Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Poročilo o zdravstvenih pregledih sadik v gozdnih, okrasnih in topolovih drevesnicah v letu 2004
Avtor(ji): Igor Rener, Dušan Jurc, Nikica Ogris
Leto: 2004

V letu 2004 so lastniki 10. gozdnih, okrasnih in topolovih drevesnic prijavili Gozdarskemu inštitutu Slovenije svoje drevesnice za obvezni zdravstveni pregled sadik. Preglede sadik v vseh prijavljenih drevesnicah so v spomladanskem roku opravili dr. Dušan Jurc, Igor Rener in Nikica Ogris., v jesenskem roku pa Igor Rener. Pri obeh pregledih so v 9. drevesnicah sodelovali gozdarski inšpektorji: Drago Križan, Ani Zavrl Bogataj, Ida Kranjc Odrlap in Andreja Ratajc.

Pregledane so bile naslednje drevesnice: drevesnice gozdnih in okrasnih rastlin Štivan, Omorika, Polana, Mengeš, Radvanje, Markovci, Tišina, Rimš, ter topolovi drevesnici Ižakovci in Vrbina. Sadike smo pregledali spomladi, v času, ko se najbolje opazijo znaki rastlinskih bolezni in škodljivcev (1. junij - 31. julij) in ponovno v jeseni, preden so oddali sadilni material v promet (1. september - 31. november). Pri spomladanskem pregledu smo svetovali ukrepe za zatiranje ugotovljenih bolezni in škodljivcev. Ob pregledu smo sestavili zapisnik in zdravstveno stanje sadik zabeležili v knjige o zdravstvenih pregledih. Pri jesenskem pregledu drevesnic smo za sadike, ki ustrezajo merilom Pravilnika o obveznem zdravstvenem pregledu posevkov in objektov, semena in sadilnega materiala kmetijskih in gozdnih rastlin (Ur. list SFRJ. št. 56, 1986, s. 1542 - 1588, popr. št. 3, 1987), izdali tudi spričevalo. Gozdarski inšpektorji so o pregledih sestavili zapisnike in odredili ukrepe, ki so jih bili drevesničarji dolžni izvesti. Poleg sodelovanja pri zdravstvenih pregledih sadik in odrejanja ukrepov v tej zvezi, je delovanje gozdarske inšpekcije pomembno zaradi zagotavljanja evidence o provenienci sadilnega materiala, ki jo zahteva zakon o gozdovih in zakon o semenu in sadikah gozdnega drevja.

Zaradi obvestila Službe za varstvo rastlin in kontaktov z izvajalci nadzora nad boleznijo na KIS, smo posebno pozornost pri zdravstvenih pregledih sadik posvetili iskanju simptomov ognjevke (Erwinia amylovora) na dovzetnih gostiteljskih rastlinah (Malus sp., Pyrus sp., Sorbus sp., Pyracantha sp., Crataegus sp., Cotoneaster sp. in ostali rodovi iz poddružine Pomoideae). V nobeni od pregledanih drevesnic nismo našli simptomov omenjene bolezni, ki bi upravičevali natančnejše določevanje povzročiteljev, oziroma pošiljanje vzorcev pooblaščeni instituciji.

Glede na odločba Komisije EU z dne 19. septembra 2002 o začasnih izrednih fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld v Skupnost in njenega širjenja v Skupnosti (2002/757/ES) smo bili pozorni pri zdravstvenih pregledih sadik na simptome omenjene bolezni. Odvzeli smo vzorce sumljivih sadik rododendronov v drevesnici Omorika (Rhododendron spp.), v drevesnici Mengeš vzorce listov Kalmia latifolia in Viburnum lantana in v drevesnici Radvanje vzorce sadik Rhododendron spp. in Viburnum sp. za laboratorijsko analizo na KIS. Kmetijski inštitut je potrdil le okužbo rododendronov v drevesnici Radvanje, gozdarski inšpektor Drago Križan pa je v skladu s 7. členom Pravilnika o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov izdal odločbo o uničenju okuženih sadik.

Poleg tega smo pri koščičarjih (v pregledanih drevesnicah gojijo Prunus avium, Prunus padus, Prunus spinosa, Prunus mahaleb, Prunus mirabolana, Prunus sp.) iskali simptome šarke (plum pox potyvirus). V skladu z dogovorom z dr. Mojco Viršček Marn s KIS in v skladu s posebnimi navodili o sistematičnem vzorčenju smo vse gojene sadike iz rodu Prunus, razen češnje (Prunus avium) in lovorikovca (Prunus laurocerassus) v pregledanih drevesnicah tudi sistematično vzorčili. Vzorčenje je bilo potrebno le v drevesnici Mengeš (46 vzorcev) in drevesnici Markovci (23 vzorcev). Vzorčili smo po predpisani metodi, vzorce shranili v hladilni torbi in jih v najkrajšem možnem času dostavili v pooblaščeni laboratorij (KIS). O vsakem odvzemu je bil sestavljen zapisnik o odvzemu vzorcev in prijava vzorcev za determinacijo. Vse vzorce smo odvzeli skupaj z gozdarskimi inšpektorji, ki so sodelovali pri pregledu.. V prilogi je fotokopija zapisnika o odvzemu vzorcev za determinacijo/testiranje iz drevesnic Mengeš in Markovci z ugotovitvijo laboratorija.

Skupaj smo odvzeli 69 vzorcev. Šarko pooblaščeni laboratorij ni ugotovil v nobenem vzorcu.

Najpomembnejše ugotovitve in opažanja v zvezi z zdravstvenimi pregledi sadik v letu 2002:

Situacija v zvezi s zdravstvenim stanjem sadik v gozdnih drevesnicah se izboljšuje. Poškodbe sadik zaradi napačne uporabe herbicidov so bile redke (vendar se v posameznih drevesnicah še vedno pojavljajo. Drevesničarji pogosteje kontaktirajo z izvajalcem zdravstvenih pregledov tudi ob pojavu posamičnih zdravstvenih problemov v drevesnicah in takrat, ko kupci prinašajo obolele kupljene rastline.

Borov osip (Lophodermium seditiosum in L. pinastri) se pojavlja predvsem na gredah, kjer je setev pregosta in tam, kjer sejanke niso pravočasno presadili in so v nekaj sezonah postale pregoste (3 in večletne). Škropljenje s fungicidi zaradi pregoste sadnje ne more zaščititi iglic. Problem se pojavlja predvsem zaradi premajhne prodaje sadik, ki ostajajo v drevesnicah in drevesničarji jih zaradi visokih stroškov ne presadijo.

Vsi najdeni škodljivi organizmi, datumi pregledov, sodelujoči gozdarski inšpektor so navedeni v preglednicah, dodani so seznami sadik, v kolikor so nam jih drevesničarji posredovali.

Priloge:

10 preglednic s seznamom bolezni in škodljivcev, ki so bili najdeni v posameznih drevesnicah

8 seznamov sadik za drevesnice, pri katerih v preglednicah niso navedene vse vzgojene sadike

fotokofije zapisnikov o odvzemu vzorcev za determinacijo/testiranje iz drevesnic Mengeš in Markovci

Sestavili: Igor Rener, dr. Dušan Jurc, Nikica Ogris

Ljubljana, 24. 12. 2004

V vednost:

Gozdarski inšpektor B. Vomer

KIS

Drevesnica: Gozdna drevesnica Tišina

Na sejankah češnje je bila ugotovljena močna okužba listov z listno pegavostjo koščičarjev (Blumeriella jaapii).

Na lanskoletnih iglicah, je ugotovljena okužba v sledovih z borovim osipom (Lophodermium sp.).

Liste je v sledovih okužila hrastova pepelovka (Microsphaera alphitoides).

Ugotovljena je rahla okužba z borovim osipom (Lophodermium sp.).

Drevesnica: Topolova drevesnica Ižakovci

Na debelcih močan napad malega topolovega kozlička (Saperda populnea) ali topolovega steklokrilca (Sciapteron tabaniformis).

Posamične topolice je napadel topolov steklokrilec (Sciapteron tabaniformis).

Drevesnica: Gozdna drevesnica Polana

Liste je rahlo okužila hrastova pepelovka (Microsphaera alphitoides).

Na hrastovih sejankah liste obžiral gobar (Lymantria dispar).

Liste je rahlo okužila hrastova pepelovka (Microsphaera alphitoides).

Drevesnica: Gozdna in okrasna drev. Muta

Liste je rahlo okužila hrastova pepelovka (Microsphaera alphitoides).

Drevesnica: Topolova drevesnica Vrbina

Liste topolovih klonov je močno okužila gliva Marssonina brunnea.

Drevesnica: Gozd. in okrasna drevesnica Rimš

Na smrekah v živi meji je ugotovljen napad podlubnikov (Scolytidae), prav tako pa tudi na cca. 6 kontejnerskih sadikah.

Liste je v sledovih okužila hrastova pepelovka (Microsphaera alphitoides)

Liste je v sledovih okužila hrastova pepelovka (Microsphaera alphitoides)

Poganjke smreke je v sledovih napadla smrekova uš (Sacciphantes sp.).

Drevesnica: Drevesnica Štivan

Liste je rahlo okužila katranasta pegavost javorjevih listov (Rhytisma acerinum)

Iglice je rahlo okužil borov osip (Lophodermium sp.)

Sadike je okužila gliva Gymnosporangium clavariaformis.

Vse sadike je napadel molj Argyresthia tujella.

Liste je rahlo okužila katranasta pegavost javorjevih listov (Rhytisma acerinum)

Drevesnica:Gozdna in okrasna drevesnica Mengeš

Liste je v sledovih okužila hrastova pepelovka (Microsphaera alphitoides.

Osebke drenov je okužila gliva Septoria corni.

Liste je okužila gliva Cercospora microsora ???

Liste je v sledovih okužila hrastova pepelovka (Microsphaera alphitoides

Drevesnica: Gozdna in okrasna drevesnica Markovci

Na sejankah češnje je bila ugotovljena močna okužba listov z listno pegavostjo koščičarjev (Blumeriella jaapii).

Iglice je rahlo okužil borov osip (Lophodermium sp.)

Liste je v sledovih okužila hrastova pepelovka (Microsphaera alphitoides

Iglice je rahlo okužil borov osip (Lophodermium sp.)

Na sejankah češnje je bila ugotovljena rahla okužba listov z listno pegavostjo koščičarjev (Blumeriella jaapii).

Drevesnica: Gozdna in okrasna drevesnica Radvanje

Na cca. 8 sadikah je bila s strani Kmetijskega inštituta potrjena okužba s Phytophthora ramorum.

Na kompostnem kupu so v tam ležečih odmrlih sadikah omenjenih drevesnih vrst najdeni podlubniki, med njimi tudi Pityogenes chalcographus.


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani