Kočevje mešani sest~ji gorskega bresta

Radvanje Semesadike Mengeš Gozdna drevesnica Li povec

Medvedica TOK Gozdarstvo ~kofljica GG Lj ub 1jana Gozdna drevesnica 1 ipovec

Markovci TOZD Gozdarstvo Ptuj GG Mari bor Gozdna drevesnica lipa

Sobota TOZD Vrtnarstvo Komunalno podjetje Murska Sobota okrasna drevesnica 1 ipa Mengeš Semesadike Mengeš Okrasna drevesnica

češnja

Grm TOZD Vrtnarstvo in hortikultura Novo mesto Okrasna drevesnica češnja

Fala TOZD Gozdarstvo Ruše GG Mar i bor Gozdna drevesnica češnja

Okužene so iglice v vršičkih nekaterih s1aba

presajenk, ki so stare 2+1 leto(35.000t

GI iva je okužila iglice v vršičkih posamez slaba

nih presajenk,stare 1+2 leti (13.000),

Giiva je okužila iglice v vrli~ih posa slaba

meznih dveletnih sejank (800.000)..

Okužene so veje ln posamezna debla gorskega močna

bresta na površini 2 ha.

Okužene so veje na nekaterih gorskih brestih srednja

na površini 1 ha.

Na tem območju so posekali lao m3 brestovine. srednja do močna

Okužene so veje na posameznih gorskih bre- močna

stih.

Gliva je rahlo okužila liste 1000 presajenk, slaba

ki so stare 1+1 leto.

Okuženi so listi na posameznih presajenkah srednja

(300), ki so stare 2+3 leta.

Okuženi so listi na posameznih 3 letnih slaba do sejankah (200). s rednj a

Okuženi so 1isti na posameznih semenicah, slaba ki so stare 1-7 let (219).

Okuženi so listi na 7.200 presajenkah, ki so močna stare 1+1 leto in Izvirajo iz SR BiH.

Gliva je okužila liste ria 2.000 presajenkah, zelo močna ki so stare 1+1 leto in izvirajo in SR Hrvaške (Vel ika Gorica).

Gliva je okužila liste 35 presajenk, ki so slaba do srednja stare 2+2 leti.

Cronartium ribicola

Cronartium asclepiadeum

Erysiphe martii

Heterobasidion annosum

Lophodermium spec.

Mlake TOZD Gozdarstvo Crnomelj GG Novo mesto nasadi zelenega bora

Nasadi zelenega bora na območju TOZD Gozdarstvo Novo mesto in Crmošnjlce

Sevnica TOZD Gozdarstvo Sevnica GG Brežice nasadi zelenega bora

Revir Hraščica,Bukovnica in Korovci ABe Pomurka,OO Gozdno in lesno gospodarstvo Murska Sobota nasadi zelenega bora

Panovec TOZD Gozdarstvo Gorica Soško gozdno gospodarstvo Tolmin nasadi zelenega bora

Izola Park hotela Belvedere nasad črnega bora v parku

Ti š i na Semesadike Ilengeš Gozdna drevesnica robi n ij a

TrollXlstovje KO Famlje Zavod za pogozdovanje in mel ioracijo Krasa Sežana nasad črnega bora

TOK Slovenj Gradec Lesna Slovenj Gradec mešan i smrekov sestoj

Ti š i na Semesadike Mengeš Gozdna drevesnica rdeči bor

Lovrenc na Pohorju TOZD Gozdarstvo Lovrenc na Pohorju GG Mari bor Qozdna drevesnica črn i bor

Mengeš Semesadike Mengeš Okrasna drevesnica Pinus rlgida in Pinus mugo

Grm TOZD Vrtnarstvo in hortikultura Novo mesto GG Novo mesto Okrasna drevesnica črni bor ln rušje

Rožek I. TOZD Vrtnar-stvo in hort ikul tura Novo mesto GG Novo mesto Okrasna drevesnica črn i bor Okužena so posamezna debla in veje 20 letnih zelenih borov na površini 120 ha.

Okužena so posamezna debla in veje all skup i ne dreves. Okužen ih je na vsem območj u obeh TOZO-ov za gozdarstvo oko 200 dreves.

Okužene so posamezne veje in debla na po

vršini 5 ha. Okuženih je 10% zelenih borov.

Okužene so posamezne vej e in deb I-a ze l en i h

borov,ki so stari 15-22 let.

Okužene so posamezne veje in debla zelenih

borov,ki so stari 10-15 let.

Okužene so veje in posamezna debla črnega

bora v parku.

Gliva je rahlo okužila liste enoletnim

sejankam na površini 1.080 m2.

GI iva se pojavlja kot zajedavska gi iva

in kot gni loživka. Kuži korenine živih,

rastočih dreves.Trosnjake smo našli tudi

na panjih posekanih črnih borov.

Gliva kuži korenine posameznih rastočih

smrek na površini 1 ha.

Gliva je okužila 2 letne iglice rdečega bora na presajenkah, ki so stare 1+2 leti (55.000).

Okužene so dve in triletne iglice na

presajenkah, ki so satre 2+1 leto

(10.000) ;:n 3+1 leto (5.000).

Okužene so igl ice nekaterih presajenk Pinus

rigida, ki so visoke 80 -200 cm (179) in

Iglice Pinus mugo, ki so visoke 15-40 cm

(3.350) .

Okužene so posamezne iglice desetih presajenk črnega bora, ki so stare 2+3+3 leta in 150 presajenk rušja,ki so stare 2+3 leta.

Okužene so igl ice nekaterih presajenk (60) , ki so stare 2+7 let.

slaba do

močna

slaba do

srednja

slaba

slaba

slaba do

s rednj a

srednja do

močna

slaba do

srednja

slaba

slaba do

srednja

močna

s l aba do s rednj a

prisotna do 51 aba

slaba

slaba

Lophodermium spec.

Marssonina brunnea

Markovci TOZD Gozdarstvo Ptuj GG Maribor Gozdna drevesnica rdeči in črni bor

Fala TOZD Gozdarstvo Ruše GG Maribor Gozdna drevesnica črni bor

Selnica ob Dravi TOZD Gozdarstvo Ruše GG Maribor Okrasna drevesnica črni bor

Hraščica

ABC Pomurka, DO Gozdno in lesno gospodarstvo Murska Sobota Gozdna drevesnica rdeči bor

Muta TOZD Gozdarstvo Radlje Lesna Slovenj Gradec Gozdna drevesnica rdeči bor

Polana ABC Pomurka DO Gozdno in lesno gospodarstvo Murska Sobota

Gozdna drevesnica

rdeči bor

Dravsko polje in Vzhodne Haloze GG Maribor Mešani nasadi rdečega bora

Skocj an Komunalno podjetje Koper Okrasna drevesnica Pinus halepensis

Ma tenj a vas TOZD Gozdarstvo Postojna GG Postojna Gozdna drevesnica rdeč i bor

Murgle I. KIT Ljubljanske mlekarne TOZD Posestva DO Gozdarstvo Ljubljana, Cesta na Loko 4 topolova drevesnica• topolovi kloni št.20,23,SG-20,27

I žakovc i ABC Pomurka,DO Gozdno in lesno gospodarstvo Murska Sobota Topolova drevesnica topolovi kloni M-l,1003,1004,1007, 450,457,618,725,101-81,102-81,103-81, 55/65,1-214,45/51

Vrb ina GG Brežice Topolovi nasadi Okužene so iglice na posameznih presajenkah slaba

rdečega bora (300), ki so stare 2+2 leti in

igl ice na presajenkah črnega bora, ki so

stare 2+2 leti in 2+2+3 let.., (S.500).

Okužene so igl ice na dveletnih (10.000) in slaba

triletnih sejankah (3.000).

GI iva je okuži la 3 in 4 letne igl ice na s 1 aba

lao presajenkah, ki so stare 2+2 leti.

Okužene so dveletne igl ice na 10.000 presaslaba jenkah, ki so stare I+Jleto.

Gliva je okužila lanskoletne igliee na 40.000 prisotna do dveletnih sejankah. slaba

GI iva je okuži la igl ice na 30.000 presasi aba jenkah. ki so stare 1+2 leti.

Okužene so igl ice na posameznih drevesih s I aba do

rdečega bora na površini 104 ha.Bolezen POysrednja zroča le zmanjšani prirastek.

Okužene so 4 letne igl ice na 100 presajenkah. slaba k i so s ta re 2+5 let.

GI iva je okužila lanskoletne igl ice na si aba 6000 presajenkah. ki so stare 2+2 leti.

Okuženi so listi in listni peclji prisotna do 750 topol ic topol.klona št.23. listi 700 s I aba topol ic top.klona SG-20.1 isti 600 topol ic topolovega klana 27 in listi 290 topolic top.klona 20. ki so stare 1/2 leti.

Okuženi so listi in listni peclji 2.745 toprisotna do pol ic • ki so stare 1/2 leti. 11.840 slaba topolie.ki so stare 2/2 leti in 20.000 to pol ic. ki so stare 1/1 leto.

Okuženi so 1isti in 1istni peclj i topol ic na slaba do površini 32,00 ha. Listje je okuženo do srednja 30%,

Rhabdocline pseudotsugae

Venturia pyrina

Armillariella mellea

Clasterosporium carpophilum

Cristulariella depraedans

Cumminsiella sanguinea

~tatenberg

TOZD Gozdarstvo Oplotnica GG Mari bor Drevored zelene dugiazije

Grašin TOZD Gozdarstvo Radlje Lesna Slovenj Gradec Gozdna drevesnica di vj a hruška

Brdo pri Statenbergu Skupščina občine Slov. Bistrica nasad silv

Hostečno TOZD Gozdarstvo P~uj GG Maribor nasad zelene duglazije s ~rimesjo rdečega bora

Panovec TOZD Gozdarstvo Gorica Soško gozdno gospodarstvo Tolmin mešani nasadi bora ln paciprese

Bukov vrh TOZD Gozdarstvo Idrija Soško gozdno gospodarstvo Tolmin pragozd bukve ln Jelke

TI tovo Ve Ienj e HPH T.VelenJe Okrasna drevesnica Prunus spec.

Grašin TOZD Gozdarstvo Radlje Lesna Slovenj Gradec Gozdna drevesnica gorsk i javor

Selnica ob Dravi TOZD Gozdarstvo Ruše GG Mari bor Okrasna drevesnica Hahonia aquifollum

Grm TOZD Vrtnarstvo in hortikultura Novo mesto GG Novo mesto Okrasna drevesnica Hahonia aqulfolium Rožek I. TOZD Vrtnarstvo in hortikultura Novo mesto GG Novo mesto Okrasna drevesnica Mahonia aquifolium

Dekan i Komunalno podjetje Koper Okrasna drevesnica Hahonia aquifolium

Sobota TOZD Vrtnarstvo Komunalno podjetje Hur. Sobota Okrasna drevesnica Hahonia aquifollum Okužene so Iglice na posameznih drevesih

zelene duglazlje,ki so stare ok.50 let.

Gllva Je okužila liste na 200 presajenkah,

ki 50 stare 1+1 leto.

Okužene 50 korenine in dnišča debel posa

meznih dreves na površini 0.3 ha.

Okužene 50 korenine in dnišča posameznih

debel zelene dugiazije na površini 2 ha.

Zelene duglazije 50 stare 6-7 let.

Okužene so korenine in dnišča posameznih

mlajših debelc.bora in paciprese.

Okužene so korenine ln dnišča debel bukve,

jelke in gorskega javora na površini 9 ha.

Gliva Je okužila liste na 8 sejankah, ki so stare 6 let.

GI iva je okužila posamezne liste na 30.000 presajenkah, ki so stare 1+2 leti.

Okuženi so posamezni 1I.sti na 50 tri letnih grmič Ih.

Okuženi 50 posamezni listi na 2.500 presajenkah, ki 50 stare 2+2 leti.

Okuženi 50 posamezni listi na 50 presajenkah, ki 50 stare 2+7 let.

Okuženi so posamezni listi na 150 presaJenkah, ki so stare 2+2 leti.

Okuženi 50 posamezni listi na 1.050 grmičih, ki 50 stari 1-5 let.

slaba

prisotna do slaba

močna

slaba do

srednja

srednj a

slaba do

srednj a

prisotna do slaba

slaba

si aba do

srednja

slaba

slaba

prisotna do slaba

slaba

Diplodia pinea

Gloeosporium ilicis

Gloeosporium rhododeridri

Gnomonia platani

Graphiola phoenicis

Guignardia aesculi

Lachnellula willkommii

Nasadi črnega bora Zavod za pogozdovanje in mel. Krasa Sežana Gozdno gospodarstvo Postojna in SGG Tolmin

Škocj an Komunalno podjetje Koper Okrasna drevesnica Quercus i lex

Izola Splošno kom. podjetje Izola Okrasna drevesnica Quercus ilex

Hodoš Kmetijska zadruga Panonka TOZD Semena Mu rska Sobota Okrasna drevesnica rododendron Ti tovo Ve Ienje HPH Titovo Velenje Okrasna drevesnica Platanus spec.

Škocjan Komunalno podjetje Koper Okrasna drevesnica Phoeni~ dactyl ifera

Štatenberg TOZD Gozdarstvo Oplotnica GG Maribor Park in drevored Aesculus hippocastanum

Grašin TOZD Gozdarstvo Radlje Lesna, Slovenj Gradec Gozdna drevesnica Aesculus hlppocastanum

Titovo Velenje HPH T.Velenje Okrasna drevesnica Aesculus hippocastanum

Sobota TOZD Vrtnarstvo Komunalno podjetje Murska Sobota Okrasna drevesnica Aeusculus ~ippocastanum

Ml ake TOZD Gozdarstvo Crnomelj GG Novo mesto Nasad evropskega macesna

Skrblje TOZD Gozdarstvo Ptuj GG Maribor čisti nasad evropskega macesna

Kamen ke TOK Gozdarstvo Sloven.Bistrica GG Mar i bor čisti nasad evropskega macesna

Trnovo Odd. 14 a,Sd,Sa,5e,10b,48d,62a,39b,

TOZD Gozdarstvo Trnovo SGG Tolmin čisti nasadi evropskega macesna

GI iva je okužila predvsem najmlajše poganjke, močna ki se suše. Sušijo pa se že tudi tri letni poganjki. GI iva je okužila tudi češarke. Nekateri črni bori imajo že vso krošnjo suho. Tako so na območju SoB Nova Gorica (K.o.Branik) posekal ivl .1984 1.477 dreves al i 487 m3 borovine, na območju Skupščine obč.ine Sei!ana (K.o.Komen , Mali dol ,Tomačevica,Škrbina, Ivanji grad, Gorjansko,Brje, Vreme) 3.900 dreves al i 1260 m3 borovine; na območju SoB Ajdovščina pa so posekal i 400 m3 borovine.

Gliva je okužila liste na 300 presajenkah , močna ki so stare 2+5 let.

GI iva je okužila posamezne liste na 50 presa-slaba jenkah, ki so stare 2+3 leta.

GI iva je okužila posamezne I iste na 5.000 slaba. sadikah, ki so stare 2-7 let.

Okužen i so lis ti, listn i pec lji ,veJ lce in močna debelca 10 sadik, ki so stare 8-10 let.

GI iva kuži 1iste 45.sejank , ki so stare s I aba 3-7 let.

Okuženi so I isti na divjih kostanj ih, ki srednja so stari okol i 50 let.

Gliva je okužila liste na enoletnih sadikah. zelo močna

GI iva je okužila I iste na 15 petletnih sezelo močna j ankah.

Okuženi so I isti na 189 semenicah, ki so močna stare 1-7 let.

Gliva kuži veje in posamezna debla 20 let srednja starih macesnov na površini 5 ha. do močna

Gliva je okužila samo spodnje zasenčene močna veje ali pa tiste, ki so že odpadle in leže na tleh.

GI iva je okužila odpadle macesnove veje močna in samo eno rastoče deblo. Macesni so stari 20 let in rastejo na površini 0,5 ha.

Gllva je uničila veje in debla macesnov na zelo površini 33,8 ha.Macesni so stari 10 -močna 150 let.

Lachnellula willkommii

Lophodermium macrosporum

Lophodermium juniperinum

Marssonina juglandis

Marssonina rosae

Melampsora allii-populina

Melampsora larici-populina

Melampsoridium betulinum

Stoperce, odd. 19c TOZD Gozdarstvo Ptuj GG Maribor mešani nasad evropskega macesna, zelenega bora,smreke,vel ikega jesena in gorskega javora

Hrašče

TOZD Gozdarstvo Postojna GG Pos toj na čisti nasad evropskega macesna

Jel endol TOZD Gozdarstvo Tržič GG Kranj• Gozdna drevesnica smreka

Grm TOZD Vrtnarstvo in hortikultura Novo mesto GG Novo mesto Okrasna drevesnica

Juniperus communis var.hibernica

Gradac 1. TOZD Gozdarstvo Crnomelj GG Novo mesto Gozdna drevesnica črn i oreh

Fala TOZD Gozdarstvo Ruše GG Maribor Gozdna drevesnica navadni oreh

Hraščica

ABC Pomurka, DO GOZDNO in lesno gospodarstvo Murska Sobota Gozdna drevesnica črni oreh

Po 1 ana ABC Pomurka, DO Gozdno in lesno gospodarstvo Murska Sobota Gozdna drevesnica črni oreh

Bevče

Titovo Velenje Okrasna drevesnica Rosa spec.

Laze Ti tovo Velenje Okrasna drevesnica Rosa spec. In Rosa canina

Murgle II. DO Gozdarstvo TOZD Posestva, KIT Ljubljanske mlekarne LjUbljana, Cesta na Loko 4 Topolova drevesnica topol.kloni št.Z3,Z7,28

Murgleli. DO Gozdarstvo TOZD Posestva, KIT Lj.mlekarne Ljubljana, Cesta na Loko 4 Topolova drevesnica topolovi kloni št.32,44,46,4?, NS 115/81

Hodoš ABC Pomurka Kmetijska zadruga Panonka TOZD Semena Murska Sobota Okrasna drevesnica navadna breza GI iva je okužila samo že suhe veje, ki še niso odpadle al i pa veje, ki že leže na

tleh.

Okužene so veje in na dnišču debel so razvite že prave rakave rane na površini Z ha.

Gliva je okuži la igl ice posameznih presajenk , ki so stare 2+4 leta (8400l

Gliva je okužila igl ice na nekaterih presa jenkah (150), ki so stare Z+3 leta,

Okuženi so listi na posameznih enoletnih sadikah (18.000).

Okuženi so 1isti na posameznih dveletnih (I.lao} in triletnih sadikah (180).

Gliva je rahlo okužila liste 1 letnih semenic (30 kg semena),

Gliva je rahlo okužila posamezne liste na nekaterih 1 letnih sadikah (posejali so 90 kg semena).

Okuženi so listi na 900 pres~jenkah, ki so stare 2+1 leto.

Okuženi so listi na 2000 presajenkah Rosa spec., ki so stare 2+1 leto ln listi na 1500 dveletnih sejankah Rosa ca

nina.

Okuženi so 1isti na 800 topol ieah topolovega klana št.2?, 1isti 140 topol ic top.klona št.z8 in 1isti 1000 topol ic top.klona št.23, ki so stare 1/1 leto.

Okužen i so pas amezn ili st i 13 O topo 1 ic top. klona št.46,620 topol ic top.klona št.32, 290 topol ic top.klona št.44,1 isti 310 topol ic top. klana št.47 in 1isti 50 topoile top. klona štev. NS 115/81, ki so stare 1/1 leto.

GI iva je okužila posamezne 1iste na 80 sadikah, slaba ki so stare 6-8 let.

močna

močna

slaba do

srednja

srednj a

slaba do

s rednj a

srednja do

rročna

slaba

pr i sotna do s 1aba

slaba

prisotna do srednja

slaba do

močna

s1aba do

močna

Meria laricis

Micromphale perforans

Microsphaera alphitoides

Medvedica TOK Gozdarstyo Škofljica GG Ljubljana Gozdna drevesnica evropski macesen

Jezersko TOZD Gozdarstvo Preddvor GG Kranj Gozdna drevesnica evropski macesen

Gorjanci TOZD Gozdarstvo Novo mesto GG Novo mesto Gozdna drevesnica evropski macesen

Hraščica

ABe Pomurka, DO Gozdno in lesno gospodarstvo Murska Sobota Gozdna drevesnica evropski macesen

Muta TOZD Gozdarstvo Radlje Lesna Slovenj Gradec Gozdna drevesnica evropski macesen

Brezje pri Mal i Bukovici TOK Delavcev in kmetov Ilirska Bistrica Zavod za pog. in mel ioracijo Krasa

Sežana

Gozdna drevesnica

evropski macesen

Medved ica TOK Gozdarstvo Škofljica GG Ljubljana Gozdna drevesnica smrekove igl ice

Skrblje, odd. 23 a TOZD Gozdarstvo Ptuj GG Maribor mešani nasad smreke,macesna, rdečega bora,jelke in pravega ko

stanja

Ti š i na Semesadike Hengeš Gozdna drevesnica dob in graden

Struga TOZD Gozdarstvo Novo mesto GG Novo mesto Gozdna drevesnica dob

Mengeš Semesadike Hengeš

Gozdna drevesnica

graden

Gradac II. TOZD Gozdarstvo Črnomelj GG Novo mesto Gozdna drevesnica dob

Štatenberg, Skrblje,Donačka gora, Stoperce,Formila in Mostečno TOZD Gozdarstvo Oplotnica in Ptuj ter TOK Gozdarstvo Slov.Bistrica GG Maribor

mešani sestoji bukve in jelke,gabra in pravega kostanja s primešanimi hrasti Gllva je okuži la igl ice 2500 presajenk, ki so si aba stare 1+2 leti.

Okužene so igl ice nekaterih presajenk, si aba (3000), ki so stare 1+2 leti.

Okužene so iglice na posameznih presajenkah, slaba do ki so stare 1+2 leti (13.000). srednja

Okužene so iglice na 4.000 presajenkah, ki močna so stare 1+3 leta.

Okužene so igl ice na 50.000 presajenkah, roočna ki so stare 1+2 leti.

Okužene so iglice na 30.000 presajenkah, ki močna so stare 1+1 leto in na 10.000 presajenkah, ki so stare 1+2 leti.

Na odpadi ih smrekovih igl icah se razvijajo srednja t rosnj ak inavedene gn i lož ivke.

Na nekaterih odpadlih smrekovih igl icah močna se razvija po 1 trosnjak gniloživke.

Gliva je okužila liste dobovih enoletnih močna semenic na površini 510 m2 in liste dveletnih gradnovih semenie (40.000).

Okuženi so I isti na 1000 dobovih presamočna jenkah, ki so stare 1+2 leti.

Okuženi so listi na 150 presajenkah , ki s I aba so stare 2+3 leta.

Okuženi so listi na posameznih eno (24.000) močna in dveletnih (6.000) semenicah.

Okuženi so I isti na dobih in gradnih v vseh

srednja do

starostih na površini oko 50 ha.

rrcčna

Microsphaera alphitoides

Hraščica

ABe Pomurka OO Gozdno in lesno gospodarstvo Murska Sobota Gozdna drevesnica graden

Polana ABe Pomurka OO Gozdno ln lesnOgosp. Murska Sobota Gozdna drevesnica dob

Cigonca TOZD Gozdarstvo Oplotnica GG Maribor mešani dobovi sestoji

Sobota TOZD Vrtnarstvo Komunalno podjetje M.Sobota Okrasna drevesnica dob

Hrib KO Hrpelje Zavod za pogozdov. in mel ioracijo Krasa Sežana Semenski sestoj črnega bora s pridruženim dobom

Naemacyclus spec.

Radvanje Semesadike Mengeš Gozdna drevesnica Pinus ponderosa

Mengeš Semesadike Mengeš Okrasna drevesnica rušje

Polana ABe Pomurka DO Gozd.in lesno gosp.Murska Sobota Gozdna drevesnica rdeč i bor

Dekan i Komunalno podjetje Koper Okrasna drevesnica črni bor

Matenj a vas TOZD Gozdarstvo Postojna Gozdno gospodarstvo Postojna Gozdna drevesnica črni in rdeči bor

Gornje Vreme KO Gornje Vreme Zavod za pogozd.in mel ior.Krasa Sežana Semenski sestoj črnega bora

Rhytisma acerinum

Radvanje Semesadike Mengeš Gozdna drevesnica gorski javor

Medvedica TOK Gozdarstvo Škofljica GG Ljubljana Gozdna drevesnica gorski javor

GI iva je rahlo okužila 1iste enoletnih s 1aba

(80 kg semena) in dveletnih semenic

(2350 ),

Gliva je okužila liste na posameznih eno-srednja

letnih semenicah (IDO kg semena so posejal il.

Gliva je okužila liste na posameznih drevesih srednja do na površini 40 ha. močna

Okuženi so posamezni I isti na 104 semenicah, ki slaba

so stare 1-10 let.

Okuženi so posamezni listi na dobovem srednja

pomladku na površini 1 ha.

Gliva je okužila dveletne igl ice 60. premočna

sajenkam, ki so stare 2+3 leta.

Gliva je okužila iglice na posameznih presrednja

sajenkah, ki so visoke 15 -40 cm

(3.350),

Gliva je okužila igl ice na posameznih presasrednja

jenkah, ki so stare 1+2 leti (30.000).

GI iva je okuži la 3 letne iglice na 70,

slabapresajenkah,ki so stare 2+3 leta.

Gliva je okužila lanskoletne iglice na slaba do

6.000 presajenkah črnega bora, ki so stare srednja 2+2 leti, iglice na 10.000 pre5ajenkah črnega bora, ki sO stare 2+1 leto in igl ice na 6.000 presajenkah rdečega bora, ki so stare 2+2 leti.

Okužene so iglice na posameznih drevesih

srednja do

črnega bora na površini 0,5 ha. slaba

Gliva je okužila posamezne liste na 1.300 s I aba presajenkah, ki so stare 2+1 leto.

Okuženi so posamezni I isti na 50 presajens red nj a kah, ki so stare 2+2 leti.

Rhytisma acerinum

Scirrhia pini

Septotis podophyllinum

Rožek I. TOZD Vrtnarstvo in hortikultura NovCiI mesto GG Novo mesto Okrasna drevesnica gorsk i Javor

~rmošnj lce TOZD Vrtnarstvo in hortikultura Novo mesto GG Novo mesto Okrasna drevesnica

Acer sacharrlnum

Gradac I. TOZD Gozdarstvo ~rnomelj GG Novo mesto Gozdna drevesnica gorsk I javor

Fala TOZD Gozdarstvo Ruše Gozdno gosp.Harlbor Gozdna drevesnica gorski javor

Selnica ob Dravi TOZD Gozdarstvo Ruše GG Maribor Okrasna drevesnica gorsk i javor

Sobota TOZD Vrtnarstvo Komuna I no podjetje Ilu rska Sobota Okrasna drevesnica ostrolistni javor

Formi la mešani jelovo-bukov sestoj s pridruženim gorskim javorom

Stoperce, odd. 19c TOZD Gozdarstvo Ptuj GG Maribor Mešani sestoj hrasta in pravega kostanja s pridruženim gorskim javorom

Pa l čj e TOZD Gozdarstvo Postojna GG Postojna mešani sestoji črnega bora s pridruženim gorskim javorom

Fal a TOZD Gozdarstvo Ruše GG Mari bor Gozdna drevesnica rdeč i bor

Murgle 1 in II DO Gozda rs tvo TOZD Posestva KIT Ljubljanske mlekarne Ljubljana, C.na Loko 4 topolova drevesnica top.kloni št.20,25,27,28 in 31 in Populus euramericana cV.marilandica in Novi Sad H-l Okuženi so posamezni listi na 700 presaslaba do sredjenkah ,ki so stare 2+7 let. nja

Okužel1 i so posamezn Ili st i na 820 presasi aba

jenkah, ki so stare 2+6 let.

Okuženi so posamezni listi na dveletnih slaba

sej ankah.

Gliva je okužila posamezne liste na dvajset slaba do

presajenkah, ki so stare 2+2 leti. srednja

Okuženi so posamezni listi na 200 presaslaba

jenkah,ki so stare 2+1 leto.

Okuženi so posamezni listi na 1500 sadikah, s I aba

ki so stare 1-7 let.

Okuženi so listi na podstojnih gorskih javorih, prisotna do ki so stari od 5-20 let na površini 3 ha. slaba

Okuženi so listi na posameznih starih gorskih prisotna javorih na površini 1 ha.

Okuženi so I isti na pomladku gorskega javora slaba in tudi listi odrasl ih dreves.

Okužene so iglice na posameznih presajenkah, močna ki so stare 2+2 leti.

Koncentrična pegavost se je pojavila na neka-slaba terih listih (290) topol ic top.klonov št.25 in 28, na listih (600) topol ic top.klona št.27,

ln na listih (445) topol ic top.klona št.31, ki so stare 1/2 leti. Dalje na listih (110) topolic Populus euramericana cv.marilandica, na listih

(600) topol ic top.klona št.20,na listi h (50) topol ic klona NS M-I in na listih (720)topollc top;.klona št.25, ki so stare 1/1 leto.

Sphaerotheca pannosa var. rosae

Laze Titovo Velenje Okrasna drevesnica Rosa spec. in Rosa canina

Okuženi so listi na 2.000 presajenkah Rosa spec.,ki so stare 2+1 leto in listi 1.500 dveletnih semenicah Rosa canina.

na

slaba do srednja

Thelephora terrestris

Mengeš Semesadike Mengeš Gozdna drevesnica smreka

GI iva je okužila in dnišča debele

tla ,koreninski pletež 410.000 triletnih sejank.

močna

Jelendol TOZD Gozdarstvo Tržič GG Kranj Gozdna drevesnica smreka

GI iva je okužila koreninski pletež in dnišča debele 8.400 pres~jenkam, ki so stare 2+4 leta.

srednja

Skrblje, odd. 23 a TOZD Gozdarstvo Ptuj GG Mar ibor Mešani sestoji pravega kostanja. smreke,macesna.rdečega bora in jel ke

GI iva je mikorizna in se razvIJa V zvezi koreninami omenjeni~ drevesnih vrst. Trosnjake je oblikovala na površini tal.

s

s rednj a

Muta -Dobrava TOZD Gozdarstvo Radlje Lesna Slovenj Gradec Gozdna drevesnica smreka

GI iva se razrašča po tleh in ovija dnisea posameznih debele presajenk,ki so stare 2+1 leto (150.000).

močna

Brezje TOK Delavcev in kmetov 11 irska Bistrica Zavod za pogozd. in mel ior.Krasa Sežana Gozdna drevesnica smreka

Gliva se razrašča po tleh in oVIJa dnišča debele 8.500 presajenk. ki so stare 2+2 leti ln dnišča debele 50.000 presajenk, ki so stare 2+3 leta.

močna

Uncinula bicornis

tlengeš Semesadike Mengeš Gozdna drevesnica makI en

Okuženi so posamezni letni h sejankah.

listi

na

4.500

dve

srednja

Selnica ob Dravi TOZD Gozdarstvo Ruše GG Maribor Okrasna drevesnica ostrolistni javor

Okuženi so posamezni sej ankah (600).

listi

na

dveletnih

slaba

Grašin TOZD Gozdarstvo Radlje Lesna Slovenj Gradec Gozdna drevesnica gorski javor

Gliva je okužila posamezne liste na nekaterih presajenkah. ki so stare 1+2 leti (30.000),

si aba

Sobota TOZD Vrtnarstvo Komunalno podjetje Murska Okrasna drevesnica ostrol istni javor

Sobota

Okuženi cah, ki

so so

posamezni stare 1-7

listi let.

na

1.500

semeni

s I aba

Palčje TOZD GozdarStvo Postojna GG Postojna mešani sestoji črnega bora ženim gorskim javorom

s

pridru

Okuženi so posamezni gorskega javora.

listi

na

pomladk~

slaba

IME ŠKOOLJ IVCA

Arvicola terrestris

Coleophora laricella

Dreyfusia nordmannianae

Gilletteella cooleyi

Melolontha hippocastani

KRAJ NAJpeNEGA šKODLJIVCA IN DREVESNA VRSTA

Mahovn i k TOZD Gozdarstvo Pugled Kočevje GG Kočevje Gozdna drevesnica smreka

Medvedica TOK Gozdarstvo Škofljica GG Ljubljana Gozdna drevesnica smreka

Jelendol TOZD Gozdarstvo Tržič GG Kranj Gozdna drevesnica smreka

Območje GG Novo mesto Nasadi evropskega macesna

Mi si inja TOZD Gozdarstvo Misl inja Lesna Slovenj Gradec nasad evropskega macesna

Rdeči breg TOZD Gozdarstvo Podvelka GG Haribor mešani jelovi sestoji

Ma rkovc i TOZD Gozdarstvo Ptuj GG Maribor Semenska plantaža zelene duglazije

Crmošnjice TOZD Gozdarstvo Crmošnjice GG Novo mesto semenska plantaža zelene duglazije

Ma rkovci TOZD Gozdarstvo Ptuj GG Maribor Gozdna drevesnica smreka, evropski in japonski macesen, rdeči bor

Po lana ABC Pomurka DO Gozdno in lesno gospodarstvo Murska Sobota Goidna drevesnica smreka

Bela TOZD Gozdarstvo Idrija SI:G Tolmin Gozdna drevesnica smreka

Matenja vas TOZD Gozdarstvo Postojna GG Postojna Gozdna drevesnica smreka

OBSEG NAPADA : JAKOST NAPADA: m3,ha,število sejank prisotnost,slab, ali dreves s redn ji,močan

Škodljivec uničuje koreninice dvemočan do letnim smrekovim sejankam (100.000) srednj i in presajenkam,ki so stare 2+1 leto

(200.000) in 2+2 leti (50.000).

Škodljivec unlcuJe koreninice posa-slab do meznim smrekovim presajenkam, ki so stare srednj i 2+2 leti. (60.000) in presajenkam ostrol istnega javora,ki so stare 1+3 leta.

Škodljivec uničuje koreninice posameznim srednji do močan presajenkam (60.000) ,ki so stare 2+1 leto.

Škodljivec je napadel igl ice na posameznih slab do srednji drevesih v nasadih evropskega macesna na celotnem območju.

Škodljivec je napadel igl ice na posameznih srednj i drevesih na površini 0,5 ha.

Škodljivec je napadel pomladek, mladje in zelo močan starejše jelke na površini 5 ha,

Duglazijeva uš je napadla igl ice na posamez:. :močan sadikah, ki so stare 2+4 leta na površini 2 ha.

Duglazijeva uš je napadla iglice na posamočan meznih sadikah, ki so stare 2+5 let na površini 3 ha,

Ogrci majskega hrošča unlcuJeJo korenimočan nice smrekovim presajenkam, ki so stare 2+1 leto (50.000) in 2+2 leti 00.000), dalje presajenkam evropskega in japonskega macesna, ki so stare 1+1 leto (2000) in presajenkam rdečega bora, ki so stare 1+1 leto (15.000).

Ogrci majskega hrošča uničujejo koreninice slab smrekovim presajenkam, ki so stare 2+1 leto (8.000).

Ogrci majskega hrošča unlcuJeJo koreninimočan ce 14.000 presajenkam, ki so stare 2+1 leto

Ogrci majskega hrošča unlcuJeJo koreninimočan ce posameznim presajenkam, ki so stare 2+2 leti v nekaterih predel i h (900.000)0

Operophthera brumata

Krakovski gozd TOZD Gozdarstvo Kostanjevica na Krki GG Brež ice mešani sestoji doba in vel ikega jesena

Pineus strobi

Mlake TOZD Gozdarstvo Crnomelj GG Novo mesto nasadi zelenega bora

Dravsko polje GG Maribor Nasadi zelenega

bora

Brezje pri Mal i Bukovici TOK Delavcev in kmetov Ilirska Bistrica Zavod za pogozd. in mel ioracijo Krasa Sežana Gozdna drevesnica Pinus strobus

Rhyacionia spec.

Radvanje Semesadike Mengeš Gozdna drevesnica Pinus contorta

Mengeš Semesadike Mengeš Okrasna drevesnica Pinus rigida

Markovci TOZD Gozdarstvo Ptuj GG Mari bor Gozdna drevesnica rdeč i bor

Murska šuma ABe Pomurka DO gozdno in lesno gospodarstvo Mu rs ka Sobota semenska plantaža rdečega bora

Sacchiphantes spec.

Radvanj e Semesad i ke l-lengeš Gozdna drevesnica smreka

KalTV1i ška Bi str ica TOZD Gozdarstvo Kamnik GG Ljubljana Gozdna drevesnica smreka

Medved ica TOK Gozdarstvo Škofljica GG Ljubljana Gozdna drevesnica smreka

Gabr i na TOZD Gozdarstvo Novo GG Novo mesto Gozdna drevesnica smreka

mesto

Lovrenc na Pohorju TOZD Gozdarstvo Lovrenc GG Maribor Gozdna drevesnica smreka

na

Pohorju

Mengeš Semesadike Mengeš Gozdna drevesnica smreka

Skodljivec je napadel liste in odprte

cvetne popke na posameznih drevesih

doba in velikega jesena na površini

600 ha. Napadenih je 20% dreves.

Uš je napadla posamezna debla zelenega

bora predvsem v vretenih vej ,veje in

najmlajše poganjke na površini 10 ha.

Uš je napadla posamezna drevesa pred

vsem v vretenih vej ,veje in najmlajše

poganjke na površini 110 ha. Precej

dreves je že suhih.

Uš je napadla 17.200 presajenk, ki so

stare 2+1 leto in 38.500 presajenk, ki

so stare 2+3 leta.

Škodljivec unlCUje vrhnje poganjke na

480 presajenkah, ki so stare 2+2+2 leti.

Škodljivec unlcuje vrhnje poganjke na

60 presajenkah,ki so stare 2+3 leta.

Škodljivec uničuje vrhnje poganjke na

30 presajenkah,ki so stare 2+2 leti.

Škodljivec unlcuje posamlcne vrhnje po

ganjke v 4 letni semenski plantaži na

površini 4 ha.

Šiške smrekove uši so na posameznih

najmlajših poganjkih nekaterih presajenk,

ki so stare 2+2 leti (243.000).

Smrekova uš je le v sledi napadla nekaj

presajenk od 21.000 , ki so stare

3+3 leta.

Šiške smrekove uši so na nekaterih po

ganjkih posameznih presajenk,ki so stare

2+2 leti in 2+3 leta (55.000).

Šiške smrekove USI so na poganjkih ne

katerih od 400.000 presajenk, ki so sta

re 2+3 leta.

Smrekova us je napadla najmlajše poganjke na posameznih smrekovih presajenkah, ki so stare 2+3 leta (200.000).

Zelena smrekova uš je napadla najmlajše poganjke na nekaterih presajenkah od 1,820.000 , ki so stare 2+2 leti .Seme napadenih presajenk izvira iz naslednjih semenskih sestojev: llavidovici ,S-I 361,S-VI-213 S-VI-321.

str. 13

srednji do

močan

slab, srednji

do močan

zelo močan

močan

mocan

srednji

slab

slab

slab

prisoten

slab

prisoten

slab

slab

in

2

Sacchiphantes spec.

Mahovnik TOZD Gozdarstvo Pugled

Siške smrekove uši so na posameznih najmlajših poganjkih nekaterih presajenk, ki pr isoten do s1ab

Kočevje

so stare 2+2 leti (350.000).

GG Kočevje

Gozdna drevesnica

smreka

Mahovnik

Smrekova us Je napadla najmlajše poganjke slab do srednji

TOZD Gozdarstvo Pugled Kočevje

na nekaterih od 8.750 presajenk, ki so sta_

GG Kočevje

re 2+3+3 leta.

Nasad novoletnih smrekic

Jelendol

Siške smrekove uši so na nekaterih slab

TOZD Gozdarstvo Tržič

najmlajših poganjkih posameznih presa

GG Kranj

jenk, ki so stare 2+3 leta (54.0000) in

Gozdna drevesnica

2+4 leta (8.400).

smreka

Besnica

Siške smrekove uši so na nekaterih najmlaj-slab do srednji

TOK Gozdarstvo Preddvor

ših poganjkih posameznih presajenk, ki

GG Kranj

so stare 2+3 leta (5.000).

Gozdna drevesnica

smreka

Gorjanci

Siške smrekove uši so na najm~ajših 51 ab

TOZD Gozdarstvo Novo mesto

poganjkih nekaterih presajenk, ki so

GG Novo mes to Gozdna drevesnica

stare 2+3 leta (2.500).

s itka

Rožek I.

Siške smrekove uši so na najmlajših s 1ab

TOZD Vrtnarstvo in hort.

poganjkih posameznih presajenk,ki so sta

Novo mes to

re 2+6 1et.

GG Novo me sto

Okrasna drevesnica

sitka

Rožek I I

Šiške smrekove uši so na najm.lajših poslab

TOZD Gozdarstvo Podturn

ganjkih posameznih presajenk, ki so

GG Novo mesto

stare 2+4 leta (38.000).

Gozdna drevesnica

smreka

~rmošnjice

Siške smrekove uši so na nekaterih slab

TOZD Vrtnarstvo in horti kul. Novo mesto

najmlajših poganjkih devetih smrekic, starih 2+7 let.

GG Novo mesto

Okrasna drevesnica

smreka

Mlake TOZD Gozdarstvo ~rnomelj GG",Novo mes to

Smrekova uš je napadla najmlajše poganjke 19 letnih smrek,na površini 10 ha. prisoten do zelo močan

smrekov inasad i

Muta TOZD Gozdarstvo Radlje Lesna Slovenj Gradec Gozdna drevesnica

Smrekova uš je napadla posamezne najmlajše poganjke na nekaterih presajenkah, ki so stare 2+2 leti (84.000). s 1 ab

smreka

Mokronog TOZD Gozdarstvo Puščava pr i ~\okronogu• GG Brežice ~ozdna drevesnica smreka

5mrekova us Je napadla posamezne najmlajše poganjke na nekaterih presajenkah, ki so stare 2+2 leti na površini 1,20 ha. Napadenih je 1% sadik. slab

Misl inja TOZD Gozdarstvo Misl inja Lesna Slovenj Gradec mešani smrekovi sestoji

Skodljivec je napadel posamezne najmlajše poganjke na nekaterih drevesih na površini 150 ha. slab

Bela TOZD Gozdarstvo Idrija S.G Tolmin Gozdna drevesnica smreka

Gospodarski škod1j ivec je napadel posamezne najmlajše poganjke na nekaterih presajenkah, ki so stare 2+2 leti (40.000). slab

Sacchiphantes spec.

Sciapteron tabaniformis

Acantholyda hieroglyphica

Agelastica alni

Blastophagus piniperda

Cynips kollari

Dioryctria splendidella

Matenja vas TOZD Gozdarstvo Postojna GG Postojna Gozdna drevesnica smreka

Radmi rje TOZD Gozdarstvo Gornji grad GG Nazarje Gozdna drevesnica smreka

Vrbini} TOZD Hortikultura,plantaže in gradnje GG Brežice topolava d~evesnica Populus deltoides

Grm TOZD Vrtnarstvo in hortikultura Novo mes to GG Novo mesto Okrasna drevesnica rušje

Markovci TOZD Gozdarstvo Ptuj GG Maribor Gozdna drevesnica rušje

Ižakovci ABe Pomurka. DO Gozdno in lesnQgospodarstvo Murska Sobota topolava drevesnica top.kloni NS M-l,I-214,1003,1004, 10 07,450,457,618,725,10 1-81 ,1 02 -81 , 103-81,55/56 in 45/51

Ti šina

Semesa9 ikeMengeš , Gozd.drevesnica Pirias silvestris ln Pinus rigida

Izola Park hotela Belvedere črn i bor

Gradac II. TOZD Gozdarstvo Crnomelj GG Novo mesto Gozdna drevesnica dob

Struga TOZD Gozdarstvo Novo mesto GG Novo mesto Gozdna drevesnica dob

Mlake TOZD Gozdarstvo Crnomelj GG Novo mesto Nasadi zelenega bora

Izola Park hotela Belvedere črn i bor

Smrekava uš je napadla posamezne najslab mlajše poganjke na nekaterih presajenkah, ki so stare 2+2 leti (900.000),

Škodljivec je napadel posamezne najslab mlajše poganjke na nekaterih presajen kah, ki so stare 2+2 leti (25.300).

Skod~ljivec je napadel posamezna deslab belca topol ic (6.100), ki so stara 1/2 leti; debelca 5.200 topol ic, ki so stara 1/3 leta in debelca 11. 700 topol ic, ki so stara 1/4 leta.

Pagosenice borove ose prelke uničujejo s1ab vrhnje, majske poganjke na posameznih presajenkah, ki so stare 2+3 leta ( 150).

Pagosenice borove ose prelke uničujejo slab vrhnje poganjke na 10.. presajenkah, ki so stare 2+3 leta"

Škodlj ivec je napadel liste na posas l ab do meznih topolicah na površini 3,5 ha. srednji

Skodljivec je napadel le posamlcne slab do srednji najmlajše poganjke na presajenkah rdečega bora, ki so stare 1+2 letl,.a srednje močno na presajenkah Pinus rlgida,ki so stare 1+2 leti. Škodljivec je napadel več dreves črnega slab do bora v parku. srednj i

Škodljivec je napadel cvetne popke na slab posameznih enoletnih semenicah (30.000).

Siške ose šiškarice so na cvetnih pop-slab kih posameznih presajenk,ki so stare 1+2 leti (1000) .

Smrekov plamenec je napadel posamezna močan debla zelenega bora, ki so stara 20 let na površini 50 ha.

Skodljivec je napadel več dreves črnes rednj i ga bora v parku.

Gryllotalpa gryllotalpa

Leucaspis spec.

Lithocoletis platani

Monarthropalpus buxi

Phyllocnistis suffusella

Tischeria complanella

Mahovnik TOZD Gozdarstvo Pugled Kočevje GG Kočevje Gozdna drevesnica smreka

Šunka ,Grižnik in Sirgola Zavod za pogozd . in me li or. Krasa Sežana nasadi črnega bora

Rožek I. TOZD Vrtnarstvo in hortikultura Novo mesto GG Novo mesto Okrasna drevesnica Platanus acerifolia

Botanični vrt Sežana Buxus sempervirens

Škocjan pri Kopru Komunalno podjetje Koper Okrasna drevesnica Buxus sempervirens

MURGLE I .• II. DO Gozdarstvo, TOZD Posestva KIT Ljubljanske mlekarne Ljubljana, Cesta na Loko 4 Topolova drevesnica top.kloni št.25,28 in NS-M-l

Mlake TOZD Gozdars~vo Črnomelj GG Novo mesto dobov pomI adek

Škodljivec uničuje koreninice smrekovim

klicam in enoletnim sejankam (200.000).

ŠkOdljivec je napadel najmlajše igl ice črnega bora in jih sesa tako močno, da se

suše.

ŠkOdljivec je napadel liste IDO pre

sajenk, ki so stare 2+7 let.

Škodlj ivec je napadel liste na

pušpanovih grmičih na površini 1 ha

Škodlj ivec je napadel I iste na 60

pušpanovih grmičih, ki so stari ok, 8

let,

Topolov molj je napadel posamezne liste 50 topol ic N5-M-l , ki so stare 1/1 leto, dalje liste 290 topol ic top:l. klona štev. 25 in 290 topol ic top.klona št.28,ki so stare 1/2 leti.

Hrastov molj je napadel I iste enoletnih dobovih semenic na površini 5 ha.

str. 16

4

močan

močan

zelo močan

močan

prisoten do

s l ab •

s I ab do

srednji

s l ab do srednj i


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani