Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Bolezni in škodljivci na sejankah, presajenkah in gozdnem drevju v Sloveniji v letu 1985
Avtor(ji): Dušan Jurc, Stana Hočevar, Janez Titovšek
Leto: 1985

Obveščevalna, diagnostična in prognostična služba za varstvo gozdov je v Sloveniji razvita parcialno, po večih organizacijskih poteh. Pri gozdnih gospodarstvih je večinoma referent za gojenje gozdov zadolžen, da ob pojavu škodljivih biotskih in abiotskih dejavnikov v gozdovih sprotno, mesečno poroča Republiškemu komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Poleg tega referenti za gojenje gozdov sodelujejo z raziskovalcem entomologom na VTOZD za gozdarstvo BF in s fitopatologom na Inštitutu za gozdno in lesno gospodarstvo pri BF, predvsem takrat, ko opazijo škodljive posledice delovanja biotskih dejavnikov, ki pa jih ne poznajo. Poleg tega je Inštitut pooblaščen za opravljanje rednih zdravstvenih pregledov sadilnega materiala v gozdnih, topolovih in okrasnih drevesnicah. Abiotske vplive na gozd proučuje posebna raziskovalna skupina Inštituta, ki proučuje predvsem posledice onesnaževanja zraka. Na VTOZD za gozdarstvo raziskujejo uporabo metod foto interpretacije za detekcijo poškodb gozdov. Posebej v zadnjih letih opažamo povečevanje škod v gozdovih, predvsem zaradi abiotskih dejavnikov (onesnažen zrak, žled, veter, sneg), zaradi česar preti stalna nevarnost za prerazmnožitev škodljivcev in bolezni. Razdrobljena obveščevalna, diagnostična in prognostična služba za varstvo gozdov ne uspe ustrezno strokovno ukrepati ob vseh novo nastal ih problemih. Ocenjujemo, da je služba zasnovana funkcionalno, vendar ne deluje ustrezno zaradi pomanjkanja koordinacije in premajhne aktivnosti nekaterih njenih delov. Zato bomo v naslednjem letu posvetili več skrbi delovanju službe, poizkušali bomo najti ustrezen način koordinacije zbiranja podatkov in aktivirati neaktivne dele službe. Pri tem bo bistvena pomoč Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter inšpekcijskih služb, računamo pa tudi na sodelovanje raziskovalnih inštitucij in delavcev v operativi.

Pričujoč seznam gozdnih bolezni in škodljivcev je zaradi vsega naštetega okrnjen. Vključuje podatke, ki smo jih zbrali pri zdravstvenih pregledih sadilnega materiala in pri raziskovalni nalogi GOZDNE BOLEZNI IN ŠKODLJIVCI. Pri sestavljanju so sodelovali mag. Dušan Jurc, dipl. biol., Stana Hočevar, dipl. biol., oba iz Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo pri BF in docent dr. Janez Titovšek, dipl. inž. gozd. iz VTOZD za gozdarstvo BF. Za izdelavo poročila Je Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prispeval 48.000.-din.

IME BOLEZNI ALI SKODLJIVCA

KRAJ NAJDENE BOLEZNI DREVESNA VRSTA

ALI

ŠKODLJIVCA,

OBSEG OKUŽBE ALI NAPADA: m , ha,števllo sejank al i dreves

JAKOST OKU:!BE ALI NAPADI pri sot.n05 t .• 51 aba •. sredrija, močr,a, zelo močna

Brunchorstia pinea (Scleroderris lagerbergii)

Endothia parasitica

Ascochyta piniperda

Botrytis cinerea

Fusarium sp.

Lophodermium sp.

Birtove doline, k.o.lllr.Blstrlca, Zavod za pogozdovanje ln mel.Krasa , črn i bor

Gozdna enota Polje, GG Ljubljana, (lrav i kos tanj

Topolovec, GG Brežice mešan sestoj pravega kostanja

Okolica Krškega (Gora, Senuše), GG Brežice, čisti ln mešani sestoji pravega kostanja

Okol ica Kostanjevice na Krki, severno po bočje Gorjancev, GG Brežice mešani sestoji pravega kostanja

Smarje na Pohorju, GG Maribor mešani sestoji pravega kostanja

Mahovnik, GG Kočevje, gozdna drevesnica, smreka

Breginj, SGG Tolmin, gozdna drevesnica, smreka

Mahovnik, GG Kočevje, gozdna drevesnica, smreka

Kamniška Bistrica, GG LjUbljana, gozdna d revesn Ica, smreka

Selnica ob Dravi, GG Maribor, gozdna drevesnlsca, črni bor

Selnica ob Dravi, GG Maribor, gozdna d revesn i ca ruševje

Radvanje, SemesadIke Mengel, gozdna d revesn Ica, črni bor

Markovci, GG MarIbor, gozdna drevesnIca rdeč I bor

Markovci, GG Maribor, gozdna drevesnIca črni bor

Mengeš, Semesadike Mengeš, gozdna drevesnica, rdeč I bor

Medvedica, GG Ljubljana, gozdna drevesnica. rdeč i bor

šmihel, GG Novo mesto, okrasne drevesnica črn I bor

Polana, ABC Pomurka, gozdna drevesnica rdeči bor

Matenja vas, GG Postojna, gozdna dreves ni ca, rdeči bor

Hraščlea, ABC Pomurka, gozdna drevesnica rdeči bor

Birtove dol ine, K.o.lllr.Blstrlca, Zavod za pogozd.ln mellor.Krasa, črni bor

vO ha

več 100 ha 50 ha 200 ha

500 ha

50 ha

115.000 sejank, ki so stare 2 leti

149.400 presajenk, ki so stare 2+2 ln 2+3 leta

posej a 11 so 1 kg semena, sejanke so stare 1 leto

preživelo je 15.000 sejank, številne pa 50 propadle

85 presajenk,kl so stare 2+3 leta

400 presajenk, ki 50 stare 2+3 leta

23,800 presajenk, kI so soare 1+1 ln 1+2 letI

12.000 sejank, kI so soare 2 letI

4.000 sejank, ki 50 stare 2 letI

1000 presajenk, ki so stare 1+2 leti laDO sejank, kI so stare 2 leti 50 sadlk,kl so vIsoke 1 m

36.000 presajenk, kI so stare 1+2 leti

5000 pre5aJenk,kl so Itare 2+2 leti

16.000 presajenk, ki so stare 1+2 leti

40 ha, prisotna

zelo močna

srednja

močna

močna

srednja ,

pri sotna slaba močne močna

slaba

pr i sotna

prisotna

pr Isotna slaba Slaba

srednja 51 aba slaba sI aba

slaba prisotna

Marssonina brunnea

Taphrina tosquinetii

Arricola terrestris

Blastophagus piniperda

Dreyfusia nüsslini

Evetria buoliana

Ips typographus

Melolontha melolontha

Markovci, GG Maribor, gozdna drevesnica, topol

Murgle, KIT Ljubljanske mlekarne, TOZD posestva topo lova drevesnica topol

Ižakovci, ABe Pomurka, topolova dreves nica, topol

Mengeš, Semesadike Mengeš, gozdna

drevesnica

črna jelša

Crni log, ABC Pomurka, gozdna drevesnica, črna jel ša

Tišina, Semesadike Mengeš, gozdna d revesn Ica, črna jelša

Polana, ACB Pomurka, gozdna drevesnica črna jelša

Hraščica, ABC Pomurka, gozdna drevesnica črna jelša

Medved ica, GG Ljubljana, gozdna drevesnica, smreka

Mahovnik, GG Kočevje, gozdna drevesnica, smreka

Mengeš, Semesadike Mengeš, gozdna drevesnica, Abies koreana,Glnkgo biloba

Jelendol, GG Kranj, gozdna drevesnica

smreka

Tišina, Semesadike Mengeš, gozdna d revesn I ca,

rdeč i bor

Birtove doline, K.o.ll irska Bistrica,

Zavod za pogozd. in mellor.Krasa,

jel ka

Birtove d"II"" K.o.lllrska Bistrica,

Zavod za pogozduvanje, in "",lII". Krasa,

črni bor

Brniki, Gr, Kranj

smreka

Sorško polje, GG Kranj

smreka

Vrbina, GG Brežice,

topolava drevesnica

topol, smreka 80 topol ic, ki so stare 1/2 let I

2200 topol Ic, ki so stare 1/2 leti

19.800 topol Ic, ki 50 stare 1/1, 1/2 ln 2/2 leti

35.000 sejank, ki 50 stare 2 leti

12.000 presajenk, ki so stare 1+1 leto

9.000 sejank, ki so stare 2 leti

27.000 presajenk, ki so stare 1+1 ln 1+2 leti

18.000 presajenk, ki so stare 1+2 leti

80.000 sejank, ki so stare 2 leti

posejal I 50 21 kg semena, sejanke so s ta re Ileto

13.000 sejank A.koreana, ki so stare dve leti ln 20 presaJenk G. blloba,kl 50 stlre 5-6 let

60.000 presajenk, ki so stare 2+1 leto

216.000 sejank, ki so stare 2 leti

40 ha

40 ha

50 dreves

50 dreves

20.100 topol k, ki SO stare 1/4, 1/3 in 1/2 leti ln

127.000 smrekovlh presajenk, ki so stare 2+1 leto

srednja

prisotna do slaba

močna

slaba

slaba prisotna

prisotna prisotna

prisoten prisoten slab

slab

si ab

zelo močan

slab

močan

močan

ze 10 močan

Melolontha melolontha

Pineus strobi

Pityogenes calcographus

Sacchiphantes,sp.

2

Radvanje, Semesadike ~ngei. gozdna drevesnica Taxodlum distlchum

Markovci. GG Maribor. gozdna drevesnica smreka

Hraščica, ABC Pomurka, gozdna drevesnica. macesen , smreka

Mengei, Semesadike Mengeš, gozdna drevesnica smreka, Abies concolor

Besnica, GG Kranj, gozdna drevesnlca. smreka

Brezje pri Mal I Bukovici, Zavod za pogozd. In mellor.Krasa. gozdna drevesnica zeleni bor

Rožnik, Ljubljana, zeleni bor

Sorško polje, GG Kranj, smreka

Lovrenc na Pohorju, GG Maribor. gozdna drevesnica smreka

Radvanje. Semesadike Mengeš, gozdna arevesnica smreka

Mahovnik, GG Kočevje. gozdna drevesnica smreka

Mengeš, Semesadike Mengei, gozdna drevesnica smreka

Jelendol, GG Kranj gozdna drevesnica smreka

Besn Ica, GG Kranj gozdna dreve,sn I ca smreka

Kamniška Bistrica, GG Ljubljana gozdna drevesnica smreka

Medvedica, GG Ljubljana gozdna drevesnica smreka

Rožek IJ., GG Novo mesto, gozdna drevesn ica smreka 1500 sejank, ki 50 star. 1 leto

110.000 presajek, ki 50 stare 1+2 1eti

10.000 macesnovih presajenk, ki so stare 1+1 leto ln

1.500 smrekovlh presajenk, ki SO stare 2+2 leti

30.000 presajenk smreke, ki so stare 2+1 leto ln 1000 presajenk Ables concolor, ki SO stare 2+1 leto

46.000 presajenk, ki so stare 2+1 leto

52.500 presajenk, ki sO stare 2+1. 2+2, 2+3 ln 2+4 leta

0,5 ha

Cca 200 dreves

250.000 presajenk. ki so stare 2+3. 3+2 ln 2+2 leti

230.000 presajenk, ki so stare 2+2 leti

450.000 presajenk. ki so stare 2+3+4 leta

2,400.000 presajenk. ki lO stare 2+2 let I

52.000 presajenk, ki so stare 2+3 leta

75.000 presajenk. ki so stare 2+1 ln 2+2 leti

32.000 presajerk, ki so stare 3+2 leti

2.000 sejank, ki 50 stare Jleta,

50.000 presajenk, ki so stare 2+2 leti ln

10.000 presajenk, ki so stare 2+3 leta

237.000 presajenk, ki so stare 2+4 leta

-lj

prisoten

zelo močan

prisoten

močan

pr Isoten

močan

srednje

močan

močan

slab slab pr Isoten prisoten slab slab

prisoten

prisoten do slab

prisoten

Sacchiphantes sp.

Saperda carcharias

Saperda populnea

Sciapteron tabaniformis

Armillariella mellea

Cercospora microsora

Cristullariella depraedans

Cumminsiella sanguinea

Šmihel, GG Novo mesto okrasna drevesnica smreka

Muta, Lesna Slovenj Gradec gozdna drevesnica smreka

Bela pri IdriJI, SGG Tolmin gozdna drevesnica smreka

Matenja vas, GG Postojna gozdna drevesnica smreka

Rimš, GG Brežice gozdna drevesnica sitka

Sorško polje, GG Kranj smreka

Brnik, GG Kranj smreka

Ob cesti Nova Gorica -Ajdovščina

K.k. Vipava, topo I

Kestni log, KIT Ljubljanske mlekarne, TOZD posestva topolova drevesnica topol

Markovci, GG Maribor gozdna drevesnica topol

Smrjak, GG Novo mesto, zeleni bor v mešanem nasadu 5 smreko, rdečim ln črnim borom ter rdečim hrastom

Radvanje, Semesadike Mengeš gozdna drevesnica š irokol istna lipa

Kengeš, Semesadike Mengeš gozdna drevesnica Til la platyphyllos , T.tomentosa,

T. corda ta

Rlmš, GG Brežice gozdna drevesnica širokolistna ln ameriška I fpa

Gora pri Krškem,GG Brežice mešan sestoj bell javor

Rlmš, GG Brežice gozdna drevesnica mahon 1ja

Ražek I., GG Novo mesto okrasna drevesnica mahonija

Mengeš, Semesadike Mengeš gozdna drevesnic. mahonlja 30 presajenk, ki so stare 2 + 4 1 eta

714.000 presajenk, ki so stare 2+2 leti

50.000 presajenk, ki 50 stare 2+2 ln 2+3 leta

800.000 presajenk, ki so stare 2+2 leti

200 presajenk, ki so star~ 2+4 leta

splošen pojav

2 ha

Cca 100 dreves, ki 50 stara 4 leta

100 topol Ic, ki so &tare 1/1 leto

80 sadik, ki so stare 1/2 leti

GI Iva je okužila korenine nekaterih zelenih borov na površini S ha

11.900 sejank, ki 50 stare 1 leto

2.485 sadik, kI so stare 1 leto ln 1+2 leti

484 presajenk, ki so stare 7 let

prlbl.5 ha pomladka belega javora

4.000 presajenk, ki so stare It leta

40 sadik

20 ladlk, ki so stare 6 -7 let

prisoten

slab

pr 1 saten

s rednJI

močan

slab srednj I zelo močan

slab

prisoten

srednja

prisotna

srednja do

močna

močna

srednja

slaba

slaba

slaba

Diplodia pinea

Guignardia aesculi

Gymnosporangium clavariaeforme

Marssonina juglandis

Melampsora larici-populina

Melampsora sp.

Melampsora larici-caprearum

Melampsoridium betulinum

Microsphaera alphitoides

BI rtove doline

K.o. 11 irska Bistrica Zavod za pogozdovanje in mellor.Krasa črni bor

Rimš, GG Brežice gozdna drevesnica divji kostanj

Smihel, GG Novo mesto gozdna drevesnica Aesculus rubrum

Opatje selo, Brestovica, Komen, Zavod za po gozd • ln me I lor. Krasa navadni brin

Polana, ABe Pomurka gozdna drevesnica črni oreh

Hraščica, ABC Pomurka gozdna drevesnica črni oreh

Šmihel, GG Novo mesto gozdna drevesnica topol

Mestni log, KIT Ljubljanske mlekarne TOZD posestva topo lova drevesn I ca topol

Murgle, KIT Ljubljanske mlekarne, TOZD posestva topo lova drevesnica topol

Markovci, GG Haribor gozdna drevesnica topol

I žakovc 1, ABe Pomu rka topo lova drevesnica topol

Mengeš, Semesadike Mengeš gozdna drevesnice Sa lix caprea

Radvanje, Semesadike Mengeš gozdna drevesnica navadna breza

Tišina, Semesadike Mengeš gozdna drevesnica graden

Tišina, Semesadike Mengeš gozdna drevesnica dob

Polana, ABC Pomurka gozdna drevesnica dob 40 ha

la presajenk, ki 50 stare

10 let

2 sadiki, visoki 1 ,S m

Območje, ki meri več 1000 ha

1000 sejank, ki 50 stare Ile to

1.600 sejank, ki so stare 2 leti

30 topol ic, ki 50 stare 2+2 leti

190 topol Ic, ki so stare 1/1 leto

6.020 topol Ic, . ki so stare 1/1 ln 1/2 leti

80 sadik, ki 50 stare 1/2 leti

19.800 topol le, ki so stare 1/1,1/2 ln 2/2 leti

100 sejank, ki so stare I -2 let I

s.B30 presajenk, ki so stare 1+1 ln 1+1+1 leto

fo.ooo seJ~nk;; ki so stare 3 leta•

8.000 sejank, ki so stare 2 let I

3.000 sejank, ki so stare 2 leti

51 aba

močna

slaba

pr I sotna

slaba

slaba

zelo

močna

slaba

slaba do

močna

srednja

prisotna

močna

pr I sotna

močna

močna

slaba

Microsphaera alphitoides

Naemacyclus sp.

Rhytisma acerinum

Scirrhia pini

Sclerophoma pityophila

Septotis podophyllinum

Sphaerotheca pannosa var. rosae

Stegonosporium pyriforme

Stereum sangulnolentum

Hraščica, ABC Pomurka gozdna drevesnica graden

Hraščiea, ABC Pomurka gozdna drevesnica dob

Sorško polje, GG Kranj graden

Markovci, GG Maribor gozdna drevesnica črni bor

Mengeš, Semesadike Mengeš gozdna drevesnica Pinus leucodermls

Selnica ob Dravi, GG I""rlbor gozdna drevesnica be lijavo r

Fala, GG Maribor gozdna drevesnica Acer sp.

Fala, GG Maribor gozdna drevesnica be li javor

Mengeš, Semesad ike l\engeš gozdna drevesnica ostrol Istnl javor, bel I javor

Rožek l., GG Novo mesto ) okrasna drevesnica be I I javor

Grašin, Lesna Slovenj Grad~ gozdna drevesnica bell javor

Matenja vas, GG Postojna, gozdna drevesnica črni bor

Kazamur, K.o. Starod Zavod za pogodz. in mel ior.Krasa rdeči bor

Murgle, KIT Ljubljanske mlekarne

, TOZD posestva topolava drevesnica topol

Mengeš, Semesadike Mengeš gozdna drevesnica Rosa rugosa

Rožek l., GG Novo mesto gozdna drevesnica be lijavar

Kazamu r, K.o. Sta rod Zavod za pOgozd • ln me 1lar. Krasa rdeč I bor 7.000 sejank, ki so stare 2 leti

66.000 sejank, ki so stare 2 leti

10 ha površine, drevesa vseh starosti

20.000 presajenk. ki 50 stare 1+1 leto

SO kontejnerskih sadik, ki 50 stare 7 let

45 presajenk, ki 50 stare 2+3 leta

55 presajenk, ki so stare 2+3 leta

30 presajenk, ki 50 stare 2+1 leto

10.000 presajenk belega javora, ki so stare 1+1 leto ln 120 presajenk ostrolistnega javora, ki so stare 6 let

130 sadik,

140.000 sadik, ki lO stare 1+1 ln 1+2 leti

5.000 preSIJenk, ki so stare 2+2 leti

20 ha rdečega bora v nasadu

1.200 topol le, ki so stare 1/2 leti

10.000 sejank, ~I so stare I leto

130 presajenk, ki so visoke 2d02,Sm

20 ha

slaba

slaba

srednja

slaba

srednja

prisotna

s I aba

prisotna

prisotna do močna

srednja

srednja

sI aba

srednja

pr i sotna

močna

močne

pr i sotna -8

Uncinula bicornis

Acantholyda hieroglyphica

Agelastica alni

Biorhiza pallida

Camponotus herculeanus

Cemiostoma susinella

Cletryonomus glareolus

Corithuca cilliata

Dasyneura abietiperda

Lithocoletis platani

Orchestes fagi

Paururus juvencus

Radvanje, Semesadike Menge~ gozdna drevesnica bell javor

Radvanje, Semesadike Mengeš gozdna drevesnica bel I javor

Radvanje, Semesadike Mengeš gozdna drevesnica ostrolistni javor

Mengeš, Semesad ike Mengeš• gozdna drevesnica maki en

Tišina, Semesadike Mengeš gozdna drevesnica bel I javor

Režek I., GG Novo mesto okrasna drevesnica

ruševje

Ljubi jana črna jelša

Sorško polje, GG Kranj graden

Sorško polje, GG Kranj smreka

Pokljuka, GG Kranjsmreka

Mestni log, KIT Ljubljanske mlekarne TOZD posestva topolova drevesnica topol

Murgle, KIT Lj.mlekarne, TOZD posestva topolava drevesnica topol

Kazamur, K.o.Starod Zavod za pogozd. In melioracijo Krasa rdeč Ibar

Ljubljana, Sevnica, Gornja Radgona platana

Gornje Gameljne, GG Kranj smreka

Ljubi jana, platana

GG Naza rje bukev

Domžale smreka

6.700 sejank, ki so stare I leto

32.000 presajenk, ki so stare 1+1, 1+1+1 ln 2+1+1 leto

2.500 presajenk, ki so stare 1+1, 1+1+1 ln 1+2+1 leto

10.500 sejank, ki so stare 1 leto

10.500 sejank, ki so stare

.1 leto

50 sadik.

3 ha

več dreves

1 drevo

1 drevo

1 .60S topol Ic, ki so stare 1/1 leto

400 topol le, ki so stare 1/2 let I

20 ha nasada, ki je star 25 let

v Ljubljani vsi parki, v Sevnici 6 dreves, y Gor.Radgonl 3 drevesa

20 dreves

vsi parki

na celotnem območju pr Iso lna

močna

slaba

močna

slaba

slab

s red nj i slab

močan

močan

prisoten

prisoten

slab

močan

močan

močan

srednji s rednj I

Phyllocnistis suffusella

Pristiophora abietina

Physokermes piceae

Semasia nanana

Zeuzera pyrina

Xyleborus dispar

Mestni log, KIT Ljubljanske mlekarne TOZD posestva topolova drevesnica topol

Murgl e, KIT Lj .ml ekarne TOZD posestva topo lova drevesnica topol

GornjiGrad, GG Nanrje smreka

Brnik, GG Kranj smreka

Hrastičje, Sorško polje GG Kranj smreka

Sorško polje, GG Kranj smreka

Olševa Lesna Slovenj Gradec smreka

Ljubljana breza

Nova Gorica mali jesen

Režek I., GG Novo mesto gozdna drevesnica bell javor

3

3.825 topol le, ki 50 stare 1/1 leto

2.050 topol le, ki so stare 1/2 leti

20 ha 2 ha

50 ha

200 dreves 3 ha

2 drevesi več dreves

130 presajenk, ki so velike 2 do 2,5 m

-9

prisoten do slab

prisoten

srednj i

močan

močan

slab slab

slab

močan

močan


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani